Høringer og kunngjøringer

Her finner du oversikt over saker som er lagt ut på høring. Du kan også sende inn din høringssvar fra denne siden. I tillegg finner du kunngjøringer av vedtak i saker som tidligere har vært på høring.

Innhold

Høringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige belutning om en sak.

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannnen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller pr. post til Frogn kommune. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. Du kan også benytte det elektroniske skjemaet lenger ned på siden for å komme med et innspill.

Her finner du høringene som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under- er det ingen aktuelle høringer nå.

Forslag til revidering av politivedtekt for Frogn kommune
Orientering om høring av revidert politivedtek for Frogn kommune Begrunnelse for revideringen Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt for kommunene med kommentarer. I følge politidirektoratet er bakgrunnen at det har skjedd en del...

Les mer...
Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok i møte 12.12.2018 å sende Områdeplan for Kolstad, Klommestein Skog og Odalen på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist var 9.4.2019. Informasjonsmøte ble avholdt 13.3.2019. I samme møte ble det vedtatt å utrede alternativ for langsgående støyskjerming og alternativ plassering av pumpestasjon i høringsperioden. Disse alternativene ble lagt på høring 12.4.2019 med høringsfrist 31.5.2019. Høringsdokumentene til de separate høringene finner du på denne siden.

Les mer...

Klikk her for å sende inn høringssvar

Kunngjøringer

Kunngjøring av revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Revidert lokal forskrift fastsatt

Les mer...
Vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
Kommunestyret i Frogn kommune har i møte den 26.11.18 vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser utgitt av Kommuneforlaget på vegne av Kommunenes Sentralforbund gjøres gjeldende for Frogn kommune....

Les mer...
Kunngjøring av ny lokal forskrift om feiing
Kunngjøring om ny lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Frogn kommune   Kunngjøring I henhold til forvaltningsloven av 10. februar 1967, § 38 kunngjøres forskriften. Ny lokal forskrift for gjennomføring av feiing og...

Les mer...