Kunngjøring av ny lokal forskrift om feiing

Innhold

Kunngjøring om ny lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Frogn kommune

 

Kunngjøring

I henhold til forvaltningsloven av 10. februar 1967, § 38 kunngjøres forskriften. Ny lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg ble den 08.04.19 fastsatt av Frogn kommunestyre. Forskriften trer i kraft den 08.05.19.

Forskriften kan leses her. Forskriften blir også kunngjort i Norsk Lovtidend og være tilgjengelig på lovdata.no.

Bakgrunn for saken

Follo Brannvesen IKS anbefaler at eierkommunene vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 28 gir kommunestyret hjemmel til å fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Det er kommunestyret som skal fatte vedtak om gebyr, jamfør kommuneloven § 6 og kapittel 8.

Gebyrene beregnes ut ifra selvkostprinsippet og størrelsen fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

I tillegg til å sikre at gebyrene for feiing og tilsyn dekker kommunens utgifter for gjennomføring, skal en lokal forskrift sørge for å tydeliggjøre kommunens hjemler og praksis for gjennomføring av fakturering for publikum.

I ny sentral forskrift for brannforebygging er det bestemt at forebygging av brann, i form av feiing og tilsyn gjelder fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Det innebærer at feiing og tilsyn i Frogn må utvides til også å omfatte fritidseiendommer med fyringsanlegg. Siden tjenesten drives etter selvkostprinsippet medfører det også at det innføres gebyr for feiing og tilsyn for fritidseiendommer.