Permisjon fra pliktig opplæring i skolen

Her finner du informasjon om lovregler og retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen.

Om permisjon fra pliktig opplæring i skolen

Generelt om opplæringsplikt og adgang til permisjon fra opplæringen

Barn og unge har rett og plikt til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med lov om grunnskolen og den videregåande opplæring av 17.07.1998 nr. 61 (opplæringsloven), med tilhørende forskrifter. Opplæringsplikten innebærer at elevene i utgangspunktet skal delta i opplæringen, og at de ikke kan være borte fra opplæringen uten at de er innvilget permisjon eller har fravær av helsemessige grunner.

I henhold til opplæringsloven § 2-11 første ledd, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker når det anses forsvarlig.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene som trossamfunnet deres har helligdager. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute, jf. opplæringsloven § 2-11 andre ledd.

Om en permisjon er forsvarlig eller ikke skal avgjøres ut i fra hensynet til elevens opplæring, og om vedkommende totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring selv om permisjon innvilges. Hver permisjonssøknad skal vurderes konkret, og innebærer at det som er forsvarlig for èn elev, kan være uforsvarlig for en annen.

I Frogn kommune er myndigheten til å avgjøre permisjonssøknader delegert til rektor ved den enkelte skole. Avgjørelsen anses som et enkeltvedtak, og kommunen må følge alminnelige forvaltningsrettslige regler. For å unngå usaklig forskjellsbehandling ved vurdering av permisjonssøknader, har kommunen utarbeidet interne retningslinjer som gjelder for alle offentlige grunnskoler i Frogn kommune. (retningslinjene er inntatt nedenfor)

Vedtak om innvilgelse eller avslag på permisjon kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker fra vedtaket kom frem til søker.

Felles retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring i Frogn kommune

1. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, skal etter søknad innvilges permisjon til trossamfunnets helligdager dersom foresatte sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Ved avgjørelsen av om vilkåret om nødvendig opplæring er oppfylt, skal det legges vekt på hvilken planlagt opplæring eleven går glipp av på skolen og hvordan det vil bli kompensert fra foreldrenes side. Dersom foreldrene opplyser at det ikke vil bli gitt opplæring under permisjonen eller rektor vurderer planlagt undervisning som utilstrekkelig for at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter endt permisjon, skal permisjonssøknaden avslås.

2. Permisjonssøknader som gjelder alle andre formål enn nevnt under punkt 1, kan innvilges dersom det ut i fra en totalvurdering anses forsvarlig for den enkelte elev. Ved vurdering av om permisjonen er forsvarlig skal det legges vekt på:

a) Om og i hvilken grad eleven får opplæring i permisjonstiden.

Permisjon bør normalt ikke innvilges for mer enn 2 skoledager uten at det gis noen form for undervisning under permisjonen.

Det stilles ikke krav om at undervisning som gis under permisjon skal være tilsvarende den som gis på skolen i samme periode, men den bør ha et slikt innhold at eleven kan følge skolens undervisning ved endt permisjon.

Ved permisjon til utenlandsreiser, kan opplæring i f.eks. landets historie, geografi og kultur inngå i opplæringen og anses tilstrekkelig.

b) Lengden på ønsket permisjonen

Det skal i hovedregelen ikke innvilges permisjon i mer enn 7 sammenhengende dager (inkludert lørdag og søndag).

Dersom gode grunner taler for å innvilge en lengere permisjon, kan det uansett ikke innvilges permisjon i mer enn to sammenhengende uker (jf. opplæringsloven § 2-11 første ledd).

c) Elevens permisjonshistorikk

Allerede innvilget permisjon med en-to eller flere sammenhengende dager kan gjøre en ny permisjon samme skoleår uforsvarlig og medføre avslag på søknad.

d) Elevens faglige utvikling

Det bør normalt ikke innvilges permisjon dersom permisjonen vil være ødeleggende for elevens faglige utvikling og gjøre det vanskelig for eleven å følge normal undervisning som følge av fraværet.

e) Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden

Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til og gjennomføring av:
- Statlige kartleggingsprøver
- Nasjonale prøver
- Tentamener, muntlig og skriftlig
- Eksamener, muntlig og skriftlig

f) Tidspunktet for permisjonen

Det bør normalt ikke innvilges permisjon den første uken i skoleåret. Dette gjelder for alle klassetrinn.

g) Formålet med permisjonen

Det kan innvilges permisjon til ulike familiebegivenheter. Det kan også gis permisjon gis
ved alvorlig sykdom, dødsfall eller begravelser i den nærmeste familie. Permisjon etter
denne bestemmelsen kan gis i perioder der det er forberedelse til eller gjennomføring av
prøver som nevnt i bokstav e), og ved skolestart som nevnt i bokstav f).

Det skal innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå, eksempelvis NM-, EM- eller VM. Det skal ikke gis permisjon til samlinger eller treninger, men kun til selve konkurransedagen/-dagene og nødvendig reise til og fra konkurransestedet.

Klikk her for å sende inn søknad om permisjon fra undervisning

Skjemaet krever pålogging med ID-Porten.