Storgata 12-16

Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har i møte 29.03.2022, sak 26/22 fattet vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Storgata 12-16 ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill er 27.05.2022.

Innhold

Om planen

Forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 12-16 Gnr 86 Bnr 18, 19, 209 m.fl , planID 086-4500, ble behandlet i hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker 29.03.22, sak 26/22. Planforslaget fremmes på vegne av Vimpelfabrikken AS, ved forslagstiller Richard Slåke.

Planforslaget omfatter forslag om et nytt forretningslokale for matbutikk og inntil 20 leiligheter i tre etasjer over dette. Det foreslås parkering på to plan i parkeringskjeller. Matbutikken er foreslått med inngang fra eksisterende bygningsfløy og torgområde i Storgata 18.

Eksisterende næringsbebyggelse som tidligere har huset Norsk Vimpelfabrikk i lokalene i Storgata 14-16, forutsettes revet. Den gamle verneverdige bygningen langs gata, Storgata 12, opprettholdes og reguleres med hensynssone bevaring av kulturmiljø.

Vedtak i hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker 29.3.2022:

I medhold av plan-og bygningsloven § 12-10 slutter Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker seg til vurdering og konklusjon i saksframlegget. Forslag til detaljregulering for Storgata 12-16 datert 14.01.22, PlanID 086-4500 med bestemmelser datert 17.01.2022, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Hovedutvalget vedtar rådmannens innstilling med følgende tillegg/endring:
Endring i reguleringsbestemmelsene punkt 3.1.1:

Følgende tekst strykes:
For boliger skal det maksimum være 1,5 p-plasser pr. boenhet. Minimum halvparten skal ha lademulighet for el-kjøretøy. Det skal være minimum 2,5 p-plasser for sykkel per boenhet hvorav minimum halvparten skal være under tak.

og erstattes med:
For boliger skal det minimum være 1 parkeringsplass per boenhet. Alle parkeringsplassene for boligene skal ha lademulighet for el-kjøretøy. Det skal være minimum 2 p-plasser for sykkel per boenhet hvorav minimum halvparten skal være under tak.

Nytt kulepunkt i reguleringsbestemmelsene punkt 2:
• Det tillates grønne tak

Plandokumenter

Saksutskrift Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23 29.03.2022.pdf
01_Planbeskrivelse, Storgata 12-16_revC.PDF
02_Plankart, datert 14.01.22.pdf
03 Reguleringsbestemmelser Storgata 12-16.pdf
04_Situasjonsplan.PDF
05_Fotomontasje 1, eksisterende og ny situasjon.PDF
06_Fotomontasje 2, nytt bygg.PDF
07_Fotomontasje 3, gate sydover.PDF
08_Fotomontasje 4, Carlsebakken.PDF
09_Fotomontasje 5, fra Telegrafen.PDF
10_Fasade vest sammenstilling.PDF
11_Fasade nord og øst.PDF
12_3D oversikt 1, fugleperspektiv.PDF
13_3D oversikt 2.PDF
14_Snitt A + B.PDF
15_Snitt C + D.PDF
16_Snitt E + F.PDF
17_Plan 1U.PDF
18_Plan 2U.PDF
19_ROS-analyse.pdf
20_Trafikknotat, datert 15.02.19.PDF
21_Supplerende trafikknotat, 05.02.21.pdf
22_Støyrapport, Storgata 12-16.pdf
23_Geoteknikk 23.08.21.PDF
24_Grunnundersøkelser, 08.04.20.pdf
25_Saksfremlegg, prinsippsak om trafikkløsninger.pdf
26_Vedtak HMPB - 05.10.20, prinsippsak om trafikkløsninger.PDF
27_Dialog med LUKS om varemottak.pdf
28_Viken fylkeskommune, Foreløpig om planforslag, kulturminneverdier.pdf
29_Vurdering av kulturminneverdier 28.10.19.PDF
30_Skisse for overvannshåndtering.PDF

Høringsfrist og videre fremdrift

Dersom du har innspill eller merknader til planforslaget må disse sendes skriftlig, enten via den grønne knappen nedenfor, per e-post eller brev:

postmottak@frogn.kommune.no

eller per post til:

Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Merknadene må sendes innen 27. mai 2022.

Vedtak om høring/offentlig ettersyn er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Send oss innspill

Klikk her for å sende inn høringssvar