Skolefritidsordning

Innhold

Om SFO

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt aktivitets- og tilsynstilbud utenom skoletiden for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse.

Selv om skolefritidstilbudet som oftest foregår i skolens lokaler og rektor er formelt ansvarlig, er det ikke et pedagogisk tilbud med undervisning. I stedet kan barna leke, spille, gjøre formingsaktiviteter, lese lekser og så videre under oppsyn av voksne. Barna får også mat på SFO.

Frogn kommune har skolefritidsordning knyttet til følgende skoler

 • Sogsti
 • Drøbak
 • Dyrløkkeåsen
 • Dal
 • Heer skoler

Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

Skole og barnehageruta

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2018/19

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2017/18

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2016/17

 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Priser

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.117,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 144,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 144,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

Fastsettes ved de ulike skolene ut fra tilbud

 • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
  • Rabatt barn nr. 2: 30%
  • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%
 • Det gis ikke anledning til å søke redusert oppholdsbetaling

Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.mars

Klikk her for å gå til SFO skjema

Forskrift om vedtekter

Formål

Forskriften skal bidra til sette rammer for Frogn kommunes skolefritidsordning (SFO), slik at virksomheten blir forutsigbar for de berørte parter.

Virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune.

Hvem gjelder tilbudet for

Tilbudet om SFO gjelder for barn på 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Eierforhold

Frogn kommune er eier av de kommunale SFO`ene.

Ledelse

Rådmannen har det overordnede ansvaret for de kommunale SFO`ene.

Rektor har det administrative og faglige ansvaret ved egen skole.

Råd og utvalg

SFO har egne foreldrerepresentanter med rett til å møte i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU). SFO-leder har møte- og talerett i Samarbeidsutvalget (SU) ved egen skole.

Organisering og bemanning

Rektor fastsetter organisering og bemanning av SFO ved egen skole. Bemanningen skal være forsvarlig, ut i fra antall barn og deres behov for lek, utvikling og omsorg.

SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning.

Opptaksmyndighet

Rektor er opptaksmyndighet for SFO ved egen skole.

Søknadsfrist

SFO er en frivillig ordning. Alle som søker om plass innen 1. mars, får plass i SFO ved egen skole for etterfølgende skoleår. Standard søknadsskjema skal ligge tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på skolene med SFO-tilbud.
Elever som begynner på skolen, eller som får endrede behov for SFO-plass på grunn av særlige forhold i løpet av skoleåret, kan søke utenom vanlig søknadsfrist.

Plasstilbud

SFO skal tilbys som:

 1. hel plass: 5 dager pr uke
 2. halv plass: inntil 3 dager pr uke
 3. ettermiddagsplass: hver dag etter skoletid fram til kl. 15:30

Opptaksperiode

Tildelt plass gjelder til og med 4. årstrinn. For barn med særskilte behov gjelder tildelt plass for ett skoleår om gangen fra og med 5. årstrinn.

Opptak av barn med særskilte behov på 5.til 7.årstrinn

Elever med særskilte behov må søke om plass i SFO innen 1. april hvert år fra 5.-7. årstrinn.
I denne forskriften omfatter barn med særskilte behov følgende grupper:

 1. Elever som får grunnskoleopplæring på Regnbuen.
 2. Elever som av særlige grunner ikke kan klare seg hjemme før og etter skoletid.
 3. Elever som har omfattende grovmotoriske vansker, med nedsatt bevegelighet og behov for bistand til daglig personlig stell.

Søknad om plass i SFO avgjøres av rektor ved elevens skole på grunnlag av dokumentasjon i form av veiledende uttalelser fra for eksempel foresatte, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barnets lege, sykehus eller barneverntjenesten. Elevens foresatte er ansvarlig for at dokumentasjon for særskilte behov følger søknaden om plass i SFO.

Hvis det kommer inn flere søknader om plass enn kapasiteten i den enkelte SFO’en tilsier, foretar rektor en prioritering etter følgende kriterier:

 1. Yngre barn går foran eldre barn
 2. Barn med store og omfattende særskilte behov for omsorg og tilsyn, går foran barn med mindre behov for omsorg og tilsyn.

Kapasiteten for inntak av barn med særskilte behov på 5-7. årstrinn for etterfølgende skoleår, avgjøres av rektor ut i fra tilgjengelig bemanning, barnegruppens sammensetning, samt graden av barnas behov for tilsyn og omsorg.

Årlig åpningstid og daglig oppholdstid

SFO`ene skal holde åpent mandag til fredag fra kl. 07:00 til 17:00 hele året, med unntak av juli måned. I juli kan SFO`ene samarbeide om et felles tilbud på tvers av skolene. Dette innebærer for eksempel at tilbudet ved skolen som barnet har skoletilhørighet ved, holder stengt, og at barnet i stedet får tilbud om opphold ved en annen SFO.

SFO`ene holder i tillegg stengt:

 1. alle helligdager
 2. julaften og nyttårsaften
 3. onsdag før skjærtorsdag fra kl.12:00
 4. 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret

Planleggingsdagene fremgår av skoleruten, som publiseres på kommunens hjemmeside.

Ferieavvikling

Barnet skal avvikle minst 5 uker ferie fra SFO i løpet av et skoleår. 3 av ukene bør avvikles sammenhengende i skolens sommerferie. Planleggingsdagene hvor SFO holder stengt, kan inngå i avvikling av en ferieuke. Foresatte skal gi skriftlig melding til egen SFO om hvilke uker barnet skal ha sommerferie, senest innen 1.mai hvert år. Dette er viktig for å få riktig bemanning i SFO i sommermånedene. For planlegging av ferieavvikling i skolens vinter-, påske-, høst- og juleferie, skal foresatte gi skriftlig
melding til egen SFO om barnet skal ta ferie, senest 3 uker forut for feriens starttidspunkt.

Permisjon

Rektor kan unntaksvis innvilge permisjon fra tildelt SFO-plass for en nærmere bestemt periode, maksimalt ut gjeldende skoleår. Rektor avgjør en søknad om permisjon etter skjønnsmessig vurdering.

Oppholdsbetaling

Foresatte skal betale for barnets opphold i SFO. Betalingssatsene fastsettes av Frogn kommunestyre i forbindelse med budsjettbehandlingene, og kan justeres årlig. Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers varsel til foresatte.
Oppholdsbetalingen gjelder for hele året, med unntak av til sammen 5 ukers ferieavvikling for barnet.

Oppholdsbetalingen innkreves forskuddsvis i 11 betalingsterminer for månedene august til juni, uavhengig av hvilke uker barnet avvikler ferie i løpet av skoleåret. Betalingsterminene løper fra og med den 1. i hver måned, til og med den siste dagen i hver måned. Betalingsfristen er den 1. i hver måned. Kommunen krever administrasjonsgebyr ved fakturering. Det kreves ikke oppholdsbetaling under innvilget permisjon. Dersom det serveres måltider ved SFO, skal foresatte betale selvkost.

Barn som får grunnskoleopplæring på Regnbuen, får SFO-plass uten oppholdsbetaling på 5.-7. årstrinn.

Betalingsregler

Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen:

 1. Fra dag 1 ved barns sykefravær på 4 sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må dokumenteres med legeattest.
 2. Fra andre dag ved streik eller annen uforskyldt avbrudd i SFO- tilbudet fra kommunens side.
 3. Fra dag 1 ved innvilget permisjon.

Ordinær ferie for barnet i løpet av skoleåret gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen utover 5 betalingsfrie uker jf. § 15 andre ledd. De 5 betalingsfrie ukene er samlet til 1 uke i juni og 4 uker i juli.

Gebyr

Rektor kan kreve gebyr fra foresatte etter satser fastsatt av Frogn kommunestyre dersom et barn med hel eller halv plass blir hentet etter kl. 17:00, eller et barn med ettermiddagsplass blir hentet etter kl 15:30.

Forsinket og manglende betaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m av 12.desember 1976 nr. 100. Barn av foresatte med utestående krav fra kommunen om oppholdsbetaling for kommunal barnehageplass eller SFO, tildeles ikke plass i SFO før utestående krav er oppgjort. Unntak kan gjøres for søkere som omfattes av vedtak truffet av fylkesnemnda for sosiale saker med hjemmel i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.

Leke- og oppholdsareal

SFO`ene har leke og oppholdsareal på skolens ute- og inneområder, nærmere fastsatt av rektor etter hva som er egnet til formålet. Rektor skal legge forholdene til rette, for at barnas behov for lek og utvikling blir ivaretatt.

Oppsigelse fra foresatt

Barnets foresatte kan si opp barnets plass i SFO med 1 måneds varsel, beregnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Dette gjelder bare i perioden fra 1. september til 1. april.

Barnets foresatte kan si opp plassen med umiddelbar virkning dersom særlige grunner taler for det. Rektor avgjør om slike særlige grunner foreligger utfra en skjønnsmessig vurdering. Reglene for oppsigelse gjelder tilsvarende for reduksjon av plass. Starttidspunkt for redusert plassbehov må presiseres. Oppsigelse /reduksjon av plassen skal leveres skriftlig til skolen ved bruk av eget standardskjema, som publiseres på Frogn kommunes hjemmeside. Oppsigelsesskjema skal også være tilgjengelig på skoler med SFO.

Oppsigelse på grunn av mislighold

Ved mislighold fra foresattes side, kan rektor si opp avtalen med 1 måneds varsel, beregnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er kommet frem til en foresatt. Før oppsigelse kan sendes, skal foresatte gis muligheten til å rette forholdet innen en rimelig frist, etter skriftlig varsel om misligholdet og om muligheten for oppsigelse ved mangel på retting av forholdene. Som mislighold regnes blant annet:

 1. manglende oppholdsbetaling til tross for at purring er sendt
 2. gjentatte overskridelser av daglig oppholdstid.

Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven). Klagen fremsettes til rektor som har fattet vedtaket. Endelig klageorgan er Frogn kommunes interne klageorgan.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Ansatte i SFO har samme opplysningsplikt som ansatte i grunnskolen i forhold til barneverntjenesten og sosialtjenesten etter opplæringsloven § 15- 3 og § 15-4.

Ansatte i SFO er for øvrig underlagt samme taushetsplikt som ansatte i grunnskolen etter opplæringsloven § 15-1 jf. forvaltningsloven §§ 13 flg.

Endringer

Rettigheter og plikter fastsatt i denne forskrift, kan på ethvert tidspunkt endres av Frogn kommunestyre.
Ikrafttredelse for endringer skal gjelde først fra påfølgende skoleår.

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra og med 07.12.2013.Fra samme tidspunkt oppheves Vedtekter om skolefritidsordningen i Frogn kommune, vedtatt av Frogn kommunestyre 20.06.2011.

 

Klikk her for å laste ned SFO Vedtektene