Barn med funksjonsnedsettelse

Tilbud til familier med barn med funksjonsnedsettelse

Innhold

Vi har tilbud til dere rettet mot søsken.

Det ene tilbudet heter SIBS og er et familietilbud, som er rettet mot hele familien.

SIBS

SIBS (siblings) er utviklet på Frambu kompetansesenter og er et forebyggende gruppetiltak.  Gjennom gruppesamtaler og veiledning ønsker vi å gi familier gode erfaringer med og snakke sammen om de utfordringer denne familien har.  
Vi vet at dette er viktig, da barn og unge hele tiden prøver å forstå verden rundt seg. Har de ikke tilgang på god informasjon, lager de seg forklaringer på det de opplever på egen hånd. Dette kan føre til misforståelser, vanskelige følelser, eller måter å reagere på som er lite hensiktsmessige.

Foreldre er viktige i å hjelpe barna til og forstå søskens diagnose og opplevelser rundt denne. Vi vet at foreldre er viktige samtalepartnere for barna sine, men vi vet at dere kan ha andre og mer vanskelige temaer å prate om, enn andre familier. Samtalene vil foregå på en helg og er delt inn i 5 økter, hvor 3 økter er separate barne- og foreldregrupper og 2 økter er fellesøkter med barn og foreldre sammen.                                                                                          
En økt kan vare fra 20 til 60 minutter.  SIBS er satt sammen av 3 temaer; bli kjent/informasjon, diagnose og følelser. Målgruppen er søsken mellom 8 og 16 år.

Søskengrupper

Det andre tilbudet er søskengrupper, hvor kun søsken til barn med funksjonsnedsettelse møtes.

Hensikten med søskengruppe er å gi søsken mulighet til å møte andre søsken og til å komme sammen og snakke om felles erfaringer. Det er ikke lett for barn og unge å reflektere rundt egne følelser, opplevelser og erfaringer i forhold til egen hverdag og livssituasjon. Å være søster eller bror et barn med funksjonsnedsettelse, kan gi både positive og utfordrende erfaringer. Søsken kan ha behov for å vite mere, det kan være ulike opplevelser de har behov for å dele og de kan gå med følelser det er vanskelig å sortere alene. Søskengruppene vil gå over 6 ganger. Noen overordnede temaer vil være, tanker, følelser og erfaringer, familie, venner, strategier og aksept Målgruppen er søsken mellom 8 og 18 år 

Vi som holder SIBS grupper og søskengrupper er Berit Tidemann Rønning og Ellen Sagen. Vi jobber i Enhet for tilrettelagte tjenester i Frogn kommune. Vi er sertifiserte SIBS-veiledere og har mange års erfaring i å jobbe med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser og deres familier. Begge tilbudene vil avholdes på Frogn arbeids- og aktivitetshus (gamle Elleflaten barnehage) og det vil bli en enkel bevertning Har dere lyst til å delta på SIBS-kurs eller søskengruppe og er nysgjerrig på hva dette er, kan dere ta kontakt på e-post                                                                                                                                                               

Ellen: ellen.sagen@frogn.kommune.no 

Berit: berig.ronning@frogn.kommune.no

                                                                         Velkommen skal dere være   

 ANSVARLIG ENHET

Enhet for Tilrettelagte tjenester
Enhetsleder Anette Trondal Olsen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 465 08 119
E-post Anette Trondal Olsen
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Badeparken

Tilrettelagte tjenester yter bistand til personer med et bistandsbehov og/eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgbyrde.

Tjenestene vi gir er:

  • Omsorgsstønad og støttekontakt tjenester
  • Individuell avlastning og avlastning i bolig
  • Ambulerende tjenester 
  • Arbeids- og aktivitetssenter 
  • Omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Enheten er ansvarlig for kjøpe av:

  • Heldøgns helse og omsorgstjenester, for målgruppen
  • VTA (varig tilrettelagte arbeidsplass)  

En brukerne kan motta flere komplimenterende tjenester ut fra en helhetlig og brukerrettet vurdering. Det som kan skille enhet "Tilrettelagte tjenester" fra andre enheter, er når en tjenestemottaker/ pårørende er i behov av våre tjenester, vil behovet øke i takt med "gapet" mellom normalutvikling og en bruker med særskilte behov. Våre brukere følger vi ofte gjennom hele deres liv.                                     

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat