Dagens situasjon i skolene

Innhold

Informasjon knyttet til skolene legges inn på denne siden. Statusdato viser når siden sist ble oppdatert. 

Senest 16.12.2021 innføres gult nivå ved grunnskolene - rødt nivå på vgs og voksenopplæring

Frognskolen rigger seg for gult nivå, og senest fra torsdag 16. desember må barnehager, barneskoler, SFOer og ungdomsskoler drive på gult nivå. Videregående skoler og voksenopplæringen må drive på rødt nivå.

Les mer hos Utdanningsdirektoratet

12.11.2021 Vi minner om smittevernområdene for skole, SFO og barnehage 

  1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

I lenkene under er det mer informasjon og flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer fra FHI.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/

https://www.fhi.no/contentassets/3926c421314b41f2a24e4cc022dc7017/2021-09-30-har-du-nyoppstatte-luftveissymptomer.pdf

Kunnskap om smitte blant barn og unge

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, og vi anbefaler å vise til denne informasjonen hvis dere får spørsmål fra foreldre. Den kan også være nyttig å ha med seg i foreldremøter. 

Fra  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#a166073:

FHIs oppsummerte kunnskap om barn og smitte

FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte. Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. Vi anbefaler å vise til denne informasjon hvis dere får spørsmål fra foreldre. Den kan også være nyttig å ha med seg i foreldremøter.

Korona er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer, og 20-30 prosent får ingen symptomer i det hele tatt.

Det er få barn og ungdom som blir svært syke og har behov for å legges inn på sykehus. Det ser heller ikke ut til at senfølger av gjennomgått korona er vanlig hos barn og unge.

Tall fra Norge viser at 0,4 prosent av de som får påvist korona i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt er to døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen.

Vanlige spørsmål om smittesituasjonen:

FHI har også fått mange spørsmål om smittesituasjonen blant barn og unge, og de har svart på mange av disse i en Facebook-post. Her gjengir vi noen av dem:

Hvorfor ha grønne/åpne skoler og barnehager når vi ser en stor smitteøkning?

Tiltak i skoler og barnehager var ikke primært for barnas skyld, men for å beskytte voksne. Barn og unge har hatt en høy belastning og høy tiltaksbyrde under pandemien så langt fordi man ønsket å holde smittenivået nede inntil store deler av risikogruppene og den voksne befolkningen var vaksinert. Barn har lav risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og det store flertallet blir helt symptomfrie etter sykdommen. Da må forholdsmessigheten i tiltakene vurderes; strenge tiltak for en sykdom som ikke er så alvorlig for barn og ungdom, er ikke forholdsmessig.

Er hurtigtester og selvtester en falsk trygghet?

Nei. Disse testene kan vise om du akkurat nå har så mye virus i luftveiene at du kan smitte andre. Er testen negativ, er du sannsynligvis trygg for andre det nærmeste døgnet. Hvis du har symptomer og testen er negativ, kan du være nesten helt sikker på at symptomene skyldes noen annet enn korona.

Er det sannsynlig at det blir ny lockdown og hjemmeskole for mange på grunn av deltavarianten?

Nei, det er lite sannsynlig. I noen kommuner kan det kanskje bli nødvendig å øke tiltaksnivået i skolen til gult, og det kan innføres jevnlig testing for å få oversikt over situasjonen. Hjemmeskole med digital undervisning er et svært strengt tiltak, og har godt dokumenterte negative konsekvenser for barn og unge. For å bruke dette tiltaket må konsekvensene for smittespredning være alvorlige. Slik sykdommen er hos barn og unge, står et slikt tiltak ikke i forhold til konsekvensene.

Vaksinering av 12-15 åringer starter

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om  å tilby koronavaksine til ungdom i alderen 12-15 år. Tilbudet gjelder årskullene 2006,2007,2008 og all de fra årskull 2009 så snart de fyller 12 år. 

For mer informasjon om vaksinering av denne aldersgruppen i Frogn gå til:https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Våren 2021

Status pr 18.april 2021:

Gult nivå fra mandag 19.april

Beskjed ut til foresatte 15.april:

Skolene i Frogn vil fra mandag 19.4 gjennomføre opplæring på gult nivå. Avgjørelsen er basert på sitteutviklingen i komunen. Mer detaljert informasjon vil bli sendt fra den enkelte skole.

Beskjed ut til foresatte 8.april:

Videre drift av Frognskolen

Frogn kommune har besluttet at Frognskolen fortsetter på rødt nivå også neste uke
(12. – 16. april 2021).

Opplæringen vil da bli organisert etter den nyeste smittevernveilederen. Detaljer om opplæringen og SFO-tilbud gis av den enkelte skole til foresatte.

Indikatorene for smittesituasjonen i Frogn kommune viser en mulig positiv utvikling siste 7 dager. Men situasjonen vurderes fortsatt som ustabil, med risiko for ny runde med økende smittetrend. Det arbeides derfor kontinuerlig slik at den positive utviklingen kan fortsette og også forsterkes.

Målsettingen er at skolene skal over på gult nivå fra uke 16 (mandag 19. april).  Det er planlagt en avgjørelse om videre drift i løpet av neste uke. Foresatte vil bli informert så snart det er tatt en ny avgjørelse.

Med vennlig hilsen
Frank Westby
Skolesjef

Beskjed ut til foresatte 3.april:

Kommunens kriseledelse har bestemt at alle grunnskolene i Frogn skal gi digital undervisning til elevene tirsdag 6. april. Det vil si at elevene får sin opplæring hjemme. Oppstart for alle skolene er kl. 10. Hvordan dagen organiseres er opp til den enkelte skole. Elevene vil få informasjon fra sin lærer ved oppstart av dagen. SFO er stengt tirsdag 6. april.

Resten av uken vil det være rød trafikklysmodell som styrer opplæringen og organiseringen. Mer detaljert informasjon om dette vil også sendes ut til foresatte på Transponder.

Grunnlaget for å velge en slik organisering uken etter påske, er den økte smitten siste uken og det krevende arbeidet med smittesporing. Ved å nå innføre strenge tiltak for alle skolene, er det for å få kontroll og så snart det er forsvarlig gå tilbake til gul trafikklysmodell.

Foresatte med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov

Barn som har minst en foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov, har rett til et tilbud på skolen. Oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner finnes på regjeringen.no.
https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner_oppdatert.pdf )

Foresatte som ønsker et tilbud på skolen/SFO basert på rettigheter, bes ta kontakt med rektor på skolen.

Skyss under pandemien:

Følgende gjelder for elever som tar skolebuss:

-        Munnbindpåbud for passasjerer over 12 år

-        1 meter ansikt til ansikt på bussen

-        Følge henvisninger ang ståsted og sitteplasser

-        Viktig at elevene holder god avstand på bussholdeplassene

Vi oppfordrer foresatte som har mulighet, til å kjøre barna til og fra skolen.

Veileder fra Udir: Smittevern i barnehager og skoler

Busser til skoleskyss vil ha noe redusert kapasitet siden de fremste radene er avsperret. Elever kan sitte skulder ved skulder, munnbindkrav for elevene fra 12 år, som tidligere. 

På rødt nivå kan det være ytterligere begrensninger. 

Eksamen 2021

Skriftlig eksamen for elever i grunnskolen er avlyst. Muntlig eksamen på 10.trinn og VG3 skal gjennomføres. 

 

SFO når barneskolene er på rødt nivå

Veileder smittevern på barneskoler under C19

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-bs

Reduserte åpningstider

Når skolene er på rødt nivå, vil SFO ha redusert åpningstid for å ha kapasitet til å ivareta krav til smittevern for alle barna i deres grupper/kohorter, slik de er gjennom skoledagen. Gruppene kan ikke blandes på SFO. Det blir kun tilbud om ettermiddagsplass på SFO i tiden skolene er på rødt nivå.

Kommunen skal fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Betaling

Da skolene åpnet etter nedstengingen 2020, besluttet Regjeringen at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skulle betale for dette fra og med 14.april. For elever i Frognskolen startet faktureringen 27.april. 

Foreldre som har et tilbud i SFO skal betale for tilbudet på ordinær måte når skolene er på rødt nivå, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det gis ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Forskriften for SFO gir likevel mulighet for individuell vurdering av eventuell søknad om oppsigelse av plassen, selv om den kommer etter fristen for dette 1.april.

Foreldre som har tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner velger å ikke sende barnet på skolen, må også betale. 

Rutine for Teams i/til undervisning

 

Tidligere situasjon 2021

Udir presenterte 1.1.2021 oppdatert smittevernveileder for skolene. 

Frognskolen opprettholdt opplæring på rødt nivå (rød trafikklysmodell) mandag 1. og tirsdag 2. februar 2021. Innføring av gult nivå skjedde onsdag 3. februar. 

Vi informerer om detaljene for hver enkelt skole via Transponder. 

Status per 30. januar 2021 - Rødt nivå for barnehager, grunnskoler, videregående skole og voksenopplæringen

Frognskolen gir tilbud til alle elever fra og med mandag 25. januar. Opplæringen organiseres etter rød trafikklysmodell. Det betyr at det vil være noen forskjeller fra skole til skole. Årsaken til dette er forskjell i tilgjengelig bemanning, antall klasserom, antall elever per trinn osv.

Informasjon sendt ut på Transponder 24.1.2021

Det ble sendt ut informasjon tilpasset skolen

Informasjon sendt ut på Transponder 29.1.2021

Felles fra Frognskolen: Tilleggsinformasjon vedrørende drift av Frognskolen

Vedr siste melding fra skolen i Transponder: Frognskolen er som sagt klar til å gå fra rødt til gul! Men vi presiserer at eventuelle lettelser i smittevernrestriksjonene i skolen selvfølgelig er avhengig av sentrale myndigheters beslutning om dette. Regjeringen har varslet at de vil kunngjøre dette i morgen kl. 10.00.

Endringer skjer naturlig nok raskt i en pandemi – og ifølge signaler fra sentrale statsråder er det i hvert fall håp om lettelser i smittevernsrestriksjonene fra neste uke.  Det betyr at Frognskolen i så fall kan gå fra rødt til gult nivå, slik vi skisserte i forrige melding i Transponder. Detaljert informasjon om organisering av opplæringen sendes via Transponder til foresatte fra den enkelte skole.

God helg!

Informasjon sendt ut på Transoponder 30.1.2021

Fellesinfo fra Frognskolen:

Som en konsekvens av regjeringens vedtak vedr. smitterestriksjoner i vår kommune i dag, vil Frognskolen opprettholde opplæring på rødt nivå (rød trafikklysmodell) mandag 1. februar og tirsdag 2. februar 2021. 

Det betyr at innføringen av gult nivå i skolene flyttes en dag: til onsdag 3. februar (jf tidligere sendt informasjon). Vi informerer om detaljene for hver enkelt skole via Transponder.

Fortsatt god helg! 

 

Foreløpig varighet er til 2.2.2021

 Felles for skolene i Frogn er:

-        1.-4. trinn: alle elever vil få undervisning på skolen

-        SFO: ikke SFO-tilbud før skolestart, og SFO stenger kl. 15.30

-        5.-7.trinn: her vil skolene har litt forskjellig organisering. Skoledagene vil bli noe kortere (se informasjon fra den enkelte skole) 

-        8.-10.trinn: organiseringen vil videreføres slik den har vært hittil 

Rødt nivå innføres i ungdomskoler og vgs frem til 18. januar 2021

Frogn videregående skole, ungdomsskolene i Frogn og voksenopplæringen gikk 4.januar 2021 over på rødt smittevernsnivå, etter regjeringens anbefaling om dette 3.januar. Ungdomsskolene hadde allerede høsten 2020 lagt planer/rutine for mulig rødt nivå, og sendte 4.januar ut informasjon på Transponder til alle foresatte ang skolenes organisering. 

Det er viktig å merke seg at skolene er ulike og har stedstilpassede løsninger, det er derfor ikke mulig å sammelikne skolene. 

Barneskole og SFO i Frogn befinner seg fortsatt på gult nivå

Barneskolene fortsetter samme tiltak som før juleferien.

Hovedregelen er at skolene skal følge opplæringsloven som normalt. Ved gult nivå vil det ikke være nødvendig å gjøre unntak fra regelverket. For å ivareta smittevernet ved rødt nivå kan det være nødvendig å ta bruk midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om koronatiltak i skolen.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om smittevernveiledere

Trafikklysmodellen

27.mai informerte Regjeringen i sin pressekonferanse om Folkehelseinstituttets trafikklysmodell.

Alle skolene i Frogn gir opplæring i tråd med de siste føringene fra regjeringen fra og med tirsdag 2. juni. Det betyr blant annet full åpningstid på SFO og et tilnærmet normalt skoletilbud på barneskolene. Når det gjelder elevene på ungdomsskolene får de et økt tilbud, men det må blant annet tas hensyn til fag som organiseres på tvers av de vanlige klassene. Dette tilbudet gis digitalt.

Foresatte og elever får direkte informasjon fra den enkelte skole.

Nye retningslinjer fra regjeringen gir også en åpning for å gjennomføre besøk av de som skal starte på skole til høsten. Disse besøkene vil bli gjennomført i uke 24. Det vil bli tilpasninger i forhold til retningslinjer for smittevern. Informasjon gis direkte fra skolene.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom – HFU Frogn kommune. Vi kommer til å åpne telefon med mulighet for timebestilling fra mandag 20.4.20. 

Har du spørsmål? Trenger du time?

Helsestasjon for ungdom i Frogn kommune.

Vi kan kontaktes på telefon 6490 6262

mandager mellom kl. 14.00-17.00.

Åpen for avtaler kun ved timebestilling.

Har du spørsmål? Trenger du time?

Ta kontakt!

Nettbasert undervisning i Frogn

"Skoleeier er nå i en situasjon hvor det ikke er mulig å gi elevene et opplæringstilbud som fullt ut er i samsvar med opplæringsloven. Det er krevende for skolene å planlegge et opplegg som både passer for alle elevene og er gjennomførbart i en hjemmesituasjon." (Utdanningsdirektoratet)

Hvordan er det å ha hjemmeskole for lærere og elever i Frogn kommune? 

Da skolene stengte, startet nettbasert undervisning i alle skoler. Dugnadsånd og profesjonalitet går hånd i hånd i alle sektorer. Hvor forberedte var vi i Frognskolen etter 5 års prosjekt med innføring av IKT? Krisetiden har også vist seg å være en tid for innovativt arbeid, fordi vi må  finne nye måter å løse oppgaver på. Det forskes nasjonalt og internasjonalt på erfaringene fra skolene.

Vi står i en helt spesiell situasjon. Skolene er stengt og vi ser et stort behov for å benytte digitale hjelpemidler – både til hjemmeundervisning og kommunikasjon med hjemmet.

Vi ber om at elever og foreldre som opplever utrygghet og krenkelser melder i fra til skolen!

Hva legger vi i begrepet "nettbasert undervisning"?

Nettbasert undervisning er gjenomføring av undervisning og tilrettelegging for elevers læring utelukkende ved å bruke internett, uten fysiske møter med elevene. Undervisningen kan være direkte kommunikasjon (chat, video) eller ikke direkte (oppgaver som leveres digitalt og som dere f.eks prater om senere), eller en kombinasjon. Det omtales også som nettundervisning, online undervisning, fjernundervisning, digital undervisning og IKT basert undervisning.

Hvor forberedte var vi i Frogn?

Frognskolen har brukt fem år på prosjektet "Digital skole". Prosjektorganiseringen varte til sommeren 2019 og sikret systematisk og systemisk oppbygging. Utviklingen fortsetter som eget satsingsområde, som del av fagutviklingen, og som tiltak knyttet til elever med særlige behov for tilpasning/spesialundervisning. Våre skoler har brukt IKT-utstyr i 1,5 - 5 år. Vi har 4 barneskoler der elevene bruker iPad, og vi har samkjørt alt av pedagogisk programvare, slik at disse skolene har likt utvalg. Vi har 2 skoler som bruker Windows-maskiner, og ungdomsskolene er også samkjørt mht utvalg av pedagogisk programvare.

Ingen var forberedt på denne situasjonen, men lærere i Frogn og i Norge forøvrig tok situasjonen på strak arm og i beste dugnadsånd. Den første uken var en "overlevelsesuke" der nye erfaringer skulle førdøyes daglig. Tilbakemeldingene fra elever og foreldre har i all hovedsak vært god.

Nasjonal dugnad mht læremidler og læringsressurser

Forlag, lærergrupper og eksterne aktører gikk fort sammen om å samle  gode ressurser, gjøre læremidler gratis tilgjengelig osv. Dette har Frognskolen samlet,  gjort tilgjengelig og distribuert til lærere.

Hvilke kommunkasjonskanaler bruker Frognskolen?

Frogn er en Microsoft Office 365 (O365) kommune, og verktøyene der er en av våre plattformer. For elevene i undgomsskolen har OneNote vært mye i bruk, og Teams, med mulighetene for videomøter, ble naturlig å ta i bruk i denne situasjonen.

Barneskolene med iPad bruker Showbie for kommunikasjon mellom lærere og elever, innleveringer og vurderinger/veiledning av det faglige.

For skole-hjem-kommunikasjon bruker alle skolene Transponder. Her har vi sett en stor økning i antall meldinger med spørsmål og informasjon.

Råd fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG): Senk skuldrene

Itslearning er Frognskolens læringsplattform. Her er vi på slutten av et "prosjekt" der plattformen bygges om og får en re-start. Denne brukes pr i dag av Seiersten og Dyrløkkeåsen, oppstart på de andre skolene utesettes til vi er i vanlig drift og vi har kapasitet.

Blir elevene fulgt opp likt på skolene?

Foreldre med barn på flere trinn/skoler vil nok ha oppdaget at deres barn følges opp noe ulikt. Noen har videosamtaler, andre bruker andre kanaler. Lærere i Frogn sier "god morgen" og starter opp klassene litt ulikt. Som beskrevet over, så brukes ikke f.eks Teams av alle skolene. Barneskolene tok i bruk dette verktøyet for de voksne den andre stengte uken. Verktøyet skal læres, og både elever og lærere skal oppleve trygghet.

Alle skal være trygge på at lærerne følger opp alle sine elever, og skolene har spesielt forkus på sårbare barn.

Personvern for lærere og elever?

Frognskolen har personvernet til elever og lærere høyt oppe. Våre læremidler og ressurser er blitt vurdert i forhold til GDPR. Det er få, men trygge, nye læremidler og apper som har kommet til i vår katalog etter stengingen, og det viser at vi fra før hadde et godt og riktig utvalg.

Bruk av Teams med de yngste elevene, for videomøter og med chat-funksjonene, er noe vi vurderer og samarbeider med StorFollo IKT (og altså Ås og Vestby) om. Datatilsynet sier på sine sider at dette er ikke tiden for streng håndheving av GDPR, men at vi i etterkant skal vurdere denne perioden og evt foreta endringer.

Datatilsynet omtaler også bruk av web-kamera i undervisningen nå. 

Alle lærere i Frognskolen har fått tilsendt en "Vær varsom - plakat" som minner om personvernet i en tid der man som voksen har hjemmekontor, nettbaserte samtaler og undervisning, og samtidig kanskje egne barn og familie rundt seg.

Alle elever som bruker Teams og/eller andre webløsninger for videosamtaler, har før påske fått, eller får når det blir aktuelt, tilsendt via Transponder et eget skriv om "Videoundervisning på Teams" Og husk: det er alltid frivillig å slå på/av kamera :-)

Hvis alle gjør sitt beste, er det godt nok :-)

Vi ber om at elever og foreldre som opplever utrygghet og krenkelser melder i fra til skolen!

 

Tidligere informasjon fra 2020

Brev til foreldre ang skolebesøk for barn som starter på skolen høsten 2020

Denne våren har blitt helt annerledes enn vi ønsket for skolestarterne våre. Med de strenge smittevernstiltakene skolene forholder seg til har vi ikke kunnet gjennomføre tilvenning og skolebesøk slik Frognskolen har rutine for å gjøre det. 

Her kan du lese brevet fra skolene

Kjære foresatte til skolestartere i Frognskolen høsten 2020

Denne våren har blitt helt annerledes enn vi ønsket for skolestarterne våre. Med de strenge smittevernstiltakene skolene forholder seg til har vi ikke kunnet gjennomføre tilvenning og skolebesøk slik Frognskolen har rutine for å gjøre det. 

Fra og med 2. juni er vi over i gult nivå av smittevernstiltak. Dette gir oss noe mer smidighet og Frognskolen er dermed glade for å kunne gi skolestarterne en mulighet til å besøke skolen før sommeren, dog i en forenklet form.

I tråd med ny smittevernsveileder tilbyr frognskolen følgende:

  • Skolestartere blir invitert til å besøke skolen sammen med en foresatt. For å begrense antall er det viktig at hver elev kun har med seg en voksen. 
  • Skolestarterne vil bli delt inn i grupper der hver gruppe har ulikt møtetidspunkt.
  • Gruppene vil bli invitert til skolen der elevene møter skolens ledelse. Elevene får en hyggelig omvisning der de får sett klasserommet sitt og hilst på flere av sine nye klassekamerater. Vi vil også fortelle litt om hva skolehverdagen har å by på. 
  • Besøkene gjennomføres på de ulike skolene i uke 24

 

På denne måten håper vi at skolestarterne kan gå sommerferien i møte med en følelse av positiv forventning til oppstart av SFO/ skole i august.  

 

Mvh

Rektorene i Frognskolen

Tidligere informasjon om åpning av skolene

Åpning av 5.-10.trinn

11.mai åpnet skolene for å ta imot elever på alle trinn. Skolene sendte ut egen informasjon til alle via Transponder.

Retningslinjer og smittevernveileder for skolene kom torsdag 7.mai, disse kan du lese her:

Revidert smittevernveileder 1-7trinn

Revidert smittevernveileder 8.trinn-VG3

Enkelte barn, som barn i risikogrupper eller barn med foreldre og søskene i risikogrupper, skal fortsette med hjemmeskole. Skolene sørger for et godt tilbud, også for disse elevene.

Hvem skal ikke være på skolen?

Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO 

Frognskolen har dyktige pedagoger og spesialpedagoger som profesjonelt legger opp til undervisning med god kvalitet. Dialogen mellom hjem og skole er viktig, les mer om våre kommunikasjonsplattformer lenger ned. Det er godt samarbeid med våre tjenester og skolelosen for å gi elever så god oppfølging som mulig. 

Lærere har tatt eller tar i denne tiden i bruk mange digitale verktøy. Teams er ett av disse. Vi sikrer personvern så godt vi kan, og vi kurser lærere i bruken. Mer om personvern kan du lese om her.

SFO 5.-7.trinn for elever der foresatte har samfunnskritiske oppgaver

"Koronaforskriften" fra 16.april 2020 (lenke nederst på denne siden) til opplæringsloven sier:

"Kommunen skal etablere et tilbud for elever fra 5. til 7. trinn, når eleven er under 12 år og har minst én foresatt ansatt i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren, innen andre kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av SARS CoV-2.

Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt."

Dette håndteres på hver enkelt barneskole, ta kontakt med rektor/administrasjonen på skolen der ditt barn går.

8.-10.trinn

Eksamen er avlyst og skolene jobber nå godt med vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakterer. Sluttvurdreringsperioden er endret og tilpasset den digitale skolehverdagen. Standpunktkarakterer offentliggjøres 8.juni. Det er 10 dagers klagefrist, videre opplysninger kommer fra ungdomsskolene.

 

Åpning av 1.-4.trinn

Mandag 27.april åpnet skolene 1.-4.trinn over hele landet. Samtidig hadde 5.-10.trinn hjemmeskole. Skolene og SFO i Frogn var godt forberedt, og under finner du informasjon om lokal tilpasning i Frogn, nasjonale veiledere/retningslinjer, og nyttig informasjon om  hjemmeundervisningen.

Tilbudet skoler og SFO hadde før stenging, var i hovedsak være det samme da skolene åpnet igjen. Men åpningstid og fleksibelt tilbud var nødvendig i Frogn for å overholde smittevernet. Hos Utdanningsdirektoratet kan du lese mer om mulighet for kortere åpningstid

SFO 1.-4.trinn tilbud og betaling

SFO vil ha redusert åpningstid for å ha kapasitet til å ivareta krav til smittevern for alle barna i deres grupper (omtales også som kohorter), slik de er gjennom skoledagen. Gruppene kan ikke blandes på SFO. Det blir kun tilbud om ettermiddagsplass på SFO i tiden fremover.

Kommunen skal fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Betaling

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14.april. For elever i Frognskolen starter faktureringen 27.april. 

Pressemeldingen fra regjeringen ligger her

Dette innebærer at foreldre som har et tilbud i SFO skal betale for tilbudet på ordinær måte fra og med mandag 27.april. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det gis ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Forskriften for SFO gir likevel mulighet for individuell vurdering av eventuell søknad om oppsigelse av plassen, selv om fristen for dette var 1.april.

Foreldre som har tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner velger å ikke sende barnet på skolen, må også betale. 

Ønsker du å holde barnet hjemme fordi du er redd for smitte?

Nå som skolene åpner for 1.-4.trinn, så skjer dette på en trygg måte etter nasjonale smittevernregler og retningslinjer. Frognskolen tilpasser organisering, skoletid og åpningstid for å sikre krav til smittevern.

I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det er viktig for barn å møte andre barn, men dersom du har ønske/behov for å holde barnet hjemme så har kommunen en egen side som omtaler privat hjemmeundervisning.

Når skolene åpner for de ulike trinnene fremover, vil fravær føres på vanlig måte for trinnene som skal gå på skolen. Ved sykdom har skolen opplæringsansvar. Om barnet er frisk og smittevernreglene tilsier skolegang men likevel er borte, må det søkes om permisjon fra skolen, grensen er inntil 10 skoledager. Ønsker foreldre å fortsatt holde barnet hjemme og overta undervisningen, må barnet skrives ut. Barnet kan meldes inn igjen ved et senere tidspunkt, men foreldrene vil ha ansvaret for opplæringen i perioden barnet er hjemme.

Det trengs ingen søknad, men en skriftlig melding om at du tar barnet ut av skolen og har undervisningen hjemme. Vanligvis kan foreldre som har privat hjemmeundervisning få samarbeide litt med skolen om litt læremidler etc, det har vi ikke kapasitet til nå.

Overgang fra barnehage til skole i koronatider

Våren 2020 blir det noen endringer i prosessen rundt overgangen til barneskole. Barnehagene har i april hatt samtaler med foresatte og skjema for informasjon til skolene er fylt ut. Samarbeidsmøter mellom barnehagen, skolen, PPT og eventuelt foreldre denne våren blir via Teams, og kommunen har sammen med StorFollo IKT sørget for høy sikkerhet knyttet til disse digitale møtene. 

Nye retningslinjer fra regjeringen gir også en åpning for å gjennomføre besøk av de som skal starte på skole til høsten. Disse besøkene vil bli gjennomført i uke 24. Det vil bli tilpasninger i forhold til retningslinjer for smittevern. Informasjon gis direkte fra skolene.

Overgang fra barneskole til ungdomsskole i koronatider

Våren 2020 blir det noen endringer i prosessen rundt overgangen til barneskole. Skjemaer ang overføring av informasjon til ungdomsskolene har fulgt samme prossess som vanlig. Samarbeidsmøter mellom skolen, PPT og eventuelt foreldre denne våren blir via Teams, og kommunen har sammen med StorFollo IKT sørget for høy sikkerhet knyttet til disse digitale møtene.

Barneskolene besøkte hhv Dyrløkkeåsen skole og Seiersten ungdomsskole før skolene ble stengt. 

Overgang fra barnehage til skole, og fra b-skole til u-skole - går det etter planen?

Ja, det går etter planen, selv om deler av prosessen med informasjon mellom barnehagene - barneskolene, og mellom barneskolene - ungdomsskolene kan forsinkes med 2-3 uker i disse tider. 

Praksisfortellinger fra lærere

Les brevet fra en lærer på Dal skole etter den første stengte uken: 

"En dag som digital lærer" les hvordan det er for lærere og elever (pdf)

Etter tre uker med nettbasert undervisning kommer en hilsen fra Seiersten:

Praksisfortellinger fra Seiersten

Tidligere informasjon fra nasjonale myndigheter
Ekspertgruppens rapport 7.april

Ekspertgruppen leverte en rapport til Regjeringen, denne inneholder mye god informasjon. For skole er spesialt rammene som oppsummerer hygienetiltak på side 19, og kontaktreduserende tiltak på side 20 vel verdt å merke seg. 

Informasjon fra Utdanningsdirektotaret

Her finner du samlesiden fra Udir ang eksamen og andre nasjonale føringer for skoler og barnehager, fra perioden 12.mars - vanlig drift.

Informasjon om koronasituasjonen per 7.mai

"Alle skoler og barnehager er stengt"

Råd om gjennomføring av undervisning når elevene er hjemme

Oppdatert informasjon 20.april

Korona-tilpasning av opplæringsloven 27.mars 2020

Fredag 27.mars ble det vedtatt og kunngjort en forskrift som gjelder så lenge Koronaloven gjelder, men ikke lenger enn til tidspunktet skolene åpner for vanlig drift igjen. Den nye forskriften sier bl.a at opplæringen skal gjennomføres på en slik måte at skolen får et godt vurderingsgrunnlag. Hensikten er ikke å pålegge skolen å innhente mest mulig dokumentasjon for vurdering, men å sikre at elever får standpunktkarakterer og vitnemål. 

Skolen gis mulighet til å fravike den vanlige organiseringen av elever i klasser og grupper, siden dette kan bli vanskelig dersom mange lærere blir syke eller kommer i karantene. Organiseringen skal imidlertid så langt det er mulig ivarta en forsvarlig opplæring. 

Forskriften kan leses på Lovdata

Koronatilpasning av opplæringsloven 16.april 2020

Det er her endringer i §12, i og med at 1.4.trinn åpnes fra 27.april.

Hvordan Frognskolen skal organisere mht elever på 5.-7.trinn under 12 år som trenger et tilbud, kommer det informasjon om 21.april.

Forskriften fra 16/4 kan leses på Lovdata