Kommunestyremeldinger

Innhold

Klima og energi

Kommunestyremelding om klima og energi 2019 ble fremlagt av komite for klima og energi og vedtatt av kommunestyret 17. juni 2019. Meldinga skal bidra til å nå overordnede målsettinger og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031. Frogn skal redusere klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030. Dette er en ambisiøs målsetting, og klimameldinga har ni gjennomføringsstrategier for omstillingen til Frogn som lavutslippsamfunn.

Som en del av arbeidet med Kommunestyremelding for klima og energi er det utarbeidet en tiltaksbank. Klima og energifeltet er i rask endring og det kommer nye ideer til løsninger basert på oppdatert forskning, teknologiutvikling og erfaringer. Tiltaksbanken skal være et levende dokument som oppdateres jevnlig slik at den til enhver tid er aktuell og tilpasset nye tilskuddsordninger. Tiltaksbanken skal være et grunnlag for prioritering av utvalgte tiltak i tiltaksplanen for klima og energi som følger det årlige Handlingsprogrammet med budsjett.

Kommunestyremelding for klima og energi 2019-2031.pdf
Tiltaksplan for klima og energi 2020-2023.pdf
Vedlegg - Tiltaksbank.pdf

Boligutvikling

Boligpolitikken er et viktig utviklingsredskap for Frogns attraktivitet og vekst. Kommunen har behov for å tiltrekke seg flere yngre innbyggere for å få en vekst i arbeidsfør befolkning. Kommunen har videre et særskilt ansvar på det boligsosiale området overfor de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Meldingen er et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031. Meldingen peker på strategier og virkemidler for å imøtekomme boligutfordringene og kan således sies å være en verktøykasse for boligutvikling.

Kommunestyremelding Bolig.pdf

Frogn kommune bruker prisregulering som et boligpolitisk verktøy for å gi prisgunstige boliger. Dette er et tiltak for å styre boligutviklingen for at flere barnefamilier skal ønske å bosette seg i kommunen, og at eldre og andre med lav inntekt/pensjon skal kunne få et tilpasset tilbud.

Kommunen har samarbeidet med private aktører i to prosjekter for etablering av borettslag med prisregulerte boliger. I det første borettslaget som ble etablert solgte kommunen en kommunal tomt til redusert pris, og i det andre prosjektet i Vestbyveien er det inngått en festeavtale. Boligene øremerkes gjennom retningslinjer utarbeidet av Frogn kommune og vedtekter for borettslaget. Les mer om dette på Husbankens veiviser.

Næring

«Kommunestyremelding - Strategisk næringsplan» består av et administrativt kunnskapsgrunnlag og en politisk næringsstrategi som presenterer et grunnlag for tiltak og prioriteringer innenfor kommunens satsning på næringsutvikling.

Kommunestyremelding - Strategisk næringsplan

Helse og omsorg

Kommunestyremelding om helse og omsorg tar for seg hva Samhandlingsreformen vil si for den nye kommunerollen til Frogn kommune. Dagens tjenester blir presentert og analysert opp mot de krav og retning Samhandlingsreformen gir. Meldingen vil gi retning og forslag til «den nye helse- og omsorgstjenesten» i Frogn kommune.

Kommunestyremelding om helse og omsorg

Kultur

Trykk på knappen under for å åpne meldingen.

Kommunestyremelding om kultur

Skole

Denne kommunestyremeldingen om skole beskriver ulike forhold ved Frogn-skolen. Meldingen forklarer endringer i skoleeierrollen de siste årene. Den gir en beskrivelse av innhold, resultater og utfordringer i skolen i dag.

Kommunestyremelding om skole

Barnehage

Kommunestyremelding om barnehage belyser områdene kvalitet i barnehagene, barnehagestruktur og kostnader. Den gir et bilde av utfordringer i barnehagesektoren, krav, forventninger, og hvordan Frogn kommune møter dette.

Meldingen gir en analyse av mulige valg innenfor de ulike områdene og en anbefaling om tiltak.

Kommunestyremelding om barnehager

Idrett, friluftsliv og nærmiljø

Frogn kommune er i gang med arbeidet med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Folkehelse er et av kommunens fire satsningsområder, og kommunestyremeldingen skal være et godt kunnskapsgrunnlag for å ta strategiske valg og sette inn tiltak som fremmer aktivitet for alle innbyggere.

Kommunestyremeldingen er under arbeid og du kan følge arbeidet på denne siden.

Pendling

Kommunestyremelding om pendling ser på hvordan Frogn kommune kan ivareta interessene til dem som kollektivpendler, og hvordan kollektivpendling kan bli attraktivt for flere.

Meldingen ble vedtatt 8. desember 2014 og foreslår prinsipper for videre arbeid med kollektivtrafikk i Frogn, basert på innspill fra pendlere og tilgjengelig kunnskap om pendling og kollektivtransport. Prinsippene gir føringer for reguleringsplaner, dialog med andre aktører og lignende.

Kommunestyremelding om pendling