Planprogram for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker har i møte 18.10.2021, sak 67/21 vedtatt å varsle ny oppstart og legge planprogram for Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Frogn kommune ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill er 15. desember 2021.

Innhold

Om planarbeidet

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23s vedtak 18.10.2021:

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Frogn kommune ny oppstart av arbeid med Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

2. Forslag til planprogram for Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-13.

Vi vil gjerne ha innspill til planprogrammet og/eller det kommende planarbeidet. Innspill sendes skriftlig eller elektronisk til kommunen innen 15. desember 2021.

Formålet med denne planprosessen er å revidere Kulturminnevernplanen fra 1997 og utarbeide en ny Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap («Kulturmiljøplanen»). Planen er kommunens fremste verktøy for å bestemme hva og begrunne hvordan kulturarven skal sikres i Frogn kommune.

Som grunnlag for planarbeidet, er det utarbeidet et forslag til planprogram som nå sendes på høring. Planprogrammet legger føringer for Kulturmiljøplanen som er begrunnet i dagens utfordringsbilde og satsningsområder, lokalt, regionalt og nasjonalt. I forslaget til planprogram, synliggjøres dagens kunnskapsbehov for å danne en oversikt over kulturminnene, kulturmiljøene og kulturlandskapene i kommunen. Det vises hvordan kulturmiljøplanen skal utarbeides som et viktig verktøy for forvaltningen og innbyggere gjennom en forutsigbar og god lokaldemokratisk prosess.

Plandokumenter

Saksutskrift Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23 18.10.21.PDF
Høringsutkast_Planprogram for kulturmiljøplan for Frogn kommune.PDF

Høringsfrist og videre fremdrift

Dersom du har innspill eller merknader til planforslaget må disse sendes skriftlig, enten via den grønne knappen nedenfor, per e-post eller brev:

postmottak@frogn.kommune.no

eller per post til:

Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Det er en fordel om du skiller mellom merknader til planprogram og innspill til Kulturmiljøplanen.
Merk innspillet med «Høringsinnspill, Planprogram for Kulturmiljøplanen, saksnr. 21/02394»

Merknadene må sendes innen 15. desember 2021.

Vedtak om høring/offentlig ettersyn er i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13.

Send oss innspill

Klikk her for å sende inn høringssvar