Kommunestyremeldinger

Innhold

Pendling

Kommunestyremelding om pendling ser på hvordan Frogn kommune kan ivareta interessene til dem som kollektivpendler, og hvordan kollektivpendling kan bli attraktivt for flere.

Meldingen ble vedtatt 8. desember 2014 og foreslår prinsipper for videre arbeid med kollektivtrafikk i Frogn, basert på innspill fra pendlere og tilgjengelig kunnskap om pendling og kollektivtransport. Prinsippene gir føringer for reguleringsplaner, dialog med andre aktører og lignende.

Kommunestyremelding om pendling

Klima og energi

Kommunestyremelding om klima og energi gir en oversikt over de lokale utfordringene når det gjelder klimagassutslipp og klimatilpasning. Meldingen foreslår tiltak og vurderer hva Frogn kommune kan gjøre.

Meldingen ble vedtatt 16. juni. 2014 og inneholder hovedstrategier som gir viktige føringer for arbeidet med klima og energi. Den inneholder også en strategi for utbygging av ladeinfrastruktur.

Kommunestyremelding om klima og energi

Barnehage

Kommunestyremelding om barnehage belyser områdene kvalitet i barnehagene, barnehagestruktur og kostnader. Den gir et bilde av utfordringer i barnehagesektoren, krav, forventninger, og hvordan Frogn kommune møter dette.

Meldingen gir en analyse av mulige valg innenfor de ulike områdene og en anbefaling om tiltak.

Kommunestyremelding om barnehager

Boligutvikling

Kommunestyremelding om boligutvikling omhandler generelle befolknings- og bo- forhold i kommuen, og framtidige utfordringer i boligpolitikken. I meldingen er det lagt spesielt vekt på boligbehov- og tilbud for eldre, førstegangsetablerere og vanskeligstilte.

Meldingen foreslår konkrete strategier og tiltak.

Kommunestyremelding om boligutvikling   

Helse og omsorg

Kommunestyremelding om helse og omsorg tar for seg hva Samhandlingsreformen vil si for den nye kommunerollen til Frogn kommune. Dagens tjenester blir presentert og analysert opp mot de krav og retning Samhandlingsreformen gir. Meldingen vil gi retning og forslag til «den nye helse- og omsorgstjenesten» i Frogn kommune.

Kommunestyremelding om helse og omsorg

Kultur

Trykk på knappen under for å åpne meldingen.

Kommunestyremelding om kultur

Skole

Denne kommunestyremeldingen om skole beskriver ulike forhold ved Frogn-skolen. Meldingen forklarer endringer i skoleeierrollen de siste årene. Den gir en beskrivelse av innhold, resultater og utfordringer i skolen i dag.

Kommunestyremelding om skole

Idrett, friluftsliv og nærmiljø

Frogn kommune er i gang med arbeidet med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Folkehelse er et av kommunens fire satsningsområder, og kommunestyremeldingen skal være et godt kunnskapsgrunnlag for å ta strategiske valg og sette inn tiltak som fremmer aktivitet for alle innbyggere.

Kommunestyremeldingen er under arbeid og du kan følge arbeidet på denne siden.

Kommunestyremeldingen er under arbeid