Frognskolen forskrifter og planer

Her finner du en oversikt over Frognskolens lokale forskrifter, veiledninger og fagplaner. Frognskolen har også lokale, interne arbeidsrutiner. De ligger ikke ute, men du ser en oversikt over hva de inneholder. Videre har Enhet for psykososialt arbeid (EPA) og Frognbarnehagen fagplaner/rutiner som er viktige i skolenes arbeid, de ser du også en oversikt over. der det er tilgjengelig, så ser du en lenke til disse planene/rutinene.

Innhold

Nasjonale og kommunale styringsmål for skole

Nasjonale mål vedtas av Stortinget hvert år sammen med økonomiske rammer for nasjonale og desentralisterte satsinger, og Kunnskapsløftet - sammen med opplæringsloven - er grunnleggende dokumenter i skolen. 

Kommuneplanmålene ble revidert i 2019, og er overordnet for barn og unge og oppvekstsektoren.

Oversikt over overordnede styringsmål for Frognskolen.

Lokale forskrifter

Innskriving av elever

Oktober hvert år får kommunen lister fra Folkeregisteret som viser bosted for neste års 1.trinnselever.

I desember får familien/foresatte forhåndsvarsel om skoletilhørighet. Skoletilhørigheten gis etter adresse, det er ikke fritt skolevalg i Frogn.

Foresatte kan innen fristen, som er satt i brevet, komme med merknader/innspill til vedrørende sitt barns skoletilhørighet. Alle innspill vurderes individuelt før vedtak om skoletilhørighet sendes ut i overgangen jamuar/februar. Dator for utsendelese av vedtak står i forhåndsvarselet.

Klage på vedtaket sendes Frognskolen v/ enhetsleder. Dersom ikke klagen ikke fører til endring i vedtaket, sendes den til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Forskrift for skoletilhørighet

Denne ble revidert våren 2019, og vil på nytt revideres i takt med elevtallsutviklingen i Frogn og i prosessen med eventuell ny skolestruktur.

Fra skoleåret 2020/2021 er det nye inntaksområder for skolene. Her kan du se barneskoleområdene:

https://kommunekart.com/klient/follo/kretser?urlid=3c68cab2-0f47-4254-bddb-3ca950d9062e

På ungdomstrinnet er det i hovedsak slik at: 
Dyrløkke og Sogsti går sammen til Dyrløkkeåsen.

Dal, Drøbak og Heer går sammen til Seiersten.

Forskrift om skoletilhørighet fra 2020.pdf

Veileder til forskrift.pdf

Inntaksområder.pdf

Kartvedlegg.pdf

Ordensreglement

Frognskolen har felles ordensreglement vedtatt 2016, sammen med et vedlegg som var følgebrevet til reglementet. Opplæringsloven, skade- og erstatningsloven og andre relevante lover logger tilgjengelig på www.lovdata.no

Vedtekter på SFO

Nye vedtekter ble vedtatt i kommunestyret desember 2020, de gjelder fra 1.1.2021.

For mer informasjon: Se egen side for SFO

Lokale fagplaner utviklet av Frognskolen

Overordnet strategi for kvalitet i Frognskolen

Frognskolen skal oppnå oppsiktsvekkende gode resultater! Det gjelder for både individ og organisasjon. Oppsiktsvekkende gode resultater er først og fremst det ansatte får til i hverdagen med enkeltelever og klasser. I tillegg er ambisjonen at god kvalitet i opplæringen skal gi effekt på nasjonale målinger. Vi vet at høye ambisjoner og tro på at alle elever kan lykkes, har innvirkning på praksis og resultater. I en organisasjonskultur hvor oppsiktsvekkende gode resultater får oppmerksomhet, vil sannsynligvis kvaliteten øke.

Norsk skole står i et viktig endringsarbeid med ny overordnet del og nye læreplaner. Stortingsmelding 28 (2015-2016): Fag – Fordypning – Forståelse danner grunnlaget for praksis. Meldingen starter med et kapittel med overskriften: Høye ambisjoner. Det tar Frognskolen på alvor med et systematisk arbeid med utvikling av kvalitet.

Strategi for kvalitet 2021-2025

Plan for godt psykososialt miljø - Ingen ut av rekka går

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Ingen ut av rekka går

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Plan for digital kompetanseheving

Kommer våren 2021 for å sikre sammenheng med overordnet strategi for kvalitet og ny læreplan (LK20)

Språk, lese og skriveopplæringsplan

Barnehagene og skolene i Frogn jobber systematisk med språk-, lese- og skriveopplæring (SLS) og denne planen konkretiserer dette arbeidet. Planen tar for seg de ulike trinnene og ble revidert høsten 2015. Blir revidert i 2021 slik at den er oppdatert i forhold til ny læreplan.

Planen for språk, lese- og skriveopplæring

Kuleramma - matematikkplan for barnehage og skole

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Blir revidert i 2021 slik at den er oppdatert i forhold til ny læreplan.

Kuleramma

Kvalitet i SFO

Se siden for SFO. Denne revideres 2021, etter ny nasjonal rammeplan for SFO

Udir sin side om høringen av ny rammeplan

Lokale fagplaner fra EPA

Hver dag teller - handlingsplan i arbeidet med alvorlig skolefravær

Frogn kommune har en kommunal veileder om alvorlig skolefravær som heter "Hver dag teller sammen - med et vedlegg. 

Les veileder om alvorlig skolefravær.

Les vedlegg til veileder om alvorlig skolefravær.

Handlingsplan mot rus

Her kommer lenke til EPA/planen

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Her kommer lenke til EPA/planen

 

Lokale rutiner 

Kommer

Overgang barnehage-skole

Revidert høsten 2019

Overgang barneskole-ungdosmsskole

revidert høsten 2019

Rutine for tilsyn med privat hjemmeundervisning

Laget våren 2018

Trivselsregler for SFO og leksearbeid

Revidert høsten 2016, justeres 2020

Lokale interne arbeidsrutiner

Dette er en oversikt over arbeidsrutiner som ikke ligger offentlig. De er enten under arbeid eller revideres løpende ved behov

Forvaltningsrutine for spesialundervisning
Forvaltningsrutine for særskilt språkopplæring
Rutine for skoleeiers oppfølging av skolenes forvaltningsarbeid
Forvaltningsrutine for 9A-saker
Rutine for løpende arbeid knyttet til praktiske konsekvenser av GDPR for lærernes arbeid
Sikker lagring av elevdokumentasjon
Handlingsveileder "Sammen om barn og unge"

Fra bektmring til handling - tidlig identifisering og oppfølging av barn og unge i risiko. For ansatte i frogn kommune og deres samarbeidspartnere.

Lokale veiledere

Veileder til forskrift om skoletilhørighet

Veilederen - Laget til revideringen høsten 2019. Vil endres i takt med kommende revideringer, og evt ny skolestruktur

Veileder for involvering av elever og foresatte i arbeidet med IKT i undervisningen

Medvirkning fra elever og foresatte skal ivaretas, herunder innspill og erfaringer knyttet til digitale verktøy og ferdigheter.

Veileder