Høringer

Innhold

Høringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige belutning om en sak.

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannnen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller pr. post til Frogn kommune. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. Du kan også benytte det elektroniske skjemaet lenger ned på siden for å komme med et innspill.

Aktuelle høringer

Her finner du høringene som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under- er det ingen aktuelle høringer nå.

Forvaltningsplan for badeparken
Frogn kommune sender forslag til forvaltningsplan for Badeparken på høring og offentlig ettersyn. Badeparken har stor betydning for mange, og kommunen ønsker derfor innspill til forvaltningsplanen. Frist for innspill er 15. juni.

Les mer...
Områderegulering Gamle Drøbak
Forslag til områdereguleringsplan Gamle Drøbaker sendt på høring og lagt ut på offentlig ettersyn med høringsfrist 15. juni 2017

Les mer...
Forvaltningsplan for gjess - høring
Lokal forvaltningsplan for gjess for Frogn er på høring. Brevikstrand har størst utfordringer med tilgrising av gjess. Her er det foreslått to alternative løsninger. Høringsfrist er 30.4.2017.

Les mer...
Høring - Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg
Revidering av lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Kommunestyret i Frogn har i møte 13.02.17 vedtatt å sende forslag til revidert forskrift om om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus, til høring. Den gjeldende...

Les mer...
Måna øst - endring av reguleringsplan
Forslag til endring av detaljregulering Måna Øst er sendt på høring og offentlig ettersyn.

Les mer...
Planstrategi
Kommunestyret legger herved forslag til planstrategi ut til offentlig ettersyn med høringsfrist tirsdag 24. januar 2017. I planstrategien prioriterer Frogn kommune hvilke planoppgaver kommunen skal gjennomføre i kommunestyrets valgperiode.

Les mer...
Forslag til endringer i forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn
Kommunestyret har i møte 31.10.2016 vedtatt å sende forslag til revidert "Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune" på ny høring. Forskriften har vært på høring tidligere i år, men kommunestyret har foreslått nye endringer som krever ny høring.

Les mer...

Send oss innspill

Klikk her for å sende inn høringssvar