Ny barnehage- og skolestruktur i Frogn

Frogn kommune arbeider med skolestrukturen i kommunen fremover, og har involvert bredt både i skoler og barnehager i arbeidet med hvordan skolene i Frogn skal rustes for fremtiden.

Rådmannen har fått i oppdrag fra kommunestyret i Frogn å «utrede strukturendringer innen skole- og barnehageområdet tilpasset den demografiske utviklingen i Frogn».

- Saken involverer, berører og engasjerer mange av våre innbyggere. Det er gledelig at det kommer konstruktive innspill, kritiske spørsmål og refleksjoner til beslutningsgrunnlaget og nåsituasjon, understreker  ordfører Hans Kristian Raanaas. 

 

Sogsti skole

 

Gledelig engasjement om fremtidens skole- og barnehagestruktur (160322)

Deler av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for å utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig oppvekstsektor ligger i rapporten utarbeidet av KS. Denne, samt tidligere utredninger, finner du link til under. Rådmannens saksfremlegg vil være ferdig i slutten av måneden. 

Ordfører og utvalgsleder har bedt om at saken legges frem fortløpende når dokumenter er ferdige. Målet er at flest mulig får satt seg inn i sakens dokumenter og at det er rom for diskusjon og refleksjon før folkevalgte gjør sine beslutninger i neste møterunde i månedsskifte april/mai.

- Jeg håper på en respektfull og utviklende debatt som diskuterer fag og ikke person. Debatten bør synliggjøre prioriteringer og handlingsrom for at vi sammen skal utvikle fremtidsrettede og bærekraftige skoler og barnehager i Frogn, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Mer informasjon i rapporten fra KS og sak til politisk behandling 

Frogn kommune rapport til sak barnehage og skolestruktur.pdf

Grunnlagsdokument til maisak barnehage- og skolestruktur.pdf 

Involvering om ny barnehage og skolestruktur (131221)

Seiersten Kommunestyret vedtok 6. september føringer for videre utredning av saken, som skal opp til ny politisk behandling i mars 2022.

I arbeidet med involvering har rådmannen inngått en avtale med KS-Konsulent, et konsulentbyrå spesialisert på kommunesektoren. KS-Konsulent har lang erfaring fra tilsvarende arbeid i mange kommuner og vektlegger representasjonsprinsippet. Det betyr at de i uke 50 skal ha flere møter med representanter for bl.a. elever, foresatte, ansatte, tillitsvalgte og ledere. En ny runde med involvering vil gjennomføres siste halvdel av januar.
(131221)

Les mer om videre prosess her: 

 

 

  

 Ansvarlig enhet:

Enhet for Frognskolen
Enhetsleder Frank Westby
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 911 23 382
E-post Frank Westby
Enhetens hovedoppgaver og mål

Hovedoppgavene er:

- Opplæring i tråd med opplæringsloven og læreplanen, der

      - elevens læring og utvikling er hovedmålet

      - ledelse skal bidra til god kvalitet i klasserommet

      - praksis i klasserommet skal egne seg for å realisere læringssynet og spesifikke krav i læreplanen (LK20 - også noen steder kalt fagfornyelsen)

- Sikre at alle elever har et trygt og godt læringsmiljø

- Utvikling i takt med samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

- Hensiktsmessig bruk av ressurser som gir grunnlag for god kvalitet i opplæringen

 

Lovgrunnlaget for skole

Formålet med opplæring er beskrevet i opplæringsloven § 1-1. Kunnskapsløftet 2020 (LK20) har en overordnet del der verdier og grunnprinsipper beskrives som en del av læreplanverket.

Frognskolen har både resultatmål og prosessmål, og resultatene er avhengige av gode og langsiktige prosesser.

Organisering

Frognskolen har seks skoler: fire barneskoler – Dal, Drøbak, Heer og Sogsti, en ungdomsskole - Seiersten og en 1-10 skole – Dyrløkkeåsen.

Hver skole har en rektor. Øverste fagansvarlig er enhetsleder for Frognskolen og det er en grunnskolekoordinator i stab. Enhetsleder er også leder for skolelosen, en stilling som skal forebygge alvorlig skolefravær. 

Skolene har, pr oktober 2020, 1743 elever. Bortsett fra Dal skole og barnehage, som hører til i Nordre Frogn, er alle skolene lokalisert i Drøbak innenfor en radius på 2 km og er alle sentrumsnære.

Dyrløkkeåsen har også to mottaksklasser for de som er nye i Norge, Seiersten har ansvar for voksenopplæring og Drøbak skole har Regnbuen, en avdeling for elever som har utvidet behov for tilrettelegging. Alle barneskolene har et SFO-tilbud.                             

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat