Detaljregulering Dyrløkkebakken omsorgsboliger - Varsel om utvidet plangrense

Innhold

Det vises til tidligere varsel om planstart for detaljregulering av omsorgsboliger på Dyrløkke datert 24.05.2019, med annonse i Amta 28.05.2019. Frist for innspill var 05.07.2019.

Iht. Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved utvidelse av planområde i forbindelse med reguleringsarbeidet. Nytt planområde er vist på vedlagte kartutsnitt, og utgjør med utvidelsen et totalt areal på ca. 25,5 daa.Bakgrunn for utvidelsen er behov for oppgradering og breddeutvidelse av eksisterende gangvei fra Dyrløkke og opp mot Dyrløkkebakken. Dette for å ivareta tilgjengelighet for brann- og redningskjøretøy på en trafikksikker måte i nødsituasjoner. Det er ikke lagt til rette for kjøring på gangveien utover dette.

Har du sendt inn innspill tidligere, trenger du ikke sende inn på nytt. Allerede innkomne merknader er ivaretatt i plansaken. Merknader og synspunkter knyttet til selve utvidelsen av planområdet kan sendes til Rambøll Norge AS v/ Andrea Høibakk, andrea.hoibakk@ramboll.no, innen 31.05.2022.