Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 02.03.2021

I henhold til plan og bygningsloven av 27.juni 2008 § 17-4 første ledd, varsles det om at Frogn kommune ved enhet for Teknisk drift og forvaltning starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med O.H Slåke Invest AS, org.nr. 975 780 392, Arena Drøbak AS, org.nr. 918 319 786, Prodev AS, org.nr. 911 915 596 m.fl.

Innhold

 Forhandlinger om utbyggingsavtale har tilknytning til områdereguleringsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke (byutviklingsplanen).

Forhandlingene vil i hovedsak gjelde infrastrukturtiltak tilknyttet planen, herunder gjennomføringsmodell og kostnadsfordeling.

En fremforhandlet avtale legges ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til Frogn kommune v/Rådmannsgruppen; e-post: postmottak@frogn.kommune.no; postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. Merk henvendelsen med saksnummer 21/00470.