Høringer

Innhold

Høringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige belutning om en sak.

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannnen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller pr. post til Frogn kommune. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. Du kan også benytte det elektroniske skjemaet lenger ned på siden for å komme med et innspill.

Aktuelle høringer

Her finner du høringene som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under- er det ingen aktuelle høringer nå.

Næringsstrategi
Formannskapet har i møte 7.mars vedtatt å legge «kommunestyremelding om næringsutvikling – strategisk næringsplan» ut på høring og offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha dine innspill til planen. Innspill sendes til kommunen innen 18.04.2018. Om planen...

Les mer...
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler på Gulliksbakken 11 - 13
Kunngjøring om oppstart av forhandlinger! Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler på Gulliksbakken 11 - 13 I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 paragraf 17-4 første ledd, varsles det om at Frogn kommune ved enhet for Teknisk dri...

Les mer...
Målsettinger for hjorteviltforvaltning
Viltnemda (HMPB) vedtok 12.6.2017 forslag til målsettinger for hjorteviltforvaltning for perioden 2017 -2020. Frist for innspill er 20.august 2017.

Les mer...
Forslag til endringer i forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn
Kommunestyret har i møte 31.10.2016 vedtatt å sende forslag til revidert "Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune" på ny høring. Forskriften har vært på høring tidligere i år, men kommunestyret har foreslått nye endringer som krever ny høring.

Les mer...

Send oss innspill

Klikk her for å sende inn høringssvar