Omsorgsstønad

Innhold

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er betaling for privat omsorgsarbeid som utføres for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Omsorgsstønadkan gis til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid og omfatter både frivillige omsorgsytere og foreldre/pårørende med omsorgsplikt for mindreårige barn.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. Kommunen plikter også å gi nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Ønsker du mer informasjon om omsorgsstønad?

Margreta Dolve Lund eller Søknadskontoret.
margreta.lund@frogn.kommune.no
Tlf: 415 31 307 / 901 49 700

Søke om omsorgsstønad

Ta kontakt med søknadskontoret på tlf. 901 49 700 for informasjon om søknadskjema eller klikk her:

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Om enheten

Enhet for Tilrettelagte tjenester
Enhetsleder Anette Trondal Olsen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 465 08 119
E-post Anette Trondal Olsen
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Badeparken

Tilrettelagte tjenester yter bistand til personer med et bistandsbehov og/eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgbyrde.

Tjenestene vi gir er:

  • Omsorgsstønad og støttekontakt tjenester
  • Individuell avlastning og avlastning i bolig
  • Ambulerende tjenester 
  • Arbeids- og aktivitetssenter 
  • Omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Enheten er ansvarlig for kjøpe av:

  • Heldøgns helse og omsorgstjenester, for målgruppen
  • VTA (varig tilrettelagte arbeidsplass)  

En brukerne kan motta flere komplimenterende tjenester ut fra en helhetlig og brukerrettet vurdering. Det som kan skille enhet "Tilrettelagte tjenester" fra andre enheter, er når en tjenestemottaker/ pårørende er i behov av våre tjenester, vil behovet øke i takt med "gapet" mellom normalutvikling og en bruker med særskilte behov. Våre brukere følger vi ofte gjennom hele deres liv.                                     

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat