Drøbak skole

Innhold

Velkommen

Drøbak skole er en barneskole (1.-7. trinn) med to paralleller og ca 255 elever. På SFO går det om lag 100 barn som har et fritidstilbud fram til kl 17 hver dag. Vi har også en forsterket skoleenhet, Regnbuen, med i alt tolv elever. Det er til sammen 57 ansatte på skolen, SFO og Regnbuen.

Kontakt oss

Skolen har kontortid mellom kl. 8.00 og 15.30 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager. 

Du kan kontakte administrasjonen på 

E-post drobak.skole@frogn.kommune.no
Besøksadresse Rådhusveien 5, 1443 Drøbak
Postadresse Postboks 10, 1441 Drøbak
Telefon 64 90 66 00
SFO 64 90 66 40 / 41 53 14 25
Regnbuen 64 90 66 46

Ledelsen

Navn Stilling Telefon
Britt-Marie Törngren             Rektor 64 90 66 01
Lillian Mæhlum Inspektør 48 06 61 66
Stig Sørvig Kontorleder 64 90 66 00
Siri Oseth Svendsen Leder SFO 64 90 66 41 / 41 53 14 25

Regnbuen

Regnbuen er en forsterket skoleenhet for funksjonshemmede barn i kommunen som ikke har nytte av å få hele sitt skoletilbud i egen klasse i egen skolekrets. Hver elev har enkeltvedtak på tildeling av spesialpedagogisk undervisning og assistenter i skoletiden. 

På Regnbuen er det ansatt spesialpedagoger og assistenter for å dekke opp disse enkeltvedtakene. Drøbak skoles rektor er fungerende leder ved enheten.

Et overordnet pedagogisk mål for Regnbuen er Strukturert totalkommunikasjon . Det vil si å utvikle hver elevs læringspotensiale maksimalt i forhold til kommunikasjon, uansett om dette skjer verbalt, med bevegelser, blikkontakt, med lyder eller lignende. At hver elev skal ha innflytelse på sine omgivelser og kunne påvirke sine nærpersoner, er av stor betydning for hver enkeltes livskvalitet. Å få føle mestring og egenverd i samspill med andre, i en trygg og oversiktlig tilværelse, skaper trivsel og glede. I tillegg har elvene på Regnbuen stort behov for fysisk trening, pleie og omsorg. All læring for disse elevene krever høy personaltetthet, ro, tid, mye spesialutstyr og plass.

Hvert barn på Regnbuen hører til hver sin bestemte klasse ved Drøbak skole. I samarbeid med klasseteamet tilrettelegges for felles samvær og aktiviteter som alle kan ha glede av. Vi ser på dette som en gjensidig læringsprosess hvor både funksjonsfriske og funksjonshemmede kan lære av hverandre. En inkluderende skole har nettopp dette som mål. På Regnbuen tar vi gjerne imot besøk utenom avtalte tider også, selv om tidspunkt og mulighet må vurderes der og da - fra gang til gang.

Skole og barnehageruta

Barnehage og skolerute (PDF) for skoleåret 2022-2023

Elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

 

Kan jeg skrive ut i PDF-format?

PDF-versjon legges inn når barnehage- og skoleruten 2021-23 er politisk vedtatt. 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Skolestartere

Det er besøksdager i mai for skolestarterne til høsten (kommende 1. trinn).

Facebook

På Facebooksiden våre kan du få oppdatering på ting som skjer på skolen.

https://www.facebook.com/drobakskolefrogn

Helsetjenester

Helsesykepleier har kontortid mandag og onsdag kl 9.00-15.00, tirsdag i partallsuker kl 09.00-11.30, torsdag kl 9.00-11.30

Navn

Stilling

Telefon

Ingrid Retvedt

Helsesykepleier

64906607 / 96944170

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten. 

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skjemaer

Skolefritidsordningen

SFO kontaktinfo

Siri Oseth Svendsen  Leder SFO 64 90 66 41 / 41 53 14 25

SFO Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2022:

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

Eventuelle refusjoner knyttet til korona/pandemi varsles, og det er de som da melder inn redusert behov som får reduksjonen.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.432,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 361,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 361,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

kr 150 for hel og ettermiddagsplass

Kr 90 for halv plass

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.april

Klikk her for å gå til SFO skjema

Her kan du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Skjema redusert foreldrebetaling

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

FAU

Her kommer informasjon om foreldrerådets arbeidsutvalg ved skolen.

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Skolemelk

Skolemelk tilbys på enkelte skoler i Frogn. Se skolemelk.no for mer informasjon, eventuelt ta kontakt med skolen.

Andre skoler i Frogn