Skolefritidsordning

Innhold

Informasjon om SFO når barneskoler er på rødt nivå

Informasjon legges ut på koronasiden til skolene 

Ny forskrift om vedtekter for SFO fra 1.1.2021

Kommunestyret vedtok 7.desember 2020 nye vedtekter for SFO som virker fra 1.1.2021. Informasjon om endringer er sendt alle foresatte på 1.-4.trinn ved skolene. De viktigste endringene er:

- SFO har stengt i skolenes påskeferie (gjelder også barnehagene)

- SFO har stengt julaften, romjulen og nyttårsaften(gjelder også barnehagene). 

- SFO holder sommerstengt uke 28-29-30 (gjelder også barnehagene) - dette utgjør da de tre obligatoriske sommerfri ukene. 

- Stortinget innførte muligheten for redusert foreldrebetaling for familier med barn på 1. og 2.trinn fra skolestart 2020. Kommunestyret i Frogn har vedtatt at denne ordningen utvides til å gjelde også for barn på 3. og 4.trinn. 

Redusert foreldrebetaling 

Nasjonale føringer: Regjeringen vil at flere barn skal kunne gå i SFO, og la til rette for inntektsgradert foreldrebetaling fra høsten 2020 gjennom statsbudsjettet. Dette gjelder nasjonalt for elever på 1. og 2.trinn, og en familie ikke skal betale mer enn 6% av den samlede person- og kapitalinntekten til SFO. Føringene gir også gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7.trinn. 

Inntektsgradert foreldrebetaling for 1.- 4.trinn i Frogn

Frogn kommune vedtok høsten 2019 at SFO for elever med særskilt behov for dette etter 4. trinn, har gratis SFO-plass, det betyr 5.-10.trinn. Frogn kommune legger til rette for at foreldre med lav inntekt kan søke om gradert betaling 1.-4.trinn.

Foreldre som på grunn av lav inntekt ønsker redusert betaling i SFO, kan søke om dette. Foreldre med barn i både barnehage og skole må søke på to separate skjemaer. Søknad som gjelder SFO sendes postmottak@frogn.kommune.no

Rektor fatter vedtaket. Beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen er husholdningens samlede inntekt. Med husholdning menes ektefeller, partnere og samboere.

Skattemelding legges ved søknaden som dokumentasjon. Kan man ikke fremskaffe skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i Norge, kan man legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Ved plutselig betydelig inntektssvikt (eksempel er permittering/tap av arbeid), kan man også søke. Da må nødvendig dokumentasjon legges ved.

Hvor søker du?

Se under "skjema" nederst på siden her.

Foreldre som har barn på kommende 1.trinn

Når foresatte får vedtak om skoletilhørighet på 1.trinn, får de samtidig beskjed om søknad til SFO. Søknadsfristen her er 1.april. 

Frist for å søke?

For at frister under skal gjelde MÅ søknaden være komplett når kommunen mottar den. Er ikke søknaden komplett, vil dato for den komplette søknaden gjelde i forhold til vedtak og gyldighet. 

Søknader har ikke tilbakevirkende kraft. 

Frist for å søke er 1. juni for at det skal gjelde fra 1. august. Søker du i løpet av juni og juli, så gjelder det fra 1.september.

Foreldre har ellers anledning til å søke gjennom hele året, og da gjelder det fra måneden etter at komplett søknad er mottatt. Dette står i våre betalingsregler som ligger ute på hjemmesiden. Det kommer også inn i reglement for SFO.

Foreldre får også informasjon om ordningen og søknadsskjema i vedtak om skoletilhørighet. Hvis noen trenger hjelp til å fylle ut, kan de få hjelp fra skolen. Det kan også være aktuelt med hjelp fra flyktningkonsulentene i Nav.

Søknader fra foreldre: hva hentes inn og hvordan foregår prosessen?

Foreldrene søker, og det er skolen som fatter vedtak om inntekt. Søknaden og inntektsgrunnlag legges inn i elevens mappe.

Det er viktig å merke seg at foreldre MÅ legge ved dokumentasjon på inntekt sammen med søknadsskjema. Dersom dokumentasjon ikke foreligger, ber vi om å få dette tilsendt. Dersom vi ikke får det, blir søknaden avslått.

Som dokumentasjon ber vi hovedsakelig om skattemelding/selvangivelse. Dersom inntekten har gått ned fra i fjor, så er det anledning til å legge ved timelister, dokumentasjon fra NAV eller annet, for å vise dette. Da ber vi om dokumentasjon fra de siste tre måneder. Sosialhjelp, barnebidrag og barnetrygd regnes ikke som skattbar inntekt, og skal ikke tas med i beregningen av inntekt.

Dersom foreldre kan dokumentere at de ikke har inntekt, kan det være aktuelt å gi vedtaket tilbakevirkende kraft fra den datoen de kan dokumentere at dette gjelder. Det gis ikke vedtak med tilbakevirkende kraft utover et skoleår.

Kommunens saksgang ved forsinket og manglende betaling

Se § 19 i vedtektene for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune.

Nasjonale føringer for SFO-ordningen

Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling. Opplæringsloven § 13-7 fastslår at kommunen skal ha et tilbud om SFO til barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skolemiljø gjelder også for SFO. Det er ikke krav om pedagogisk personale i SFO. Det er krav om politiattest for den som tilsettes. 

Regjeringens side om skolefritidsordningen

Frogn har kvalitetsplan for SFO, og denne skal revideres slik at den følger nasjonale retningslinjer: 

Ny rammeplan for SFO har vært ute på høring og ble vedtatt før sommeren 2021. Rammeplan for Frogn SFO (tidligere kvalitetsplan) legges frem for politisk behandling høsten 2021. 

Om SFO i Frogn

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt aktivitets- og tilsynstilbud utenom skoletiden for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse.

Selv om skolefritidstilbudet som oftest foregår i skolens lokaler og rektor er formelt ansvarlig, er det ikke et pedagogisk tilbud med undervisning. I stedet kan barna leke, spille, gjøre formingsaktiviteter, lese lekser og så videre under oppsyn av voksne. Barna får også mat på SFO.

Frogn kommune har skolefritidsordning knyttet til følgende skoler

  • Sogsti
  • Drøbak
  • Dyrløkkeåsen
  • Dal
  • Heer skoler

Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

Skole og barnehageruta

SFO-vedtektene ble endret 7/12 2020, med virkning fra 1.1.2021. Dette innebærer at SFO holder stengt samtidig som barnehagene i skolens påske- og juleferie og i uke 28-30. 

Skolerute (PDF) for skoleåret 2021-2022

Skolestart 2021: mandag 16.august. Se informasjon i Amta 1-2 uker før skolestart ang oppmøtested på hver skole. 

Skolerute (PDF) for skoleåret 2022-2023

Elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune. (oppdateres uke 14)

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

 

Kan jeg skrive ut i PDF-format?

PDF-versjon legges inn når barnehage- og skoleruten 2021-23 er politisk vedtatt. 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Priser 

Priser gjeldende fra 1.1.2022:

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

Eventuelle refusjoner knyttet til korona/pandemi varsles, og det er de som da melder inn redusert behov som får reduksjonen.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.432,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 361,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 361,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

kr 150 for hel og ettermiddagsplass

Kr 90 for halv plass

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%

Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.april

Klikk her for å gå til SFO skjema

Her kan du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Skjema redusert foreldrebetaling

Forskrift om vedtekter

Forskriften kan leses i sin helhet i vedlegget under.

Informasjon om kommende endringer

Forskriften ble revidert i 2020, og vedtatt 7.12.2020 med virkning fra 01.01.2021. 

Formål

Forskriften skal bidra til sette rammer for Frogn kommunes skolefritidsordning (SFO), slik at virksomheten blir forutsigbar for de berørte parter.

Virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune.

Hvem gjelder tilbudet for

Tilbudet om SFO gjelder for barn på 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Forskrift for Frogn SFO