Planprogram for Drøbak hageby, Nordre Elle

Detaljreguleringen av Drøbak ridesenter gnr/bnr: 1/2 er omfattende og krever konsekvensutredning. Planprogram for utredningsarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn med frist 27.6.2022.

Innhold

Om planen

Drøbak Hageby/Nordre Elle, Frogn kommune
Saksnr 52/19, gnr/bnr: 1/2 m.fl

Kunngjøring: mandag 9. mai 2022
Frist for uttalelse: mandag 27. juni 2022

Detaljreguleringen av Drøbak ridesenter gnr/bnr: 1/2 er omfattende og krever konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger, § 2-6b, Vedlegg 1, punkt 24. Program for plan- og utredningsarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Forslagstiller er Drøbak Hageby AS. IN'BY er konsulent for planarbeidet og A-lab er arkitekt. Det ble varslet oppstart av detaljregulering 11.09.2019. Planprogrammet skal fastsettes før detaljregulering kan videreføres. Forslagstiller har i samsvar med Frogn kommune valgt å varsle flere eiendommer som grenser til planområdet og det lokale veinettet (Arne Høilands vei). Det er for øvrig kun gnr/bnr 1/2 (Drøbak ridesenter) som skal utvikles i denne planen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling bestående av primært småhusbebyggelse, med innslag av noen mindre leilighetsbygg opptil fire etasjer, samt bedre forbindelsen mellom Vestbyveien og Elleveien. Parkering skal primært være under terreng. Området med gnr/bnr 1/2 er i dag uregulert, men er i gjeldende kommuneplan avsatt til idrettsformål. Planområdet ligger sørøst for Drøbak sentrum, med gangavstand til Sogsti skole i nord og Skiphellebukta i syd. Samlet areal er ca. 79 daa inkl.

Det kunngjøres med dette også oppstart om mulige forhandlinger om utbyggingsavtale for det samme området, jf. pbl. § 17-1. Utbyggingsavtalen vil være knyttet til den nye detaljregulering som det nå varsles oppstart av plan for.

Aktuelle etater, organisasjoner og sammenslutninger for gjennomføring av møter og informasjonsdeling i mindre grupper bes gjerne ta kontakt dersom du eller din organisasjon/forening ønsker møte og/eller har innspill til planarbeidet.

Plandokument

Forslag til planprogram med KU - Drøbak hageby, Nordre Elle 09052022.pdf

Send innspill

Innspill/spørsmål til planarbeidet sendes

innen mandag 27. juni 2022 til:

IN'BY AS v/Kyrre Holmeseth-Martin,

Grubbegata 14, 0179 Oslo, tlf. 48 49 40 08

eller e-post: kyrre.holmeseth@inby.no