Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105

27.04.2021

Innhold

Under henvisning til plan og bygningsloven § 17-4, 2. ledd, legges fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105 ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Siste frist for å komme med merknader er 27.05.2021. Eventuelle merknader må være innkommet til kommunen innen utløpet av denne datoen.

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av offentlige infrastruktur tilknyttet reguleringsplan for Vestbyveien 103 og 105, gnr. 1, bnr. 84 og gnr.1, bnr. 94 i Frogn kommune, plan.nr.001-0900, vedtatt av kommunestyret den 15.06.2015. Den offentlige infrastrukturen gjelder i all hovedsak opparbeidelse av fortau langs deler av Vestbyveien. Se vedlegg inntatt nedenfor.

Merknader til fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale kan rettes til Frogn kommune v/ rådmannsgruppen; e-post: postmottak@frogn.kommune.no, postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. Merk henvendelsen med saksnummer 20/02863.

Dokumenter