Organisasjon

Innhold

 

Hvordan er vi organisert?

Frogn kommune er organisert i to nivåer. Øverst finner vi rådmannen og kommunalsjefer, også kalt rådmannsgruppen. Deretter følger enhetsledere som danner neste nivå. Enhetslederen har ansvaret for driften og de tjenestene som den leverer. Enhetene kan også ha ulike virksomheter knyttet til sitt område, slik som ett sykehjem eller en barnehage.

Organisasjonskart

(NB: klikk på bildet for større versjon)

eller

Klikk her for organisasjonskart i pdf-format

Klikk her for utvidet organisasjonskart i pdf-format

Les om roller og ansvar ved ledelsen i Frogn kommune (pdf)

Rådmannsgruppen

Rådmann Harald Karsten Hermansen
Mobiltelefon +47 926 00 794
E-post harald.hermansen@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Olav Neander
Mobiltelefon +47 456 61 685
E-post olav.neander@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Fritz Solhaug
Mobiltelefon +47 901 38 967
E-post fritz.solhaug@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde
Mobiltelefon +47 400 07 424
E-post

hilde.bjelde@frogn.kommune.no

Enhetene og enhetsledere 

Enhet for økonomi og digitalisering
Enhetsleder Jo-Ragnar Finserås
Telefon 64 90 60 50
Mobiltelefon 415 31 305
E-post Jo-Ragnar Finserås
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Drøbak sentrum

Enhet for økonomi og digitalisering  har i oppgave å levere tjenester innen regnskap, budsjettering, rapportering og økonomisk oppfølging av alle kommunens oppgaver og tjenester. Enheten har også et ansvar for kommunens digitale informasjonskanaler, digitaliseringsarbeid og velferdsteknologiprosjektene.                                            

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat

Enhet for Samfunnsplanlegging
Enhetsleder Anne-Bergitte Thinn
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 90 97 06 41
E-post Anne-Bergitte Thinn
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Drøbak sentrum

Enhet for samfunnsplanlegging skal ha et strategisk blikk på den helhetlige samfunnsplanleggingen. Enheten har en veiledende og koordinerende rolle i organisasjonen knyttet til flere tema på tvers, særlig oppfølging av kommuneplanen. Enheten har 14,5 stillinger og et overordnet ansvar for:

 • samfunnsutvikling
 • kommuneplan og arealplaner
 • næringsutvikling
 • miljørettet helsevern
 • folkehelse
 • viltforvaltning
 • miljø- og naturvern
 • kulturminnevern
 • friluftsliv
 • klima og energi
 • stedsutvikling og bokvalitet

Kontoret for miljø og folkehelse er organisert i enheten og er felles for kommunene Nesodden, Enebakk og Frogn. Kommuneoverlegen hører også til i enheten, og er kommunens medisinskfaglige rådgiver.

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat

Enhet for Frognskolen
Enhetsleder Frank Westby
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 911 23 382
E-post Frank Westby
Enhetens hovedoppgaver og mål

Hovedoppgavene er:

- Opplæring i tråd med opplæringsloven og læreplanen, der

      - elevens læring og utvikling er hovedmålet

      - ledelse skal bidra til god kvalitet i klasserommet

      - praksis i klasserommet skal egne seg for å realisere læringssynet og spesifikke krav i læreplanen (LK20 - også noen steder kalt fagfornyelsen)

- Sikre at alle elever har et trygt og godt læringsmiljø

- Utvikling i takt med samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

- Hensiktsmessig bruk av ressurser som gir grunnlag for god kvalitet i opplæringen

 

Lovgrunnlaget for skole

Formålet med opplæring er beskrevet i opplæringsloven § 1-1. Kunnskapsløftet 2020 (LK20) har en overordnet del der verdier og grunnprinsipper beskrives som en del av læreplanverket.

Frognskolen har både resultatmål og prosessmål, og resultatene er avhengige av gode og langsiktige prosesser.

Organisering

Frognskolen har seks skoler: fire barneskoler – Dal, Drøbak, Heer og Sogsti, en ungdomsskole - Seiersten og en 1-10 skole – Dyrløkkeåsen.

Hver skole har en rektor. Øverste fagansvarlig er enhetsleder for Frognskolen og det er en grunnskolekoordinator i stab. Enhetsleder er også leder for skolelosen, en stilling som skal forebygge alvorlig skolefravær. 

Skolene har, pr oktober 2020, 1743 elever. Bortsett fra Dal skole og barnehage, som hører til i Nordre Frogn, er alle skolene lokalisert i Drøbak innenfor en radius på 2 km og er alle sentrumsnære.

Dyrløkkeåsen har også to mottaksklasser for de som er nye i Norge, Seiersten har ansvar for voksenopplæring og Drøbak skole har Regnbuen, en avdeling for elever som har utvidet behov for tilrettelegging. Alle barneskolene har et SFO-tilbud.                             

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat

Enhet for Barnehager
Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 435
E-post Anne Ireen Jørgensen
 Enhetens oppgaver og mål:

Barn i barnehage

Barnehageenhetens hovedoppgaver er å være eier og barnehagemyndighet. Som eier har vi ansvar for å drifte de kommunale barnehagene i tråd med nasjonalt lovverk, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten. I tillegg har barnehageenheten rollen som barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer å være godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager. Enheten har også ansvar for opptak og tildeling av barnehageplasser, tilskudd til private barnehager, og veiledning av styrere i henhold til gjeldende regelverk.                                 

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat    

 

Enhet for Ullerud Helsebygg
Enhetsleder Knut Henrik Bløtekjær
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 932 11 769
E-post

knut.blotekjar@frogn.kommune.no

Enhetens hovedoppgaver og mål:

Ullerud Helsebygg gir helse- og omsorgstjenester til 133 innbyggere når hele bygget er tatt i bruk. Kommunens hovedmål er at beboere skal bo i et miljø der mestring, glede, aktivitet og trivsel fremmes, hver dag i et bomiljø som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Helsebygget består av tre bygninger (bygg A, B og D) og er inndelt i følgende avdelinger: 

 • Avdeling A5: 13 skjermet plasser (8 + 7 rom ledige som ikke er tatt i bruk)
 • Avdeling B1: 13 korttidsplasser + 5 rullerende avlastning. 
 • Avdeling B2: 25 somatiske plasser
 • Avdeling B3: 30 somatiske plasser
 • Avdeling B4: 30 somatiske plasser,per oktober er 23 plasser tatt i bruk.
 • Ullerud bofellesskap: 24 plasser for personer med demens, per definisjon hjemmeboende, med heldøgns bemanning.

B2, B3 og B4 er delt inn i 4 bogrupper. Bofellesskapet er delt inn 4 bogrupper med 6 beboer i hver bogruppe. A5 skjermet enhet er delt inn i 2 bogrupper.

Sentralkjøkken lager mat til alle beboere på helsebygget og bofellesskapet. I tillegg driver de med matombringing til hjemmeboende, drifter kantine Huskestua og Caspers mage, samt catering på bestilling.

Serviceteamet består av leder, frivillighetskoordinator, innkjøper, kultur- og nærmiljøarbeider, aktivitør og 2 servicemedarbeider. Serviceteamet samarbeider med alle avdelinger. De leverer forsyninger av utstyr, tøy og mat til alle boenheter. De sørger for at annet utstyr er i orden.
Kultur- og nærmiljømedarbeider og aktivitør har ansvar for å gi et variert aktivitets- og kulturtilbud til beboere, herunder alt fra gruppeaktiviteter til kulturelle arrangement.

Ledergruppen består av enhetsleder og 7 avdelingsledere.

Lokalisert på helsebygget er også et dagsenter for eldre og et dagsenter for personer med demens. Dette tilbudet ligger under enhet Helse-, Omsorg- og koordinering.

Det er frisør og fotpleie på huset som er selvstendig næringsdrivende.                                     

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat     

Enhet  NAV
Enhetsleder Laila K. Wallin
Telefon 98 02 07 65
Mobiltelefon  
E-post Laila K. Wallin
Enhetens hovedoppgaver og mål:      

Drøbak   

NAV Frogn yter tjenester til innbyggere i Frogn. Dette omhandler både statlige og kommunale tjenester.

NAV kontor dekker kommunens ansvar i sosialtjenesteloven for økonomisk stønad, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig bolig, råd og veiledning og arbeidet med individuelle planer. Kontoret har også ansvar for bosetting- og integrering av nyankomne flyktninger i Frogn kommune.

Tjenester som er fastlagt fra statlig side er: ansvar for arbeidsrettet oppfølging herunder oppfølging av arbeidssøkere uten ytelser, og oppfølging av arbeidssøkere som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad, uføretrygd og tiltakspenger. I tillegg kommer oppfølging av arbeidsgivere, og det lokale arbeidsmarkedet.                           

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat     

Enhet for helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Norlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 410
E-post Maria Norlander Flatøy
Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og demente som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat

Enhet for HR, pol. sekretariat og service
Enhetsleder Wenche Korpberget
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 951 55 363
E-post Wenche Korpberget
Enhetens hovedoppgaver og mål

HR, politiske sekretariat og service er en støtteenhet for fagenhetene, slik at de kan yte best mulig tjenester til innbyggerne. Vi yter også tjenester direkte mot innbyggerne, som for eksempel servicetorg og beredskap.

  • Overordnet, strategisk personalforvaltning
  • Leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • Servicetorg
  • Post-, arkiv- og dokumenthåndtering
  • Innsyn
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og beredskapsarbeid.
  • Politisk sekretariat
  • Valggjennomføring
  • Skjenke- og serveringsbevillinger                                    

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat     

Enhet for Eiendom
Enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 481 69 760
E-post Hege Therese Skarbø Berle
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Drøbak sentrum

 

Enhet eiendom har ansvaret for eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg.

Renhold og vaktmestertjeneste er store deler av enhet eiendoms primæroppgaver, herunder også hovedrenhold på alle kommunale formålsbygg gjennom året. Det er også tilknyttet en døgnbemannet vakttelefon som gjelder formålsbygg.

Vaktmestertjenesten jobber med vedlikeholdsoppgaver, driftsoppgaver og daglig kontroll med byggene gjennom styringssystemer og rehabilitering bygg. Enheten har en stor investeringsportefølje og ansvar for gjennomføring av renovering/oppgraderingsprosjekter samt nye byggeprosjekter.  

Boligkontoret har ansvaret for utleie/leie - tildeling av kommunale boliger (ca. 200 boliger), overtakelse og tilbakelevering av leiligheter, oppsigelser av kontraktsforhold, bostøtte og startlån.

Enheten kjøper og selger kommunale eiendommer innenfor rammene av delegeringsreglementet. Andre oppgaver er skogsdrift av kommunalt eid skog, festeavgifter, tomteavgifter, forvaltning av kommunal grunn, Nav arbeidsgruppe som arbeider med diverse driftsoppgaver, driftstilskudd idrett. Enheten betaler også strøm, forsikringer på bygg, serviceavtaler på ventilasjonsanlegg og diverse andre tekniske anlegg.

                                

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat     

Enhet for psykososialt arbeid (EPA)
Enhetsleder Ingerlise Skarø
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 995 01 402
E-post Ingerlise Skarø
Enhetens hovedoppgaver og mål

Enhet for psykososialt arbeid (EPA), består av fire avdelinger. Tjenestene er inndelt og tilpasset aldersgruppen 0-5 år, 6-17 år og voksne i tre ulike avdelinger. I tillegg har enheten tre ulike botiltak.

Kort beskrivelsene av tjenestene våre.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste

Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, seksuell helse, gode sosiale- og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader gjennom universelle og individrettede tiltak.

Alle barn tilbys grunnvaksinasjon og faste helsekontroller fra de er født og ut grunnskolen.

Jordmor tilbyr svangerskapskontroller, hjemmebesøk etter fødsel, prevensjonsveiledning og etterkontroller.

Ungdom mellom13-24 år kan selv komme på åpen helsestasjon for ungdom (HFU) en dag i uken. Her tilbys råd og hjelp knyttet til livsstil, psykisk og sosial helse, prevensjon, samliv, seksualitet og pubertet.

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Tjenesten gir råd og veiledning til barnehager og grunnskoler om hvordan de kan jobbe for å gi gode utviklingsmuligheter for alle barn.

Tjenesten er sakkyndige i saker der det er spørsmål om barn, unge eller voksne har behov for spesialpedagogiske enkeltvedtak etter barnehageloven eller opplæringsloven.

Utredning, tilrådning og veiledning i enkeltsaker gjennomføres etter samtykke og henvisning.

Barneverntjenesten

Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette skjer gjennom ulike hjelpetiltak som f.eks. råd og veiledning, gruppetilbud, familieråd og plassering utenfor hjemmet.

Familietjenesten 

Tjenesten arbeider - i samarbeid med innbyggerne – med å gi barn, unge og familier en bedre hverdag. Dette skjer gjennom ulikt forebyggende arbeid som kurs og gruppevirksomhet, familiesamtaler og hjelpetiltak i medhold av Lov om barneverntjenester. Alle tiltak skjer etter samtykke fra dem det gjelder.

Rus- og psykisk helsetjeneste for voksne

Tilbud til innbyggere med lette, moderate og omfattende psykiske vansker/lidelser og/eller rusutfordringer. Dette skjer gjennom bl.a. kurs og gruppevirksomhet, individuelle samtaler, jevnlig oppfølging av at innbyggeres primære behov blir ivaretatt, plassering på institusjon for behandling og omsorg.

Tjenesten har tilbud om aktivitetstiltak som bl.a. Inn på tunet og aktiviteter på Ressurssenteret.

Boliger

Enheten har p.t. tre ulike boligtiltak:

Kopås ungdomsbolig – tilbud til ungdom (15-23 år) som av ulike årsaker har behov for et tilrettelagt botilbud. Formålet er å gi hjelp på en måte som gjør at de det gjelder i størst mulig grad vil kunne mestre en bosituasjon på egen hånd. Boligen er døgnbemannet og har plass til 8 beboere.

Lensmannsvingen bofellesskap – tilbud til ungeinnbyggere med psykiske vansker som har behov for bolig med oppfølging. Bofellesskapet har bemanning på dag og kveld og har 8 leiligheter.

Hegreveien omsorgshus – tilbud til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser med et stort omsorgsbehov. Hegreveien har døgnbemanning og plass til 8 brukere.

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat     

 

Enhet for Teknisk drift og forvaltning
Enhetsleder Gro Ravne
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 482 72 495
E-post Gro Ravne
Enhetens hovedoppgaver:

Teknisk drift og forvaltning (TDF) produserer tjenester som alle innbyggere trenger.

Vi:

 • bygger og vedlikeholder kommunale veier og lys, idrettsanlegg, parker og havner/brygger. 
 • leverer rent drikkevann, håndterer avløp, forurensning og sikrer renovasjon. 
 • investerer i rehabilitering av ledningsnett og oppgradering av veier og brygger.
 • behandler søknader om nye bygg, næringsbygg, hytter, garasjer m.m.
 • fører matrikkelen (eiendomsregisteret).
 • har ansvar for skiltplaner og trafikksikkerhet.
 • gjør byen hyggelig med blomster, skjøtsel av badeparken og torget.
 • rensker opp på strendene og legger ut flytebrygger før skoleferien tar til. 
 • brøyter snø og strør etter faste ruter så raskt og effektivt vi kan om vinteren. 
 • har beredskap 24/7

En del av arbeidsområdene er såkalte «selvkostområder», som betyr at innbyggerne må betale gebyr for ulike tjenester fra oss.  Alle spleiser for eksempel på utgifter til vann og avløp.

Vi satser på god digital informasjon og automatiske varslingssystemer.

Hovedutfordringer og mål for enheten:

 • Alltid sørge for at vi leverer rent drikkevann.
 • Vi må planlegge ny drikkevannsforsyning og sørge for flere kilder/større beredskap enn vi har i dag. 
 • Overvannshåndtering i Frogn og særlig Drøbak er krevende på grunn av topografien. 
  • Kraftige styrtregn skaper store utfordringer for ledningsnettet og renseanlegget.  Vi må fortsette å separere overvann og spillvann, ved å legge nye ledninger i store deler av kommunen. 
  • Årlig veivedlikehold med tømming av kummer og grøfting av veier, kan bidra til mindre overvannsproblemer
 • Byggesaksavdelingens arbeid må fortsatt prioriteres de neste årene for å nå ønskede mål om saksbehandling innen gitte frister i plan- og bygningsloven.
 • Kapasiteten på behandling av sanitæranmeldelser (søknader om tilknytning til offentlig vann og avløp) bør styrkes slik at det ikke blir forsinkelser i byggesaker
 • Har ikke kapasitet til å opprettholde anbefalt og forventet standard på park- og grøntområder. Dette gjelder også Badeparken hvor bruk til festivaler og større arrangement øker behovet for skjøtsel og vedlikehold. 
 • Det er løpende behov for trafikksikkerhetstiltak.
 • Det er løpende behov for asfaltering, trafikkmålinger, etablering av fartsdempende tiltak, merking av fotgjengerfelt m.v.
 • Utarbeidelse av parkeringsstrategi og veinorm.
 • Beboere i private veier melder ofte om mørke gatelys. Det er vedtatt at kommunen skal skifte ut gatelys i de fleste private veier med LED i løpet av en 4 års periode fra og med 2021.
 • Etablere snødeponi.

 

Organisering:

 

Drøbak sentrum

 

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat  

Enhet for Kultur og frivillighet
Enhetsleder Hanne Løkka 
Telefon 64 90 63 14
Mobiltelefon 404 83 302
E-post Hanne Løkka
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Smia

 

Enhet kultur og frivillighet har ansvar for bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, fritid, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor og allmenn kultur i Frogn kommune.

Enheten arbeider for at kommunens innbyggere skal ha tilgang på gode møteplasser som bidrar til trivsel og kompetanse – livskvalitet i alle livsfaser. Dette i form av egne aktiviteter og et utstrakt samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og foreninger, frivilligheten, offentlige instanser og næringslivet.                                     

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat                                   

Enhet for Tilrettelagte tjenester
Enhetsleder Anette Trondal Olsen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 465 08 119
E-post Anette Trondal Olsen
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Badeparken

Tilrettelagte tjenester yter bistand til personer med et bistandsbehov og/eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgbyrde.

Tjenestene vi gir er:

 • Omsorgsstønad og støttekontakt tjenester
 • Individuell avlastning og avlastning i bolig
 • Ambulerende tjenester 
 • Arbeids- og aktivitetssenter 
 • Omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Enheten er ansvarlig for kjøpe av:

 • Heldøgns helse og omsorgstjenester, for målgruppen
 • VTA (varig tilrettelagte arbeidsplass)  

En brukerne kan motta flere komplimenterende tjenester ut fra en helhetlig og brukerrettet vurdering. Det som kan skille enhet "Tilrettelagte tjenester" fra andre enheter, er når en tjenestemottaker/ pårørende er i behov av våre tjenester, vil behovet øke i takt med "gapet" mellom normalutvikling og en bruker med særskilte behov. Våre brukere følger vi ofte gjennom hele deres liv.                                     

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat     

  

Politisk ledelse

Ordfører Hans Kristian Raanaas (Sp)