Områderegulering for Gamle Drøbak

Planforslag for Områderegulering for gamle Drøbak er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha dine innspill til planforslaget. Om du har innspill må dette sendes skriftlig til kommunen innen 03.februar 2020.

Innhold

Om planen

Frogn kommunestyre har i møte 04.11.19 vedtatt å sende planforslag for Områderegulering for gamle Drøbak på høring og legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha dine innspill til planforslaget. Om du har innspill må dette sendes skriftlig til kommunen innen 03.februar 2020. Det vil bli arrangert høringskonferanse 15. januar 2020.

Program Høringskonferanse OGD 15.01.2020.pdf

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling og videre bruk av Drøbak som et levende bo- og handelssentrum for framtiden, og samtidig bevare identitetsbærende særtrekk, kulturminner og kulturmiljøer i gamle Drøbak slik at kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier ikke går tapt.

Planforslaget er en omarbeidelse av forslaget som var til offentlig ettersyn i 2017. Forslaget svarer ut innspill, merknader og innsigelser. Føringene i siste vedtatt kommuneplans samfunnsdel og kommunestyremeldinger for næring, bolig samt klima og energi er innarbeidet. Handlingsrom for utvikling, vernehensyn og tilpasningskrav er differensiert gjennom bestemmelser knyttet til arealformål og områdevise hensynssoner.

Bestemmelsene til arealformålene for bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone er ikke omarbeidet. Av den grunn var de ikke til behandling på nytt, men ligger ved planen som eget vedlegg. De sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn sammen med planforslaget, og vil bli innarbeidet i bestemmelsene som del av rådmannens kvalitetssikring av planen i høringsperioden.

Planen omfatter følgende område:

Planforslaget medfører oppheving av følgende reguleringsplaner:

Plandokumenter

Dokumentene som var til ny 1. gangs behandling kan finnes her, under sak 122/19 og "dokumenter" på høyre side. Plandokumentene er revidert i tråd med vedtaket og ligger her, sammen med saksutskriften fra den politiske behandlingen:

Planbeskrivelse OGD høring 2019.pdf
Planbestemmelser OGD høring 2019.pdf
Vedlegg til forslag til OGD_Bestemmelser til arealformål Sjø og Vassdrag.pdf
Plankart OGD høring 2019.pdf
Link til digitalt plankart
Kart over_H_570_områder høring 2019.pdf
Saksutskrift Kommunestyret 04.11.19.pdf

Spørsmål?

Saksbehandler for områdeplanen er tilgjengelig for spørsmål på Servicetorget på rådhuset mellom kl. 14 og 16 følgende datoer:

Mandag 16. desember
Mandag 6. januar
Mandag 13. januar

Frist og videre fremdrift

Her finner du forslag til plankart og bestemmelser, planbeskrivelse og saksdokumenter fra politisk behandling. Papirversjonen av dokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på servicetorget, Frogn rådhus. Utskrift av plandokumentene må besørges privat. Det vil dessverre ikke være mulig å få skrevet ut planen på rådhuset.

Dersom du har innspill eller merknader til planforslaget må disse sendes skriftlig, enten via den grønne knappen nedenfor, per e-post eller brev:

postmottak@frogn.kommune.no

eller per post til:

Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Merknadene må sendes innen 03.02.2020, og merkes "Høringsinnspill - 19/03548".

Etter endt frist vil samtlige merknader bli vurdert før saken fremmes til ny politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret. Berørte parter vil bli orientert særskilt om vedtatt plan.

Vedtak om høring/offentlig ettersyn er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Ta kontakt med enhet for samfunnsplanlegging om du har spørsmål til planforslaget eller videre behandling via postmottak@frogn.kommune.no

Send oss innspill

Klikk her for å sende inn høringssvar