Viltnemnda

Kommunen har ansvar for lokal forvaltning av vilt. Tildeling av fellingstillatelser vedtas eksempelvis av viltnemndas arbeidsutvalg (VAU). VAU har etablert et eget fallviltteam som har det praktiske ansvaret for ettersøk etter vilt som er påkjørt eller skadeskutt, og andre henvendelser om sykt og skadet vilt.

Innhold

Viltforvaltning i Frogn

Kommunen er lokal viltmyndighet etter viltloven. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker er Viltnemnd, og fatter vedtak i saker av prinsipiell karakter. Viltnemndas arbeidsutvalg, som er et fast underutvalg under Viltnemnda, behandler og fatter vedtak i saker som ikke har prinsipiell karakter (kurante saker).

Fra og med høsten 2015 er det etablert et eget midlertidg fallviltteam som har det praktiske ansvaret for ettersøk etter vilt som er påkjørt eller skadeskutt, og andre henvendelser om sykt og skadet vilt. Rådmannen arbeider nå for å etablere et permanent team. Les mer om teamet under.

Oversikt over medlemmer i Viltnemnda (Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker) og Viltnemndas arbeidsutvalg finner du her:

Viltnemnda 

Viltnemndas arbeidsutvalg  

Viltpåkjørsler

Har du kjørt på vilt, ta direkte kontakt med politiet på 02800 (ev. direkte til 112 om du ikke får svar). Vaktsentralen vil sette deg over til fallviltteam i riktig kommune og veilede deg om hva du skal gjøre.

Husk egen og andres sikkerhet først; sett opp varseltrekant, nødblink på bilen el. før du ringer politiet.

Dersom personer er skadet, gi førstehjelp og kontakt 113 ved behov for akutt hjelp.

 

Hjorteviltportalen angir nærmere hva du bør gjøre når ulykken er ute. Det er også etablert en egen nettside om vilt og trafikk. Viltbånd til å ha i hanskerommet for bruk ved ev. påkjørsel kan hentes på servicetorget på Frogn rådhus eller på Frogn bibliotek.

 

Dersom du har observert sykt eller skadet vilt, ta gjerne kontakt direkte med fallviltteamet i Frogn. 

Det midlertidige fallviltteamet består av;

Vara

 

Andre henvendelser kan rettes til rådmannens viltansvarlige på e-post eli.moe@frogn.kommune.no.

Fallviltteamet i Frogn

Kommunestyret i Frogn har vedtatt at det skal etableres et permanent fallviltteam i Frogn.

For at vi skal kunne realisere dette er vi avhengig av flere deltagere med jakterfaring og god lokalkunnskap.

Rådmannen gjennomførte et informasjonmøte om ordningen 6.2.2017 der alle interesserte ble invitert. Møtet ble også annonsert i Amta og på kommunens FB- og hjemmeside.  

Presentasjonen på møtet kan lastes ned her. Rådmannen arbeider nå for å etablerer permanent fallviltteam. Som del av dette arrangerer vi nå kurs i videregåedne ettersøk og arbeidsvarslingkurs - som man trenger for å gjennomføre ettersøk etter hjortevilt mv. på vegne av kommunen. Kursene holdes 6 og 7. september 2017 i Frogn.

Spørsmål og påmelding sendes til eli.moe@frogn.kommune.no

Viltet i Frogn 

Viltloven definerer vilt som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Viltkartet i Frogn ble oppdatert i 2004. Rapporten fra dette sier mye om hvilke viltarter som finnes i Frogn. Under finnes nærmere informasjon om noen arter og artsgrupper.

Den offentlig tilgjengelige delen av viltkartet kan også lastes ned i kommunens kartbase på nett.

Fugl

Follo landbrukskontor har nyttig informasjon om hakkespetter og  åkerrikse på sine nettsider. Se også www.akerrikse.no

Havørn

Havørn hekker igjen på Håøya! En unge ble ringmerket av Rune Aae og Jan Ingar Båtvik 8.6.2017. Ungen har fått blå ring rundt venstre fot med "personnummer" 119103. På høyre fot har den en sort ring med N5-83 skrevet i med store hvite bokstaver slik at man kan lese dem av i kikkert. På den måten kan man følge med på hvor havørnungene lever videre som ung- og voksenfugl.

 

Foto: Rune Aae

Ungen så frisk og fin ut, og veide 3,8 kg. Vi antar at det er omkring tre uker siden den ble klekket. Med så rask vekst er det forståelig at begge foreldre trengs for å fore . De voksne fuglene sikret rundt oss mens merkinga pågikk, men var tilbake på reiret igjen så snart de oppfattet at det var ro igjen i terrenget.   

Årets unge var litt forvirra, men rolig mens den ble merka. Seansen tok et kvarters tid før den blei heiset opp i reiret igjen.

Historikk

Havørna forsvant som hekkefugl langs hele kysten fra svenskegrensa til Sogn og Fjordane på slutten av 1800-tallet på grunn av omfattende jakt og fangst. Da havørna etablerte seg på Håøya i 2008 var det 126 år siden forrige observerte havørnhekking i Oslofjorden, i Hankøsundet i Østfold i 1882.

Les mer om havørn og 2008-hekkingen i NOF, avd Oslo og Akershus sitt tidsskrift Toppdykkeren.

Etter 2008 hekket ørna noen år i Buskerud før den kom tilbake til Frogn i 2014. Ørneparet har deretter hekket på Håøya. I 2014 fikk paret fram to unger, mens én unge er registrert i 2015, 2016 og 2017. Ungene er ringmerket de siste tre årene , og vi kan etterhvert følge med på hvor ørneungene fra Håøya lever videre. Fjorårets unge har vi ikke hørt noe fra. Ungen som blei merka i 2015 blei observert i sydsverige, og er nå omkommet.

For å sikre at havørna fortsatt skal hekke er det viktig at ørna ikke forstyrres. Hensynsområdet der man ikke bør ferdes, jf. naturmangfoldlovn § 6, omfatter Håøyas østside med avgrensing som vist på kart under. Les mer om hensynsområde for havørn her.

Plakat-hensynsområde

Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring

Viltnemnda (hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker) har vedtatt å legge forslag til forvaltningsplan for gjess for Frogn på høring, med høringsfrist 30.4.2017. Vi har fått inn en del høringsuttalelser. Saken blir ikke behandlet før over sommeren, så det er fortsatt mulig å sende inn merknader til planforslaget.

Planforslaget kan lastes ned her og saksutskrift fra behandlingen her. HMPB ber særskilt om innspill til foreslåtte tiltak på Brevkstrand, dvs.  

 • Alt I Etablering av hekk nær vannkanten, med skjult åpning
 • Alt II Avsetting av området som friområde for gjess, inkl. informasjonstiltak

Klikk her for å sende inn høringssvar

Ev. send en på e-post til postmottak@frogn.kommune.no. Merk e-posten «forvaltningsplan for gjess – sak 16/01493».

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål – på telefon 64 90 60 00 eller e-post til saksbehandler eli.moe@frogn.kommune.no.

Portforbud for fjørfe - opphevet fra 1.juni 2017

Det var tidligere i år påvist fugleinfluensa blant annet i Åland, Finland. Farenivået for smitte til norske fugler ble derfor hevet fra svært lav til lav og Mattilsynet iverksatte "portforbudforskriten" for fjørfe, inkl. hobbyfjørfe, for å redusere risiko for ev. smitte fra villfugl til tamfugl. Fjørfe og andre fulger som holdes i fangenskap måtte da holdes inne slik at de ikke kunne komme i direkte kontakt med vill fugl. Les mer på Mattilsynets side.

Portforbudet ble opphevet 1. juni

Hjortevilt

Mer infomrasjon om hjorteviltbestanene vil legges ut her.

Det er åpnet for jakt på elg og rådyr i Frogn kommune.

Elgjakt er organisert gjennom Follo elgregion som har fått tildelt fellingstillatelser i tråd med godkjent bestandsplan.

Viltnemndas arbeidsutvalg vedtok fellingstillatelser for rådyr for jaktsesongen 2017 i møte 31.5.2017. Valdene er tildelt 1,25 dyr per 300 da tellende areal, som er vedtatt minsteareal for Frogn. Vald i randsonene til tettbebyggelsen er i tillegg tildelt ett ekstra dyr (så fremt det er innenfor 50% regelen mhnt valdstørrelse). Fellingstillatelser er på vei ut  posten til valdlederne.  

Viltet er særlig sårbart i yngletida om våren. Les mer om hvordan du skal forholde deg om du kommer over rådyrkje, og hvordan man best viser hensyn. 

http://www.hjortevilt.no/la-radyrkje-og-andre-dyreunger-ligge/

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Jegeren--radyrets-beste-venn.aspx

 

Målsettinger for hjorteviltforvaltning

Alle kommuner skal ha vedtatt målsettinger for hjorteviltforvaltningen. Viltnemnda i Frogn (Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker) vedtok 12.6.2017 å legge forslag til målsettinger for perioden 2017-2020 ut på høring. Forslaget er likelydende med målsettingene for perioden 2012-2016 med en mindre endring i siste setning - og lyder som følger;

 "Hjortevilt i Frogn kommune skal forvaltes slik det oppnås balanse mellom målsettingene om at

 • sunn dyrehelse ivaretas (målt i slaktevekt, kalv per ku (settelg), tvillingandel mv)
 • produksjon av viltkjøtt per areal maksimeres
 • viktige vinterbeiteområder og kalvingsplasser, samt de viktigste forbindelsene og korridorene for ferdsel gjennom landskapet ivaretas
 • beiteskader i hager og på jordbruksavlinger holdes på et lavmål
 • møter mellom hjortevilt og bil holdes på et moderat nivå og med begrenset skadeomfang

 Elgbestanden søkes holdt stabil. En stabil elgstamme i Frogn antas å tilsvare en produksjon som forsvarer et årlig uttak på 20-30 dyr og der snittvekt på 1 ½ åringer ligger på 130-150 kg. Dette sikers gjennom;

 • gode bestandsplaner og om mulig økt samarbeid over kommunegrensene
 • avskytning som sikrer at observert ku per okse (sett-elg) skal ikke overstige 2 for storvaldet i gjennomsnitt
 • eldre produktive okser spares

Rådyrbestanden søkes økt noe sammenlignet med dagens situasjon, men ikke til slike tettheter som i forrige tiår. Ved en optimal rådyrbestand kan det trolig tildeles fellingstillatelse på 120-130 dyr. Sunn forvaltning av rådyrstammen sikres gjennom;

 • aktiv bruk av 50% regelen ved tildeling av fellingstillatelser – og om nødvendig ved justering av forskrift som fastsetter minsteareal
 • godkjenning av innmark som tellende areal. Andel innmark som godkjennes avhenger av valdets arrondering og totalandel innmark i valdet og plassering av denne sett i forhold til utmarka
 • sammenslåing av vald til større enheter med mer effektiv og sikker jakt
 • økt jakt på rødrev
 • innføring av ekstraordinær båndtvang i lange kuldeperioder, ved store snømengder og/ eller andre forhold som vesentlig tapper dyrene for energi
 • fjerning av vegetasjon og gjennomføring av andre tiltak langs utsatte veistrekninger

 Hjort skal tillates å etableres i kommunen. Utviklingen overvåkes med tanke på eventuelle tiltak i forvaltningen."

Innspill sendes til postmottak@frogn.kommune.no innen 20. august 2017 - og merkes "målsettinger for hjorteviltforvaltning i Frogn - 14/03776". Uttalelse kan også sendes per post til Frogn kommune, pb. 10, 1441 DRØBAK.

Rådyr i hagen?

Rådyrbestandeen i Frogn er i ferd med å ta seg opp og da vil flere rådyr også oppholde seg i tettbebyggelsen, og gjerne ta for seg av hagevekstene. Ved tildeling av felllingstillatelser blir vald i randsone mot bebyggelse gitt et ekstra dyr i kvote, for å holde "hagebestanden" lav. Rådyr går likevel dit de vil og er det god mat så kommer de gjerne tilbake og spiser mer. Det finnes mange kjærringråd om hvordan man kan holde rådyr borte fra hagen. Noen kan du lese her

http://www.hjortevilt.no/tips-til-en-radyrfri-hage/

http://nrk.no/programmer/radio/nitimen/kjerringrad/1768260.html

 

Grevling i hagen?

Viltnemndas arbeidsutvalg utarbeidet i 2008 en brosjyre om grevling. Her finner du fortsatt mye nyttig info. Merk ny kontaktinformasjon til fallviltteamet over.

Miljølære.no har også nyttig informasjon utlagt på sine sider.

Amfibier

Salamander

Frogn er den kommunen i Norge som har flest lokaliteter med storsalamander. Follo landbrukskontor har mer informasjon om salamandere i Follo på sine nettsider.

Rovvilt

Ulv

Frogn ligger utenfor "ulvesonen" og det er også sjelden å observere streifulv i vår kommune. I vår har det blitt observert ulv lenger øst i Follo og fylkesmannen har i den forbindelse gått ut med informasjon om hvordan man skal forholde seg om man treffer på ulv. Trekk deg unna og meld fra om observasjonen til Statens naturoppsyn. 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Ulveobservasjoner-i-Enebakk/

Gaupe

Gaupe har etablert seg i Follo og mange har gleden av å observere dette smidige kattedyret i sitt nærområde.

Gaupa er et rovdyr som i stor grad har rådyr som byttedyr, noe som har bidratt til at bestanden av rådyr i Frogn er noe redusert sammenlignet med tidligere år og at rådyr i perioder har endret adferd.

Viltnemndas arbeidsutvalg ønsker en bedre oversikt over hvor det observeres gaupe i Frogn og oppfordrer alle til melde inn observasjoner til rovdata. Ta også kontakt med rovviltkontakt eller SNO

- Rovviltkontakt Follo: Arnkjell Johansen, 9174 4700.

- Rovviltkontakt i Østfold nord og vest (+ Follo ved behov): Mats Finne, 9243 2531.

- SNO, regionansvarlig reg. 4 (Østfold, Oslo og Akershus): Jan Huseklepp Wilberg, 9167 4730.

Arbeidsutvalget har også utarbeidet et eget nettbasert registreringsskjema for registrering av dyr, spor eller sportegn av gaupe. Arbeidsutvalget vil sammenstille informasjonen til eget bruk og også sende informasjonen videre til relevante myndigheter og forskningsmiljøer. Alle registreringer er relevante, men dokumenterte ynglinger er av særlig interesse siden gaupebestandene forvaltes i forhold til antall gaupeynglinger innen rovviltregionen.

Jakt på gaupe forvaltes av rovviltnemnda region 4 som omfatter Oslo, Akershus og Østfold.

Mer informasjon om gaupe og gaupeforvaltning finnes også her på hjemmesiden til det skandinaviske gaupeprosjektet

Båndtvang

Generell båndtvang

Fra og med 1. april til og med 20. august er det båndtvang for alle hunder i hele kommunen, både på innmark og utmark, i tettbygd og spredtbygd strøk. Hunder skal da holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, jf hundeloven § 6.

Unntak fra bestemmelsen gjelder hunder som brukes i eller trenes opp til aktiv politi-, toll- eller redningstjeneste, og hunder under oppdrag for å lokalisere ev. skadet og sykt vilt.

Hovedbegrunnelse for den ordinære båndtvangen er å skjerme vilt og husdyr i yngleperioden og mens de har små unger.

Hunder som er løse kan fanges inn av hvem som helst. Hunder som fanges inn skal stelles forsvarlig og snarest leveres til eier eller til politiet. Politiet vil kontakte eier og tar vare på hunden på eiers regning fram til eieren henter den.

Dersom en løs hund angriper mennesker eller dyr er det egne regler som gjelder.  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74

Hundeeiere som overtrer båndtvangbestemmelsene kan straffes med bøter og fengsel inntil 1 mnd.

Generell aktsomhet 

Utenom båndtvangtiden kan hunder være løse så fremt de følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden. Det vil si at eier/besitter må ha fullstendig kontroll på hunden, jf hundeloven § 4. Den som holder en hund i bånd skal også være i stand til å ha kontroll på hunden. Hundeeiere skal vise særlig aktsomhet der det er barn.

Naturmangfoldlovens aktsomhetsplikt gjelder også (Nml § 6) gjelder også, og hund bør holdes i bånd i områder man vet det finnes sårbart vilt. Om våren, i perioden fram til ordinæ båndtvang trer i kraft, og i perioder med mye snø bør man være særlig aktsom.

Løse hunder som ikke er under kontroll kan fanges inn av politi, grunneier eller fangsberettigede. 

Lokale bestemmelser om båndtvang

Frogn har ingen lokal forskrift om hund. Verneforskriftene for naturreservat og fuglefredningsområder angir imidlertid båndtvang hele året i flere av disse områdene. Lenke kommer.  

Kommunen kan gi dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for særlige bruksformål slik som førerhunder og servicehunder for funksjonshemmede.

Hundeluftegård i Seierstenmarka

Det er ikke utlagt "dressurområder" i Frogn, men i Seierstenmarka finnes en hundeluftegård der hunder kan springe fritt og sosialiseres. Nærmere informasjon om bruk finner dere på hundparkens side https://www.facebook.com/groups/hundepark/

Ekstraordinær båndtvang

Ved ekstraordinære forhold kan kommunen utvide båndtvangtiden. I særskilt kalde perioder, eller perioder med mye snø eller is kan kommunen eksempelvis innføre båndtvang for å skjerme viltet. Myndighet til å vedta ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt er delegert til rådmannen - etter gitte prosedyrer. Ekstraordinær båndtvang kunngjøres i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Jakt og info for jegere

Elgjakta starter i Frogn 5. oktober og varer til 31.oktober. Bukkejakt på rådyr åpner 10.august. Fra 25.september til lillejulaften 23. desember er det ordinær jakt på rådyr. Jakktider på andre arter framgår av forskrift om jakt- og fangsttider.

Informasjon om rammer for jakt i Norge generelt finnes på Miljødirektoratets sider

I Frogn kommune har vi to aktive jeger og fiskeforeninger; Frogn JFF og Skaubygda JFF.

Rådyrvald

Det er 48 godkjente rådyrvald i Frogn. Viltnemndas arbeidsutvalg fastsetter årlig fellingstillatelse for godkjente vald basert på tellende areal for det enkelte vald og bestandssituasjon. Minste tellende areal i Frogn er 300 dekar.

Frist for å sende inn søknad om endring av vald eller godkjenning av nytt vald er henholdsvis 1. april og 1. mai. Søknad sendes inn til kommunen på skjema utarbeidet av miljødirektoratet.

Jegerprøve

Frogn kommune arrangerer jegerprøveeksamen en gang i året. I 2016 ble 17 nye jegere uteksaminert.

Ny jegerprøve arrangeres 26. april 2017 kl 17:30 på Seiersten ungdommskole.

Alle som har gjennomført og bestått jegerprøvekurs kan melde seg på. Betaling for eksamensgebyr og påmelding gjøres via nett http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/  Send gjerne samtidig en e-post til eli.moe@frogn.kommune.no så vi vet hvem som vil ta eksamen. På kursdagen må du ta med legitimasjon med personnummer.

Nyttige lenker

Miljøkommune.no - om jakt, fiske- og viltforvaltning

Viltlov med veileder

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med veileder

Skadefellingforskriften

Rovviltforskriften

Forskrift om

Naturmangfoldlov

Hundelov

 

Hjorteviltregisteret

Naturbase

Artsdatabanken

Dyreposisjoner på nett

Follokart

 

Norges jeger og fiskerforbund

Frogn jeger- og fiskerforening

Skaubygda jeger og fiskeforening

 

Klima og miljødepartementet

Miljødirektoratet - arter og naturtyper

 

Miljødirektoratet - jakt og fiske

Statens Naturoppsyn

Økokrim

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rovviltnemnda

Akershus fylkeskommune

Landbrukskontoret i Follo

 

Norsk institutt for naturforskning