Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Kolstad og Klommestein Skog

Kunngjort 22.09.2020.

Innhold

 

Under henvisning til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, legges fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Siste frist for merknader er 22.10.2020.

Utbyggingsavtalen gjelder i hovedtrekk etablering av ny Nordre tverrvei mellom Åsveien og Vestbyveien, samt etablering av annen offentlig infrastruktur tilknyttet boligutbygging på Kolstad og Klommestein skog.

Utbyggingsavtalen omfatter/berører helt eller delvis eiendommene gnr./bnr.:

10/9    ​​            11/8​​                11/74​​              80/4​​97/4

10/10              ​​11/10              ​​12/1​​                88/2

10/70              ​​11/14​​              71/41              ​​88/3

11/4​​                11/17​​              80/1​​                97/3

i Frogn kommune, innenfor planområdet for Områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen, jf. reguleringskart i vedlegg 1. 

Videre omfatter Utbyggingsavtalen eiendommene gnr./bnr.:

1/270              ​​71/81              ​​71/218            ​​71/9871

16/15              ​​71/84              ​​71/476            ​​83/11​

16/32 ​​             71/91              ​​71/539            ​​85/5

71/45              ​​71/134​​            71/540            ​​85/6

 i Frogn kommune, utenfor planområdet for Områdeplanen, jf. vedlegg 7 og 8 og reguleringskart for reguleringsplanen Vestbyveien – veiplan fra Skogveien til Odalen, planid: (097-03009).

Vedlegg 3 til utbyggingsavtalen er et regneark med kostnadskalkyle over den planlagte offentlige infrastrukturen, som er unntatt offentlighet etter offentleglova § 23 første ledd og offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr.2. Dokumentet er derfor ikke vedlagt her.

Merknader til det fremforhandlede forslaget til utbyggingsavtale, skal  rettes til Frogn kommune v/rådmannsgruppen, enten ved epost til postmottak@frogn.kommune.no, eller med brev  til postadresse Postboks 10, 1441 Drøbak. Alle henvendelser skal merkes med saksnr. 19/00448.

Dokumenter