Høringer og kunngjøringer

Her finner du oversikt over saker som er lagt ut på høring. Du kan også sende inn din høringssvar fra denne siden. I tillegg finner du kunngjøringer av vedtak i saker som tidligere har vært på høring.

Innhold

Høringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige belutning om en sak.

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannnen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller pr. post til Frogn kommune. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. Du kan også benytte det elektroniske skjemaet lenger ned på siden for å komme med et innspill.

Her finner du høringene som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under- er det ingen aktuelle høringer nå.

Sogstikollen 9, 13, del av Sogstikollen
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har i møte 13.06.2022 vedtatt å legge planforslag for Gnr. 71 bnr. 1, 175, 178, 576, 577 - Sogstikollen 9 og 13, samt del av Sogstikollen ut på høring og offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha dine innspill til planforslaget. Om du har innspill må dette sendes skriftlig til kommunen innen 23.09.2022.

Les mer...
Reguleringsplan for Fv. 156 Bråtan-Tusse
Frogn kommunestyre har i møte 09.05.2022 i sak 59/22 fattet vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for fv. 156 Bråtan – Tusse ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill er 15.09.2022.

Les mer...

Klikk her for å sende inn høringssvar

Kunngjøringer

Kunngjøring - utbyggingsavtale for Holt Park
29.08.2019.

Les mer...
Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale Holt Park
17.03.2020.

Les mer...
Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Kolstad og Klommestein Skog
Kunngjort 22.09.2020.

Les mer...
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Kolstad og Klommestein skog
24.11.2020.

Les mer...
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105
12.01.2021.

Les mer...
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Holt Park 24.02.2021
Utbyggingsavtale for Holt Park ble vedtatt av kommunestyret 18.05.2020 (sak 48/20).

Les mer...
Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 02.03.2021
I henhold til plan og bygningsloven av 27.juni 2008 § 17-4 første ledd, varsles det om at Frogn kommune ved enhet for Teknisk drift og forvaltning starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med O.H Slåke Invest AS, org.nr. 975 780 392, Arena Drøbak AS, org.nr. 918 319 786, Prodev AS, org.nr. 911 915 596 m.fl.

Les mer...
Kunngjøring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105
27.04.2021

Les mer...
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105
25.06.2021

Les mer...
Detaljregulering Dyrløkkebakken omsorgsboliger - Varsel om utvidet plangrense
Det vises til tidligere varsel om planstart for detaljregulering av omsorgsboliger på Dyrløkke datert 24.05.2019, med annonse i Amta 28.05.2019. Frist for innspill var 05.07.2019. Iht. Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved utvidelse av...

Les mer...