Høringer og kunngjøringer

Her finner du oversikt over saker som er lagt ut på høring. Du kan også sende inn din høringssvar fra denne siden. I tillegg finner du kunngjøringer av vedtak i saker som tidligere har vært på høring.

Innhold

Høringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige belutning om en sak.

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannnen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller pr. post til Frogn kommune. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. Du kan også benytte det elektroniske skjemaet lenger ned på siden for å komme med et innspill.

Her finner du høringene som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under- er det ingen aktuelle høringer nå.

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn
Formannskapet i Frogn kommune har i møte 01.02.2023 vedtatt at utkast til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Frogn kommune skal legges ut på høring. Vi vil gjerne ha dine innspill til forslaget. Fristen for innspill er 15.03.2023. Innspill merkes saksnr. 23/02937.

Les mer...
Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap
Kommunestyret i Frogn kommune har i møte 05.12.2 vedtatt å leggeplanforslag for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap ut på høring og offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha dine innspill til planforslaget. Fristen for innspill er 20.02.2023.

Les mer...
Kommuneplanens arealdel 2023-2035
Planforslag til revidert kommuneplans arealdel for 2023-2035, er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 1. april 2023.

Les mer...

Klikk her for å sende inn høringssvar

Kunngjøringer

Husvik kai og parkering
Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Husvik kai og parkeringsplass. Frist for innspill og merknader er 25.11.2022.

Les mer...
Kunngjøring - utbyggingsavtale for Holt Park
29.08.2019.

Les mer...
Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale Holt Park
17.03.2020.

Les mer...
Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Kolstad og Klommestein Skog
Kunngjort 22.09.2020.

Les mer...
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Kolstad og Klommestein skog
24.11.2020.

Les mer...
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105
12.01.2021.

Les mer...
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Holt Park 24.02.2021
Utbyggingsavtale for Holt Park ble vedtatt av kommunestyret 18.05.2020 (sak 48/20).

Les mer...
Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 02.03.2021
I henhold til plan og bygningsloven av 27.juni 2008 § 17-4 første ledd, varsles det om at Frogn kommune ved enhet for Teknisk drift og forvaltning starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med O.H Slåke Invest AS, org.nr. 975 780 392, Arena Drøbak AS, org.nr. 918 319 786, Prodev AS, org.nr. 911 915 596 m.fl.

Les mer...
Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105
27.04.2021

Les mer...
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105
25.06.2021

Les mer...