Råd og regler - hva gjelder frem til 31.01.21

Kapittel 5A i den nasjonale covid-19-forskriften om Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner med risikonivå 5

Innhold

Stadige endringer i pandemiens utvikling kan gjøre enhver forvirret. For hvorfor endres tiltakene så plutselig – når de sa noe annet bare for et par dager siden? Og hvorfor kan ikke det ene åpne når det andre får åpne?

Her er et forsøk på å vise litt av bakgrunnen for hvilke tiltak som fattes hvor og når – slik at vi alle kan klare å henge litt mer med.

Hva vi ser på når vi bestemmer om det skal iverksettes tiltak:

 • Status i helsetjenesten (antall innlagte, antall helseansatte i karantene, kapasitet i kommunene etc)
 • Smittetall (antall smittede i kommunen, smittespredning og -veier, trend i smitteutviklingen etc)
 • Status for legemidler og smittevernutstyr
 • Etterlevelse av smittevern
 • Status for TISK beredskap i kommunen (Testing, Isolering, Smitteoppsporing og Karantene)
 • Samfunnseffekter av pandemien og tiltakene
 • Lokalt og regionalt og nasjonalt smitte- og utfordringsbilde

Smittevern er alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. Smittevernarbeidet i Norge er regulert gjennom smittevernloven med tilhørende forskrifter der paragraf 1-5 sier at «tiltakene skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.»

I kommunene baserer man seg på kommuneoverlegenes smittevernfaglige vurdering i samarbeid med kriseledelsen, samt føringer fra sentrale myndigheter.

Regjeringen viderefører nå tiltak for å få ned smitten og hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg, men det blir lettelser for barn og unge og arbeidsplasser. Fra onsdag 3. februar blir tiltakene for de sentrale østlandskommunene endret og vil omfatte færre kommuner. Regjeringen vil prioritere barn og unge og arbeidsplasser først. Tiltakene i ring 1- og ring 2-kommunene gjelder til og med 10. februar.

Vår kommune er pr nå i ring 2.  Klikk her for det som gjelder for Frogn fra onsdag 3. februar.

Stenging av virksomheter (§ 16b.)

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

b. Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent;

 1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 3. apotek
 4. bandasjister
 5. optikere
 6. vinmonopol
 7. bensinstasjoner
 8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 9. lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

c. Treningssentre.

d. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

e. Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser.

f. Biblioteker.

g. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

h. Museer.

i. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

j. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Forbud mot arrangementer (§ 16c.)

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor (§ 16d.)

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp (§ 16e.)

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner (§ 16f.)

Lokalene ved opplærings- og utdanningsinstitusjoner som nevnt i covid-19-forskriften § 12a bokstav d, e, f, h og i skal holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt, med de unntakene som følger av midlertidig forskrift 26. mai 2020 nr. 1061 om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 3a​1 første ledd bokstav b jf. andre ledd.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter (§ 16g.)

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Plikt til å bruke munnbind (§ 16h.)

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Fant du ikke det du lette etter? 

Se regjeringen.no for presiseringer i "spørsmål og svar"