Bestemmelser som gjelder næringsliv, idrett og kultur

Hvilke virksomheter er stengt? Hvilke råd skal de som holder åpent følge? Her finner du informasjon om vedtak fattet av helsemyndighetene, råd til varehandel og arbeidsgivere

Innhold

Oppdaterte retningslinjer 

Aktuelle råd og regler for Frogn finner du her

Informasjon til idrett, kultur og frivillighet

Nye tiltak for serveringssteder

 Frogn kommune har sendt brev til alle kommunens næringsdrivende innen servering om nye retningslinjer. Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24.00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober 2020, samtidig innføres det påbud om registrering av besøkende på steder med skjenking.

Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede, ifølge våre nasjonale myndigheter.

Serveringsstedene må finne egnede systemer der man registrerer alle besøkende per dag. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe. Disse listene kan kun benyttes av Frogn kommune til eventuell smittesporing, og listene skal oppbevares trygt og slettes etter 10 dager.

- Vi oppfordrer også til frivillig registering av kontaktinformasjon for gjester på serveringssteder uten skjenkebevilling, sier næringsrådgiver i Frogn kommune, Karianne Thomassen, som har sendt varselet til aktuelle næringsdrivende.

Kommunene har videre et kontrollansvar for alle arrangementer, både de med og uten skjenkebevilling. Det er avgjørende at kommunene øker kontrollaktiviteten sin mot arrangementer og at disse overholder smittevernreglene.

- Vi er i jevnlig kontakt med nabokommuner og Oslo kommune for sammen å bidra til best mulig samkjørt smittevernsopplysning og -håndtering. Innsatsen med registering fra næringsdrivende i Frogn vil bidra til en raskere og mer effektiv smittesporing dersom vi havner i en smittesituasjon i en av våre bedrifter. Frogn kommune oppfordrer sterkt til å finne gode løsninger og systemer. Vi vil benytte anledningen til å takke alle for den ekstra innsatsen den siste tiden, og ser frem til videre godt samarbeid med våre næringsdrivende i tiden som kommer, sier kommuneoverlege Merete A. Nordaas Hvistendahl.

00744-2 Informasjonsskriv Serveringssteder tiltak per 13 oktober 2020 uten mottakere.pdf 

Plakat om registrering 13 okt.pdf

Kommunale gymsaler/haller, øvingslokaler

Ved bruk av kommunale lokaler forutsettes det at brukere setter seg inn i sentrale føringer for smittevern, rutiner og veileder for sin aktivitet.
Vær oppmerksom på at det kan oppstå endringer på kort varsel i kommunens utlånspraksis som følge av situasjonen knyttet til covid – 19.

Generell sjekkliste for smittevern, oppmøteprotokoll  og lenker til nasjonale veiledere

Generell sjekkliste   Oppmøteprotokoll

 

Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner

Idrett:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19


https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/sarforbund-og-koronavettregler.-hva-gjelder-min-for-idrett/

 

Musikk:
 https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser

 

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. En samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene finner du her. 

Tiltak for kultur, idrett og frivillig sektor (regjeringen.no) 

Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt,
stengt eller avlyst. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning, er ment å avhjelpe situasjonen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet forvalter ordningen som retter seg mot kulturlivet.

Les mer om disse ordningene på www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Informasjon til bedrifter, virksomheter og næringsliv

Nyttig informasjon til næringslivet

Dette er krevende tider for næringslivet, både i Frogn kommune og ellers i landet. Koronaviruset byr på utfordringer for næringslivet. Tiltak som er innført påvirker på forskjellig vis næringslivets evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift. Det er mye å sette seg inn i og endringer skjer raskt. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttige for næringslivet i tiden fremover.

Statlige retningslinjer:

Informasjon til arbeidsgivere om tiltak, permittering og sykefravær:

  • Arbeidstilsynet - tiltak for arbeidslivet.

  • Nav - samleside med informasjon til arbeidstakere/arbeidsgivere.

  • NHO- råd til arbeidsgivere

Tiltak for å hjelpe næringslivet:

  • Viken Fylkeskommune – fremskynder en rekke tiltak og vil komme med flere (kilde: 23 mars).

  • Regjeringen – ny tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter (kilde: 27 mars).

  • Innovasjon Norge – justerer sine tilbud for å møte endrede behov (kilde: 24 mars).

  • Fritt ord – øker sine bevilgningsrammer med 40 millioner.

Lokale foreninger for næringslivet:

Tips og råd:

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Les mer om dette i brevet fra utdanningsdirektoratet (pdf)

Har du spørsmål til kommunen? 

Frogn kommune kan kontaktes av arrangører for råd og veiledning; ta kontakt med Servicetorget på tlf 64 90 60 00 eller mail Arrangement.smittevern@frogn.kommune.no