Høringer og kunngjøringer

Her finner du oversikt over saker som er lagt ut på høring. Du kan også sende inn din høringssvar fra denne siden. I tillegg finner du kunngjøringer av vedtak i saker som tidligere har vært på høring.

Innhold

Høringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige belutning om en sak.

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannnen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller pr. post til Frogn kommune. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. Du kan også benytte det elektroniske skjemaet lenger ned på siden for å komme med et innspill.

Her finner du høringene som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under- er det ingen aktuelle høringer nå.

Kommunestyremelding om bolig
Frogn kommunestyre vedtok 11. juni 2018 å sende kommunestyremelding om bolig på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 9. januar 2019.

Les mer...
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
Kommunestyret vedtok 22. oktober 2018 å legge forslag til Frogn kommunes kommuneplan samfunnsdel 2018-2030 ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 9. januar 2019.

Les mer...
Reguleringsplan Husvikveien 5
Forslag til detaljregulering Husvikveien 5, er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 21. desember 2018.

Les mer...
Reguleringsplan Grande
Forslag til detaljregulering Grande, er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 21. desember 2018.

Les mer...

Klikk her for å sende inn høringssvar

Kunngjøringer

Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Gulliksbakken 11-13
Utbyggingsavtale for Gulliksbakken 11 – 13 Den 22. oktober 2018 ble det inngått utbyggingsavtale mellom Gulliksbakken AS og Frogn kommune. Avtalen gjelder for følgende eiendommer: • 72/45 • 72/65 • 72/8 I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni...

Les mer...
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Vårstigen 27 og Elleveien 18
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Vårstigen 27 og Elleveien 18

Les mer...
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Elleveien 16
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Elleveien 16

Les mer...