Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale Holt Park

17.03.2020.

Innhold

Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale Holt Park

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4, 2. ledd, legges fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Siste frist for å komme med merknader er 16.4.2020. Eventuelle merknader må være innkommet til kommunen innen utløpet av denne datoen.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak gjelde opparbeiding av tekniske anlegg og infrastruktur i tilknytning til oppføring av industribygg, og gjelder prosjekt på følgende eiendommer: gnr.62/bnr.48, Holtbråten 145 og gnr.33/bnr.23. Utbyggingsavtalen har tilknytning til reguleringsplan for Holt Park, vedtatt 13.desember 2010, Plan nr. 062-0100 og detaljreguleringsplan for Holt Park, vedtatt 25.februar 2013, Plan nr. 062-0101.

Oversiktskart som viser området hvor vann- og avløpsledninger skal ligge og hvilke eiendommer det berører, følger som vedlegg 3 til avtalen.

Merknader til fremforhandlet forslag til utbyggingavtale kan rettes til Frogn kommune v/ rådmannsgruppen; e-post: postmottak@frogn.kommune.no, postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. Merk henvendelsen med saksnummer 19/02805.

Dokumenter