Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105

12.01.2021.

Innhold

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 første ledd, varsles det om at Frogn kommune ved enhet for Teknisk drift og forvaltning, starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105.

Forhandlingene gjennomføres med Skanska Eiendomsutvikling AS, org. nr. 979 476 256 og gjelder gjennomføring av detaljreguleringsplanen Vestbyveien 103 og 105, planid. 001-09000.

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret den 15.06.2015 og legger til rette for etablering av opptil 22 leiligheter. Forhandlingene om en utbyggingsavtale, vil i hovedsak gjelde gjennomføring av rekkefølgekrav i planen. En eventuel fremforhandlet utbyggingsavtale, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den legges fram for kommunestyret for behandling.

Dersom du har innspill til forhandlingene om en utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105, kan du sende dem på epost til postmottak@frogn.kommune.no, eller med alminnelig post til Frogn kommune, pb. 10, 1441 Drøbak.

Vennligst merk sendingen med saksnummer: 20/02863.