Råd og regler i Frogn

Finn informasjon om påbud og anbefalinger som gjelder i Frogn

Innhold

Dette gjelder nå

Frogn kommune omfattes nå av tiltaksnivå 5B i den nasjonale Covid-19-forskriften. Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april. I tillegg gjelder forskrift fastsatt av rådmannen i Frogn kommune 10. april 2021 - endret 17. april 2021.

De innebærer blant annet at:

 • Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent.

 • Serveringssteder kan holde åpent med bordbestilling, men det er ikke tillatt med skjenking* 

 • Lokal forskrift: (se hva som gjelder her)

Nye regler fra 17. april 2021

Basert på smitteutviklingen i kommunen går Frognskolen fra rødt til gult nivå. Samtidig endres den lokale forskriften slik at forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for unge under 20 år oppheves. Kravet om bordbestilling for serveringssteder opprettholdes. Endret forskrift trer i kraft natt til lørdag 17. april 2021.

Skolene i Frogn vil fra mandag 19.4 gjennomføre opplæring på gult nivå. Mer detaljert informasjon vil bli sendt fra den enkelte skole. Barnehagene er som tidligere på gult nivå, mens Frogn vgs fortsetter på rødt nivå.

Se hva som gjelder for kapittel 5B her (regjeringen.no)

Se en utdypning av reglene og anbefalingene som gjelder for kapittel 5B her (helsedirektoratet.no)

Nasjonale retningslinjer

Se hvilke tiltak som gjelder her (regjeringen.no)

På helsenorge.no finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over nasjonale råd og regler om koronaviruset.

Se mer på helsenorge.no

Alle påbud og forbud er lovfestet i nasjonal covid-19-forskrift. Om du vil lese hva som står i lovverket, se lenken under

Covid-19-forskriften (lovdata.no) 

Hvilke vurderinger ligger bak smitteverntiltakene?

Stadige endringer i pandemiens utvikling kan gjøre enhver forvirret. For hvorfor endres tiltakene så plutselig – når de sa noe annet bare for et par dager siden? Og hvorfor kan ikke det ene åpne når det andre får åpne?

Her er et forsøk på å vise litt av bakgrunnen for hvilke tiltak som fattes hvor og når – slik at vi alle kan klare å henge litt mer med.

Hva vi ser på når vi bestemmer om det skal iverksettes tiltak:

 • Status i helsetjenesten (antall innlagte, antall helseansatte i karantene, kapasitet i kommunene etc)
 • Smittetall (antall smittede i kommunen, smittespredning og -veier, trend i smitteutviklingen etc)
 • Status for legemidler og smittevernutstyr
 • Etterlevelse av smittevern
 • Status for TISK beredskap i kommunen (Testing, Isolering, Smitteoppsporing og Karantene)
 • Samfunnseffekter av pandemien og tiltakene
 • Lokalt og regionalt og nasjonalt smitte- og utfordringsbilde

Smittevern er alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. Smittevernarbeidet i Norge er regulert gjennom smittevernloven med tilhørende forskrifter der paragraf 1-5 sier at «tiltakene skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.»

I kommunene baserer man seg på kommuneoverlegenes smittevernfaglige vurdering i samarbeid med kriseledelsen, samt føringer fra sentrale myndigheter.

Les mer om hvilke vurderinger som ligger bak tiltakene her

Er det fortsatt uklart hva som gjelder? 

Om du ikke finner informasjonen du leter etter kan du kontakte den nasjonale informasjontelefonen: 

815 55 015

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Fra utlandet kan du ringe +47 21 93 78 40.

Du kan og bruke chatboten her: https://www.helsenorge.no/

Dette må du vite for innreise til Norge

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge.

I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Obligatorisk testing, innreiseregistrering, karantene, og karantenehotell gjelder fortsatt for de få som kan komme inn i Norge (som er unntatt innreiserestriksjonene).

Sett deg inn i hva som gjelder ved å lese her (regjeringen.no)

Her finner du regjeringens spørsmål og svar om innreiserestriksjoner (regjeringen.no)

Flere må på karantenehotell og innreiserestriksjonene forlenges

Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge. I tillegg forlenges dagens strenge innreiserestriksjoner, som gjør at det i all hovedsak kun er utlendinger bosatt i Norge som får komme til landet, i utgangspunktet frem til 7. april.

Les mer om hvem som må på karantenehotell her (regjeringen.no)

Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående 

Personer som kan dokumentere at de har testet negativt for SARS-CoV-2 kan være unntatt karantene når de samme dag som gjennomført test i Norge

a. besøker nærstående som er alvorlig syk eller døende

b. deltar i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Unntaket fra karantene gjelder kun i det tidsrom dokumentert samvær som nevnt i første og andre ledd gjennomføres. Karantene vil ellers gjelde.

Personer som er unntatt karantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

Utgifter til testing dekkes av den som skal benytte seg av unntaket.

Se Covid-19-forskriften §6j på lovdata her

Kommunen har utarbeidet et skjema for søknad om dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående. Informasjon om krav for å få godkjent dispensasjonen finner du i skjemaet under.

Søknadsskjema for dispensasjon (pdf)

Lokale forskrifter om forebygging av koronasmitte

Basert på smitteutviklingen i kommunen går Frognskolen fra rødt til gult nivå. Samtidig endres den lokale forskriften slik at forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for unge under 20 år oppheves. Kravet om bordbestilling for serveringssteder opprettholdes. Endret forskrift trer i kraft natt til lørdag 17. april 2021.

Frogn kommune har vedtatt lokal forskrift som gjelder fra 10.04.21

Den lokale forskriften supplerer den nasjonale, og strammer inn krav til serveringssteder og åpning av idretts- og fritidsaktiviteter som følge av smittenivået i kommunen.

Se gjeldende lokal forskrift her (lovdata.no)

Forskriften dreier seg i hovedsak om følgende punkter

§ 3 Krav til serveringssteder
Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek,
nattklubber og lignende kan bare holdes åpne for servering ved bordene til gjester som har
reservert bord på forhånd. Gjestene skal registreres med eget navn og kontaktinformasjon ved
bordreservasjonen.


Serveringssteder kan også holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal
nytes på stedet.


§ 4 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter - utløper natt til 17.04.21
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Dette gjelder også organiserte
svømmekurs og organisert svømmetrening. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte
øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.


Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for:
a) barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil
10 personer og alle deltakere kommer fra samme kommune.
b) personer med rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer, så lenge dette gjennomføres
utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakere er fra samme kommune.
c) organisert trening for toppidrettsutøvere

Tidligere lokale forskrifter

Lokal forskrift gyldig fra 10.04.21 - med endring 17.04.21

Se gjeldende lokal forskrift her (pdf)

- med endring 17.04.21

 

Endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 2. februar

Forrige vedtatte forskrift videreføres med noen mindre endringer. Se hvilke endringer det gjelder i lenken (pdf). Endringen gjelder §2 tredje ledd g). 

Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 02.02.21 (pdf)

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig fra 17. januar

Frogn kommune har gjort noen endringer i den lokale forskriften. Den nye forskriften er gyldig fra søndag 17. januar 2021 og gjelder inntil videre.

Det er i hovedsak gjort endringer i §2 og 3.

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 17.01.21 (pdf)

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig fra 14. desember

Ny forskrift vedtatt i kommunestyret mandag 7. desember finner du under. Det understrekes at endringene i forskriften er gyldig fra mandag 14. desember.

Det er gjort endringer i §2, 3 og 6.

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune (pdf)

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig til og med 13. desember

Ny midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune trer i kraft 11. november kl. 24.00 og er forlenget til og med tirsdag 8. desember. Forskriften blir vurdert på nytt i kommunestyret mandag 7. desember. 

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune (pdf)

Forskrift om rådmannens fullmakt i forbindelse med covid-19

Kommunestyret vedtok 12. oktober 2020 lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune, der rådmannen har fått fullmakt til å bestemme ikrafttredelsesdato for hele eller deler av forskriftene når det er medisinsfaglig begrunnet. Enhver iverksetting av tiltak skjer etter en grundig medisinskfaglig vurdering. Rådmannen vil i sine vurderinger forholde seg til smittevernslovens krav til tiltak (§ 1-5):

 1. Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse
 2. Smitteverntiltak må være nødvendige av hensyn til smittevernet og for å forebygge eller motvirke smittespredning.
 3. Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering.

Her kan du lese hele vedtaket fra kommunestyret 12. oktober 2020 (pdf)