Høringer og kunngjøringer

Her finner du oversikt over saker som er lagt ut på høring. Du kan også sende inn din høringssvar fra denne siden. I tillegg finner du kunngjøringer av vedtak i saker som tidligere har vært på høring.

Innhold

Høringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige belutning om en sak.

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannnen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller pr. post til Frogn kommune. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. Du kan også benytte det elektroniske skjemaet lenger ned på siden for å komme med et innspill.

Her finner du høringene som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under- er det ingen aktuelle høringer nå.

Husvikholmen 6
Forslag til detaljregulering for Husvikholmen 6 er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 13. september 2019.

Les mer...
Søknad om nye akvakulturtillatelser - NIVA Solbergstrand
Om søknaden Norsk institutt for naturforskning utfører bl.a. forsøk med ulike arter fisk, krepsdyr mm. ved sin forskningsstasjon på lokaliteten 10173 Solbergstrand som ligger på grensen mellom Frogn og Vestby kommuner.  NIVA søker nå om nye...

Les mer...

Klikk her for å sende inn høringssvar

Kunngjøringer

Kunngjøring av ny lokal forskrift om feiing
Kunngjøring om ny lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Frogn kommune   Kunngjøring I henhold til forvaltningsloven av 10. februar 1967, § 38 kunngjøres forskriften. Ny lokal forskrift for gjennomføring av feiing og...

Les mer...
Kunngjøring - utbyggingsavtale for Holt Park
29.08.2019

Les mer...