Heer skole

Innhold

Velkommen        

Om oss

Heer skole ble bygget i 1973. Den startet som en 3-paralell skole med 440 elever på det meste.  I dag har skolen ca 269 elever fordelt på 7 trinn.

I 1998 / 1999 ble skolen påbygd, og den gamle delen ble pusset opp og delvis ombygd. Dette var for å gjøre plass til 6.åringene som kom inn i 1997 som en del av grunnskoleopplæringen.

Skolen fremstår i dag som romslig, funksjonell og godt tilpasset vår daglige drift og nye retnings-linjer fra statlig hold. Skolens ute - og nærområder byr på mange muligheter for lek og aktiviteter for barn i ulik alder. Skolen bruker nærområdene aktivt.Skolefritidsordningen (SFO) har egne lokaler i underetasjen. Skolen og SFO har i noen grad sambruk av skolens øvrige lokaler. Skole og SFO har tett samarbeid, både rundt enkeltelever og elevgrupper.Heer skoles SFO har skoleåret 2020/2021 ca.115 påmeldte elever. Hele personalet, inkludert lærere, assistenter og kontorpersonale teller ca. 40 personer.

Fra og med skoleåret 2018/2019 bruker vi Ipad aktivt i opplæringen av elevene våre. Alle elever har hver sin Ipad.

Organisering

Administrasjonen består av rektor, undervisningsinspektør, SFO-leder og kontorleder.

Hvert trinn på Heer skole har sin trinnplass, med tilstøtende grupperom. Dette gir gode muligheter for fleksibel og tilpasset inndeling i ulike grupper etter behov. Elevene har aldri vært delt i permanente grupper(klasser) gjennom skoleløpet. Dette er i tråd med føringene fra statlig hold i forbindelse med Kunnskapsløftet. Elevene på hvert trinn er delt inn i faste basisgrupper for ett år om gangen med sin faste kontaktlærer.

Skolens pedagogiske personale er organisert i team – ett team for hvert trinn. Den statlige læreplanen (Kunnskapsløftet 2020), sammen med behovet for tilpasset opplæring, danner grunnlaget for trinnets årsplaner.

Kontakt oss

E-post heer.skole@frogn.kommune.no
Telefon  64905240
Besøksadresse: Skanseveien 26 1445 Drøbak
Postadresse: PB 10 1441 Drøbak

Skolen har kontortid mellom kl. 8.00 og 15.30 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager.

Ønsker du å kontakte kontaktlærere eller andre ansatte, kan du gjerne sende melding via telefon, mail eller Transponder.

Våre ansatte

Ledelsen
Stilling Navn Mailadresse Telefon
Rektor Mette Skaarnæs mette.skaarnes@frogn.kommune.no 64905250
Inspektør

Petter Werner

Trude Nilsen

petter.werner@frogn.kommune.no

trude.nilsen@frogn.kommune.no

64905260
Kontorleder Else Tønder heer.skole@frogn.kommune.no 64905240
SFO-leder Stine Eriksen stine.eriksen@frogn.kommune.no 64905240
Lærere
Trinn Navn Mailadresse
3. trinn  Tone Skarstad

tone.skarstad@frogn.kommune.no

3. trinn  Inge Steinmo inge.steinmo@frogn.kommune.no
3. trinn Malin Lier Grårud malin.graarud@frogn.kommune.no
1. trinn Ylva Kaasa Heldre

ylva.heldre@frogn.kommune.no

4. trinn Heidi Johansen

heidi.johansen@frogn.kommune.no

1. trinn Pia Roxrud

pia.roxrud@frogn.kommune.no

2. trinn Siri Hoff Rolness

siri.rolness@frogn.kommune.no

2. trinn Hanne Solberg

hanne.solberg@frogn.kommune.no

6.trinn Iselin Bakken

iselin.bakken1@frogn.kommune.no

4.trinn Lene Halgunset

lene.halgunset.frogn.kommune.no

1. trinn Vibeke Thorvaldsen

vibeke.thorvaldsen@frogn.kommune.no

5. trinn Erik Andersen

erik.andersen@frogn.kommune.no

7. trinn Charlotte Andresen charlotte.andresen@frogn.kommune.no
7. trinn Trine Massey trine.massey@frogn.kommune.no
6. trinn Beate Røkkum beate.rokkum@frogn.kommune.no
     
5. trinn Kristian N Andersen

kristian.andersen@frogn.kommune.no

4. trinn Håkon Kivijervi

håkon.kivijervi@frogn.kommune.no

   

 

   

 

Timelærer Audny Soldal Rasmussen

audny.rasmussen@frogn.kommune.no

Timelærer Ingunn Holm ingunn.holm@frogn.kommune.no
Timelærer   Nils Kristian Dæhlen nils.dahlen@frogn.kommune.no 
Timelærer  Marianne Sakariassen  marianne.sakariassen@frogn.kommune.no

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) har egne lokaler i underetasjen. Skolen og SFO har i noen grad sambruk av skolens øvrige lokaler. Skole og SFO har tett samarbeid, både rundt enkeltelever og elevgrupper.Heer skoles SFO har skoleåret 2021/2022 ca.110 påmeldte elever.

SFO kontaktinfo

  Telefon  

SFO

 

64905240

982 45 572

 

 

 

SFO Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2022:

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

Eventuelle refusjoner knyttet til korona/pandemi varsles, og det er de som da melder inn redusert behov som får reduksjonen.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.432,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 361,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 361,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

kr 150 for hel og ettermiddagsplass

Kr 90 for halv plass

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.april

Klikk her for å gå til SFO skjema

Her kan du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Skjema redusert foreldrebetaling

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

Kommunikasjonskanaler på Heer

Vi legger jevnlig ut informasjon om hva som skjer i forskjellige kanaler, og den viktigste informasjonen gis via Transponder.

It's Learning

Transponder

Transponder meldingsbok er en digital meldingsbok, hvor hver elev har sin egen meldingsbok. Alle meldinger som blir skrevet av hjemmet eller fra skolen blir liggende i meldingsboka. Begge foresatte vil kunne se meldingene, men ikke elevene. Meldingene vil kunne leses av flere av skolens ansatte slik at vi er sikre på at alle meldinger blir mottat.

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Skolemelk

Heer skole er med på skolemelk-ordningen til Tine. For mer innformasjon og bestilling, gå inn på Tine.no

Skole og barnehageruta

Skolestartere

Besøksdager og foreldremøter for elever med skolestart høsten 2023:

onsdag 31.mai og torsdag 1.juni 2023

Helsetjenester

Skolens helsesøster

Skolen vil få ny helsesøster fra skolestart 2021/2022

De dagene helsesykepleier ikke er på Heer skole er det mulig og ringe helsestasjonen på telefon 64 90 62 62.

Her finner du mer informasjon om kommunens skolehelsetjeneste

Tannhelsetjeneste

Elever i Frognskolen får tannhelsetjeneseter ved Ås Tannklinikk.

Besøksadresse: Brekkeveien 7C, 1430 Ås

Telefon 64 96 48 00

http://tannlege.nu/as/as-tannklinikk/

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skjemaer

 

Andre skoler i Frogn