Forskrift om vann og avløpsgebyrer - endringsforslag

Innhold


Bakgrunn

Forslag til endringer i forskrift vedtatt 26.11.2018 om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune legges ut på høring. Det tas forbehold om at Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker i møte den 26. oktober 2020 vedtar å sende endringsforslagene på høring, eventuelt med noen endringer. Endringsforslagene som her legges ut vil bli erstattet den 27. oktober 2020 med eventuelle endringer Hovedutvalget vedtar.

Høringsfrist: 13. november 2020

Alle kommuner må vedta kommunale forskrifter som gir regler for hvordan vann- og avløpsgebyrene i kommunen skal beregnes. Rammene for utarbeidelse av lokale forskrifter følger av bestemmelser i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og kapittel 16 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Gebyrene skal reflektere kommunens kostnader med utbygging av nødvendig infrastruktur og leveranse av tjenester, samtidig bør abonnentene oppleve at gebyrsystemet er rettferdig med hensyn til forbruket. I tillegg skal systemet være enkelt å forstå og administrere.  

Gjeldende lokale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Frogn kommune ble fastsatt av Frogn kommunestyre den 26.11.2018, og trådte i kraft 01.01.2019. Erfaringer med praktisering av forskriftene viser at det er behov for noen presiseringer for å gjøre bestemmelsene enklere å forstå for alle og for kommunens oppfølging av bestemmelsene.

I foreliggende forslag til reviderte forskrifter er hovedendringen at satsen for tilknytningsgebyret knyttes til tidspunktet for søknad om sanitærabonnement i stedet for tidspunktet for komplett søknad om byggetillatelse, og det foreslås å ta inn en bestemmelse som informerer om faktureringstidspunkt for tilknytningsgebyr.  For øvrig inneholder de de foreslåtte endringene om presiseringer og medfører få realitetsendringer realitetsendringer sammenlignet med gjeldende forskrifter.

Endringsforslag med kommentarer

Endringsforslagene med kommentarer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer med markering av endringsforslagene

Forskrift vann- og avløpsgebyrer

Gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer oktober 2020

Høringsfrist og videre fremdrift

Dersom du har innspill eller merknader til planforslaget må disse sendes skriftlig, enten via den grønne knappen nedenfor, per e-post eller brev:

postmottak@frogn.kommune.no

eller per post til:

Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak. Merk innspillet med: 20/02279.

Merknadene må sendes innen 13. november 2020.

Etter endt frist vil samtlige merknader bli vurdert før saken fremmes til ny politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret. Berørte parter vil bli orientert særskilt om vedtatt plan.

Send oss innspill

Klikk her for å sende inn høringssvar