Ledige stillinger

Innhold

Ledige stillinger

Vi publiserer våre ledige stillinger i karriereportalen vår.

Se våre ledige stillinger

Som arbeidsgiver

Frogn kommune ligger vakkert til ved Oslofjordens østside. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap. Kommunen har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunens organisasjon består av om lag 870 årsverk. Frogn kommune kjennetegnes av velutviklede tjenester, balansert økonomi og kompetente medarbeidere.

Oversikt over ledige stillinger og tilgang til vårt elektroniske søknadsskjema finner du over. Alle søkere må benytte dette skjemaet.

Våre verdier

Frogn kommunens verdier er

Engasjement - Respekt - Profesjonell - Raushet

Utviklingsmuligheter

Kommunens drift de senere årene er endret. Vi får nye oppgaver og har en befolkning i endring. Dette krever en annen måte å tenke og jobbe på for oss som organisasjon. Vår viktigste ressurs og de som leverer gode tjenester til innbyggerne hver dag er de ansatte i Frogn kommune.

Muligheten til å videreutvikle seg og vokse i egen arbeidssituasjon kan være avgjørende både for rekruttering og for å beholde kompetente medarbeidere, samt for å sikre at faglig kvalitet opprettholdes. Frogn kommune er en lærende organisasjon som stimulerer til faglig og personlig utvikling.

Vi mener at god og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser.

Jobbmuligheter

Frogn kommune har ca. 1200 ansatte innenfor hovedområdene: Oppvekst og kultur, helse, omsorg og velferd, samfunnsutvikling, administrasjon, eiendomsforvaltning og teknisk drift.

Oppvekst og kultur: Tjenester innenfor skole, barnehage og barn, unge og familier. Pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, barnevernspedagoger, miljøarbeidere, barnehagelærere, spesialpedagoger, psykologer, helsesøstre, miljøterapeuter, sosionomer, bibliotekarer og kulturarbeidere m.v

Helse, omsorg og velferd: Sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, aktivitører, assistenter m.v.

Samfunnsutvikling: Konsulenter/rådgivere med ulike fag fra universitet og høyskole.

Administrasjon: Konsulenter / rådgivere, økonomer, IKT-medarbeidere, kontoransatte m.v

Eiendomsforvaltning og teknisk drift: Konsulenter / rådgivere innen fagfeltet kommunalteknikk og bygg, fagarbeidere (eks. renhold og vaktmestertjenester), ingeniører m.v.

Se hvordan vi er organisert

Lærling

Frogn kommune er en lærebedrift med fokus på kvalitet, og vi tilbyr opplæring i henhold til opplæringsloven. Vi har erfarne og dyktige fagansvarlige og veiledere som bidrar til dette.

Hvem kan bli lærling?

Vi tar primært imot søkere med ungdomsrett som bor i kommunen, men tar også inn andre som kvalifiserer til å være lærlinger.

Alle er velkommen til å søke.

Du må ha fullført VG1 og VG2 for å være kvalifisert.

Hvilke fag kan du velge?

Frogn kommune har lærlinger i følgende fag:

  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider
  • IKT-faget
Hvordan søker du?

Ledige lærlingstillinger kunngjøres sammen med våre ledige stillinger.

Tidsrommet for kunngjøring er 1. februar.

Søknadsfrist er 15. mars og oppstart av læretiden i midten av august.

Søk læreplass

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Personalgoder, lønn og arbeidsforhold

Ansatte i Frogn kommune er omfattet av Hovedtariffavtalen (HTA). HTA er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser om blant annet lønn, godtgjøringer, lokale lønnsforhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen kan du lese her.

Forsikrings- og pensjonsordninger

Kommunens ansatte omfattes av gunstige forsikrings- og pensjonsordninger.

Som ansatt i undervisningsstilling er du medlem i Statens pensjonskasse (SPK). Øvrige ansatte er medlemmer i Kommunal landspensjonskasse (KLP).

Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver og kommer i tillegg til ordinær lønn. De ansatte bidrar med 2% trekk av egen lønn. Dette er en av markedets beste pensjonsordninger. Via medlemskapet har du som ansatt adgang til noen prisgunstige tilleggsgoder, som det å ta opp lån, tegne private forsikringer og benytte banktjenester (f.eks. KLP).

Med bakgrunn i lov- og tariffbestemmelser er du forsikret mot skader og ulykker i arbeidstiden.

Forsikringen omfatter gruppelivsforsikring, yrkesskade- og ulykkesforsikring. I tillegg er vi omfattet av en fritidsforsikring (ulykke i fritid).

Arbeidstid

Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Frogn kommune, avhengig av de tjenester og oppgaver som skal utføres.

Arbeidsmiljø

Frogn kommune anser helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) som et sentralt innsatsområde for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for kommunens medarbeidere, samt for å oppnå en rasjonell og effektiv tjeneste- og serviceproduksjon overfor kommunens innbyggere.

Kommunen avsetter velferdsmidler for å bedre- og ivareta arbeidsmiljøet.

IA-bedrift

I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Vi skal skape en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Vi er en IA-bedrift. Det overordnede målet i IA-avtalen er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Frogn kommune har avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Bedriftsidrettslag

Frogn kommune har eget bedriftsidrettslag og mulighet for inntil 1 times trening i arbeidstiden i uka. 

Inkluderende arbeidsliv

Frogn kommune er en inkluderende arbeidsliv bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Frogn kommune er organisert i to nivåer. Øverst finner vi rådmannen og to kommunalsjefer, også kalt rådmannsgruppen. Deretter følger 13 enhetsledere som danner neste nivå. Enhetslederen har ansvaret for driften og de tjenestene som den leverer.

Klikk her for organisasjonskart

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg sende en generell søknad?

Nei, generelle søknader om jobb blir ikke behandlet.

Kan jeg sende inn søknad via vanlig post?

Vi ønskes fortrinnsvis elektroniske søknader. Hvis du ikke har mulighet til å sende inn søknad via internett, finnes det PCer for publikum i rådhuset og biblioteket. Der kan de også bistå med selve søknaden.

Skal jeg legge ved referanser og vitnemål?

Du blir spurt om referanser og vitnemål når det blir nødvendig i prosessen.

Hva skjer med søkaden min etterpå?

Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres når tilsetting er foretatt.