Høringer

Innhold

Høringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige belutning om en sak.

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannnen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller pr. post til Frogn kommune. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. Du kan også benytte det elektroniske skjemaet lenger ned på siden for å komme med et innspill.

Aktuelle høringer

Her finner du høringene som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under- er det ingen aktuelle høringer nå.

Målsettinger for hjorteviltforvaltning
Viltnemda (HMPB) vedtok 12.6.2017 forslag til målsettinger for hjorteviltforvaltning for perioden 2017 -2020. Frist for innspill er 20.august 2017.

Les mer...
Batteriveien 20 - forslag til detaljregulering
Forslag til detaljregulering Batteriveien 20, gnr.86 bnr. 539, er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.august 2017.

Les mer...
Kommuneplan samfunnsdel 2018-2030 Planprogram
Frogn kommune har startet opp arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Forslag til planprogram er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. september.

Les mer...
Solbukta, Glenneveien - Detaljregulering
Forslag til detaljregulering Solbukta, Glenneveien - Gnr. 51 bnr. 346, 347, 348, 364 og 365 er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 24.august 2017.

Les mer...
Høring - Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg
Revidering av lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Kommunestyret i Frogn har i møte 13.02.17 vedtatt å sende forslag til revidert forskrift om om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus, til høring. Den gjeldende...

Les mer...
Forslag til endringer i forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn
Kommunestyret har i møte 31.10.2016 vedtatt å sende forslag til revidert "Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune" på ny høring. Forskriften har vært på høring tidligere i år, men kommunestyret har foreslått nye endringer som krever ny høring.

Les mer...

Send oss innspill

Klikk her for å sende inn høringssvar