Skole

Innhold

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Meld fra om skolemiljø

Opplæringsloven stiller store krav om et godt læringsmiljø som skal fremme både læring og trivsel for alle elever. Melder vil bli varslet om rutinene og oppringt av skolen så fort som mulig.  

Alle opplysninger behandles konfidensielt. 

Innmelding av elever

Oktober hvert år får kommunen lister fra Folkeregisteret som viser bosted for neste års 1.trinnselever.

Innen 10-desember får familien/foresatte forhåndsvarsel om skoletilhørighet. Skoletilhørigheten gis etter adresse, det er ikke fritt skolevalg i Frogn.

Foresatte kan innen fristen, som er satt i brevet, komme med merknader/innspill til vedrørende sitt barns skoletilhørighet. Alle innspill vurderes individuelt før vedtak om skoletilhørighet sendes ut i overgangen jamuar/februar. Dator for utsendeles står i forhåndsvarselet.

Klage på vedtaket sendes Frognskolen v/ enhetsleder. Dersom ikke klagen ikke fører til endring i vedtaket, sendes den til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Skolene i Frogn

Skolefritidsordningen

Klikk her for å lese mer om skolefritidsordningen

Skole og barnehageruta

Barnehage- og skoleruten foreligger både elektronisk og som pdf.

Skoleåret 2019/2020

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2018/19

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2017/18

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2016/17

 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Privat hjemmeundervisning

Opplæringsloven gir foreldre rett til å undervise egne barn.

Foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske, religiøse eller livssynsmessige grunner. 

Krav og rettigheter

  • Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse.
  • Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. 
  • Elever som mottar hjemmeundervisning har ikke rett til spesialundervisning.
  • Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell.
  • Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Kommunen fører tilsyn

  • Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene, og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver.
  • Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.

Starte hjemmeundervisning 

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

Undervisning av andres barn er skolevirksomhet

Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Her kan du lese Frogn kommunes retningslinjer for privat hjemmeundervisning.

Utdanningsdirektotatets rundskriv

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Udir-05-2013/

Alvorlig skolefravær - kommunal veileder

Frogn kommune vedtok i HOOK 11.juni 2013 en kommunal veileder for alvorlig skolefravær for perioden 2013-2016. Den kan du lese her.

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Forsikring og erstatning

Forsikring av elever

Kommer

Erstatning ved skader etc

Kommer

Erstatningsansvar for elever og foresatte ved ødeleggelser

Utlånsavtale for elektroniske læremidler samt følgeark til eventuell faktura ligger under "Digital skole"

Skoletilhørighet

Forskrift om skoletilhørighet ble vedtatt av kommunestyret i Frogn 6. februar 2012. 

Klikk her for å lese om skoletilhørighet

Klikk her for å få en oversikt over inntaksområdene

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter og kvalitetsmeldinger viser resultater og satsingsområder i grunnskolen.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013-2014

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2014-2015

Kvalitetsmelding Frognskolen 2015-2016.pdf

Kvalitetsmelding for Frognskolen 2016-17.pdf

Kvalitetsmelding for frognskolen 2017-18

 

Planer

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Språk- lese- skriveopplæring

Barnehagene og skolene i Frogn jobber systematisk med språk-, lese- og skriveopplæring (SLS) og denne planen konkretiserer dette arbeidet. Planen tar for seg de ulike trinnene og ble revidert høsten 2015.

Klikk her for å lese mer

Matematikkplanen

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Skolemelk

Skolemelk tilbys på enkelte skoler i Frogn. Se skolemelk.no for mer informasjon, eventuelt ta kontakt med skolen.

Skjemaer

Permisjon fra pliktig opplæring i skolen

Lenke til kommunens personvernerklæring kommer