Viltet i Frogn

Kommunen har ansvar for lokal forvaltning av vilt inkludert håndtering av fallvilt. Viltnemndas arbeidsutvalg har vedtaksmyndighet i de fleste saker som behandles etter viltloven. Fallviltteamet har det praktiske ansvaret for ettersøk etter vilt som er påkjørt eller skadeskutt, og andre henvendelser om sykt og skadet vilt.

Innhold

Viltpåkjørsler

Har du kjørt på vilt eller vært vitne til en viltpåkjørsel, ta direkte kontakt med politiet på 02800 (ev. direkte til 112 om du ikke får svar). Operasjonssentralen vil sette deg over til fallviltteamet i den kommunen du er i og veilede deg om hva du skal gjøre.

Husk egen og andres sikkerhet først; sett opp varseltrekant, nødblink på bilen el. før du ringer politiet. Dersom personer er skadet, gi førstehjelp og kontakt 113 ved behov for akutt hjelp.

 Hjorteviltportalen angir nærmere hva du bør gjøre når ulykken er ute. Det er også etablert en egen nettside om vilt og trafikk. 

Viltbånd til å ha i hanskerommet for bruk ved ev. påkjørsel kan hentes på servicetorget på Frogn rådhus eller på Frogn bibliotek.

Dersom du har observert sykt eller skadet vilt, ta gjerne direkte kontakt med viltvakta på nummer 64 96 20 70. Vakttelefonen er døgnbemannet, men tar ikke imot sms eller mms.

Ev. bilder eller film av skadet eller sykt vilt kan sendes til viltansvarlige ved Follo landbrukskontor på e-post Kristine.Born@as.kommune.no. Andre henvendelser som ikke haster kan også sendes dit.

Kommunen får mange henvendelser om rådyr som halter, særlig i tettbebyggelsen, der risiko for sammenstøt med biler er større. Erfaringsmessig heles mange skader av seg selv, dyra tar til seg føde, følger flokken og klarer seg fint, også på tre bein. Dersom dyra har stygge skader vil fallvilttemat vurdere om dyret bør avlives akutt. Ellers følger vi med dyret en tid og vurderer almentilstanden løpende som grunnlag for seinere friskemelding eller avliving.

Viltvakta

Fra og med 1.1. har Frogn og Ås kommune felles viltvakt, administrert av Follo landbrukskontor. Viltvakta består av personer med jakterfaring og god lokalkunnskap, med godkjent ettersøkshund og videregående kurs i ettersøk.

Det kan bli behov for flere bidragsytere, så om du har disse kvalifikasjonene og lyst til å bidra , så ta gjerne kontakt med viltansvarlige ved Follo landbrukskontor på e-post Kristine.Born@as.kommune.no. 

Viltforvaltning i Frogn

Kommunen er lokal viltmyndighet etter viltloven. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker er Viltnemnd, og fatter vedtak i saker av prinsipiell karakter. Myndighet til å fatte vedtak i kurante saker er fra 1.1.2021 delegert til Ås kommune v/ Follo landbrukskontor.

Viltnemndas arbeidsutvalg, som har vært et fast underutvalg under Viltnemnda, og som tidligere behandlet og fattet vedtak i saker som ikke har prinsipiell karakter (kurante saker) vil opprettholdes for ev. behandling av klagesaker. Når klagefrist på vedtak fattet av rådmannen i Frogn i 2020 er utløpt vil utvalget avvikles. 

Oversikt over medlemmer i Viltnemnda (Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker) og Viltnemndas arbeidsutvalg finner du her: Viltnemnda 

 

Viltet i Frogn 

Viltloven definerer vilt som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Viltkartet i Frogn ble oppdatert i 2004. Rapporten fra dette sier mye om hvilke viltarter som finnes i Frogn. Under finnes nærmere informasjon om noen arter og artsgrupper.

Den offentlig tilgjengelige delen av viltkartet kan også lastes ned i kommunens kartbase på nett.

Fugl

Follo landbrukskontor har nyttig informasjon om hakkespetter og  åkerrikse på sine nettsider. Se også www.akerrikse.no

Havørn

Vil oppdateres

Havørn hekker igjen på Håøya! En unge ble ringmerket av Rune Aae og Jan Ingar Båtvik 8.6.2017. Ungen har fått blå ring rundt venstre fot med "personnummer" 119103. På høyre fot har den en sort ring med N5-83 skrevet i med store hvite bokstaver slik at man kan lese dem av i kikkert. På den måten kan man følge med på hvor havørnungene lever videre som ung- og voksenfugl.

En ny unge ble merket 8.6.2018.

 

Foto: Rune Aae

Ungene har vært friske og fine og har veid henholdsvis 3,8 og 3,0 kg. Vi antar at de var omkring tre uker da de ble merket. Med så rask vekst er det forståelig at begge foreldre trengs for å fore . De voksne fuglene sikret rundt oss mens merkinga pågikk begge år, men var tilbake på reiret igjen så snart de oppfattet at det var ro igjen i terrenget.   

Årets unge var mer hissig enn fjorårets, men blei raskt rolig da kyndige hender satte merker rundt begge bein. Seansen tok et kvarters tid før de blei heiset opp i reiret igjen.

Historikk

Havørna forsvant som hekkefugl langs hele kysten fra svenskegrensa til Sogn og Fjordane på slutten av 1800-tallet på grunn av omfattende jakt og fangst. Da havørna etablerte seg på Håøya i 2008 var det 126 år siden forrige observerte havørnhekking i Oslofjorden, i Hankøsundet i Østfold i 1882.

Les mer om havørn og 2008-hekkingen i NOF, avd Oslo og Akershus sitt tidsskrift Toppdykkeren.

Etter 2008 hekket ørna noen år i Buskerud før den kom tilbake til Frogn i 2014. Ørneparet har deretter hekket på Håøya. I 2014 fikk paret fram to unger, mens én unge er registrert i i årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Ungene er ringmerket de siste tre årene , og vi kan etterhvert følge med på hvor ørneungene fra Håøya lever videre. Fjorårets unge har vi ikke hørt noe fra. Ungen som blei merka i 2015 blei observert i sydsverige, og er nå omkommet.

For å sikre at havørna fortsatt skal hekke er det viktig at ørna ikke forstyrres. Hensynsområdet der man ikke bør ferdes, jf. naturmangfoldlovn § 6, omfatter Håøyas østside med avgrensing som vist på kart under. Les mer om hensynsområde for havørn her.

Plakat-hensynsområde

Leve med måker

Det er mange sjøfuglreservat og fuglefredningsområder i Frogn. Her er det forbud mot ferdsel i hekketida for å beskytte fuglene. Det er vedtatt en egen forskrift for hvert enkelt område. Forskriftene finner du her.

Måker hekker også andre steder, og oppholder seg gjerne i nærheten av der folk bor og oppholder seg. Norsk orinitologisk forening gir nyttige tips og triks til hvordan man bedre lever med måker som naboer.

http://www.birdlife.no/naturforvaltning/pdf/maker%20NOF.pdf

Forvaltningsplan for gjess for Frogn

Viltnemnda (HMPB) vedtok i sin tid å legge forslag til forvaltningsplan for gjess for Frogn på høring. Det kom inn flere høringsuttalelser, men planen er ikke endelig behandlet. 

Planforslaget kan lastes ned her og saksutskrift fra behandlingen her. HMPB ba særskilt om innspill til foreslåtte tiltak på Brevkstrand.  

Fugleinfluensa - Portforbud for tamfugl og forbud mot jakt

Portforbud

Det blei påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa høsten 2020. Smitte er nylig påvist på kanadagås i Sarpsborg. 

Portforbud for tamme fugler blei innført fra 7.12.2020 for å hindre smitte, og gjelder inntil videre. Det vil si at alle tamme fugler skal holdes innendørs eller under tak. Portforbud regnet som det viktigste tiltaket for å unngå smitte.

Fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Folkehelseinstistuttetn vurerer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

Se mer informasjon hos Mattilsynet; Om “portforbudforskriften” for fjørfe og Utbrudd av om fugleinfluensa 2020-2021, samt på Statsforvalterens nettsider inkl. her  

Funn av døde eller syke fugler fugler

Mattilsynet oppfordrer til å varsle på telefon 22 40 00 00 dersom du kommer over syk eller død villfugl, særlig av artene andefulg, måkefugl, vadere, rovfugl eller åtseletende arter som kråke og ravn, og særlig dersom fuglen ikke ser ut til å være død av ytre skade eller er avmagra eller råtten. Dette gjelder særskilt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugl, ved kysten og annen våtmark.

Syk eller død fugl bør ikke berøres uten hansker. Er du i tvil om hva du skal gjøre, ta gjerne også kontakt med viltvakta for å få råd, på ntelefonummer 64 96 20 70.

Jaktforbud

På grunn av påvist fugleinfluensasmitte i villfuglbestanden er det innført jatkforbud på enkelte fuglearter i Sør Norge. Forbudet er innført for at fuglene ikke skal forstyrres unødig. Fangst er tillatt. Les mer på Mattilsynets nettsider 

Hjortevilt

Det er faste bestander av rådyr og elg i Frogn kommune. Hjort observeres sporadisk. Mer infomrasjon om hjorteviltbestandene kommer.

Jakt på hjortevilt

Det er åpnet for jakt på elg og rådyr i Frogn kommune.

Elgjakt er organisert gjennom Follo elgregion som har fått tildelt fellingstillatelser i tråd med godkjent bestandsplan. Det ble felt henholdsvis 28 og 29 elg i Frogn i 2019 og 2020.

Det var 47 godkjente rådyrvald ved inngangen av rådyrjakta 2019. Disse blei tildelt fellingstillatelse på til sammen 306 dyr, i tråd med vedtak fattet av Viltnemndas arbeidsutvalg.  Rådyrbestanden har tatt seg opp de siste årene. 50% regelen er benyttet maksimalt for alle vald, slik at det i praksis ligger 150 da tellende areal bak hver dyr det er gitt fellingstillatelse for. Praksisen blei videreført for jakta 2020, med tildeling av 310 dyr.

Det ble felt til sammen henholdsvis 174 og 191 rådyr i kommunen i 2019 og 2020. Det felles flest voksne bukker, mens fordelinga på felte voksne geiter og kalver er forholdsvis lik. Fellingsprosenten var i underkantav 57 i 2019 og 62 i 2020. .  

Alle rådyrvald foruten ett, er nå vurdert og har fått ny godkjenning iht. retningslinjene som VAU har vedtatt for beregning av tellende areal. Selv om noen vald som var mindre enn minsteareal er avlyst, har totalt godkjent tellende areal for jakt på rådyr i Frogn økt fra 49 451 da i 2019 til 49 642 da i 2020. Totalt godkjent tellende areal var til sammenligning 47 826 da i 2015.

Administrasjonen oppfordrer fortsatt til sammenslåing av vald og til å innlemme jaktbart areal som i dag ikke inngår i noe vald, inn i allerede godkjente vald.

Målsettinger for hjorteviltforvaltning

Alle kommuner skal ha vedtatt målsettinger for hjorteviltforvaltningen. Viltnemnda i Frogn (Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker) vedtok 12.6.2017 å legge forslag til målsettinger for perioden 2017-2020 ut på høring. Forslaget er likelydende med målsettingene for perioden 2012-2016 med en mindre endring i siste setning - og lyder som følger;

 "Hjortevilt i Frogn kommune skal forvaltes slik det oppnås balanse mellom målsettingene om at

 • sunn dyrehelse ivaretas (målt i slaktevekt, kalv per ku (settelg), tvillingandel mv)
 • produksjon av viltkjøtt per areal maksimeres
 • viktige vinterbeiteområder og kalvingsplasser, samt de viktigste forbindelsene og korridorene for ferdsel gjennom landskapet ivaretas
 • beiteskader i hager og på jordbruksavlinger holdes på et lavmål
 • møter mellom hjortevilt og bil holdes på et moderat nivå og med begrenset skadeomfang

 Elgbestanden søkes holdt stabil. En stabil elgstamme i Frogn antas å tilsvare en produksjon som forsvarer et årlig uttak på 20-30 dyr og der snittvekt på 1 ½ åringer ligger på 130-150 kg. Dette sikers gjennom;

 • gode bestandsplaner og om mulig økt samarbeid over kommunegrensene
 • avskytning som sikrer at observert ku per okse (sett-elg) skal ikke overstige 2 for storvaldet i gjennomsnitt
 • eldre produktive okser spares

Rådyrbestanden søkes økt noe sammenlignet med dagens situasjon, men ikke til slike tettheter som i forrige tiår. Ved en optimal rådyrbestand kan det trolig tildeles fellingstillatelse på 120-130 dyr. Sunn forvaltning av rådyrstammen sikres gjennom;

 • aktiv bruk av 50% regelen ved tildeling av fellingstillatelser – og om nødvendig ved justering av forskrift som fastsetter minsteareal
 • godkjenning av innmark som tellende areal. Andel innmark som godkjennes avhenger av valdets arrondering og totalandel innmark i valdet og plassering av denne sett i forhold til utmarka
 • sammenslåing av vald til større enheter med mer effektiv og sikker jakt
 • økt jakt på rødrev
 • innføring av ekstraordinær båndtvang i lange kuldeperioder, ved store snømengder og/ eller andre forhold som vesentlig tapper dyrene for energi
 • fjerning av vegetasjon og gjennomføring av andre tiltak langs utsatte veistrekninger

 Hjort skal tillates å etableres i kommunen. Utviklingen overvåkes med tanke på eventuelle tiltak i forvaltningen."

 Kommunen har mottatt tre høringsuttalelser. Målsettingene er lagt fram for behandling i viltnemdnas arbeidsutvalg og Viltnemnda (Hovedutvalg for miljø, plan ob yggesaker). Når nye målsettinger er vedtatt vil de legges ut på siden her.

Rådyr om våren

Viltet er særlig sårbart i yngletida om våren. Les mer om hvordan du skal forholde deg om du kommer over rådyrkje, og hvordan man best viser hensyn. 

http://www.hjortevilt.no/la-radyrkje-og-andre-dyreunger-ligge/

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Jegeren--radyrets-beste-venn.aspx

 Det kan være fristende å legge ut mat til sultne rådyr på ettervinteren og våren. Dette er nå pga fare for smitte av cwd (skrantesjuke) ikke tillatt. Mattilsynet gir svært unntaksvis tillatele til nødforing. Les mer på hjorteviltportalen.

Rådyr i hagen?

Rådyrbestandeen i Frogn er i ferd med å ta seg opp og da vil flere rådyr også oppholde seg i tettbebyggelsen, og gjerne ta for seg av hagevekstene. Ved tildeling av felllingstillatelser blir vald i randsone mot bebyggelse gitt et ekstra dyr i kvote, for å holde "hagebestanden" lav. Rådyr går likevel dit de vil og er det god mat så kommer de gjerne tilbake og spiser mer. Det finnes mange kjærringråd om hvordan man kan holde rådyr borte fra hagen. Noen kan du lese her

http://www.hjortevilt.no/tips-til-en-radyrfri-hage/

http://nrk.no/programmer/radio/nitimen/kjerringrad/1768260.html

 

Grevling i hagen?

Viltnemndas arbeidsutvalg utarbeidet i 2008 en brosjyre om grevling. Her finner du mye nyttig info. NB! Merk at ny kontaktinformasjon til fallviltteamet/ viltvaktas vakttelefon er 64 96 20 70. Vakttelefonen er døgnbemannet, men tar ikke imot sms eller mms. 

Miljølære.no har også nyttig informasjon utlagt på sine sider.

Amfibier - salamander

Frogn er den kommunen i Norge som har flest lokaliteter med storsalamander. Follo landbrukskontor har mer informasjon om salamandere i Follo på sine nettsider.

Det er også utarbidet en ny tiltakshåndbok for storalamander file:///C:/Users/elmoe/Downloads/ninatemahefte78.pdf

Rovvilt 

Ulv

Frogn ligger utenfor "ulvesonen" og det er også sjelden å observere streifulv i vår kommune. Det skjer likevel år om annet og fylkesmannen har i den forbindelse gått ut med informasjon om hvordan man skal forholde seg om man treffer på ulv. Trekk deg unna og meld fra om observasjonen til den lokale rovviltkontakten i Statens naturoppsyn https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/kontakt-statens-naturoppsyn/ , eller direkte i rovdata

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Ulveobservasjoner-i-Enebakk/

Gaupe

Gaupe har etablert seg i Follo og mange har gleden av å observere dette smidige kattedyret i sitt nærområde.

Gaupa er et rovdyr som i stor grad har rådyr som byttedyr, noe som har bidratt til at bestanden av rådyr i Frogn er noe redusert sammenlignet med tidligere år og at rådyr i perioder har endret adferd.

Viltnemndas arbeidsutvalg ønsker en bedre oversikt over hvor det observeres gaupe i Frogn og oppfordrer alle til melde inn observasjoner til rovdata. Ta også gjerne kontakt med rovviltkontakt eller SNO https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/kontakt-statens-naturoppsyn/

Jakt på gaupe forvaltes av rovviltnemnda region 4 som omfatter Oslo, Akershus og Østfold.

Mer informasjon om gaupe og gaupeforvaltning finnes også her på hjemmesiden til det skandinaviske gaupeprosjektet

Båndtvang

Generell båndtvang

Fra og med 1. april til og med 20. august er det båndtvang for alle hunder i hele kommunen, både på innmark og utmark, i tettbygd og spredtbygd strøk. Hunder skal da holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, jf hundeloven § 6.

Unntak fra bestemmelsen gjelder hunder som brukes i eller trenes opp til aktiv politi-, toll- eller redningstjeneste, og hunder under oppdrag for å lokalisere ev. skadet og sykt vilt.

Hovedbegrunnelse for den ordinære båndtvangen er å skjerme vilt og husdyr i yngleperioden og mens de har små unger.

Hunder som er løse kan fanges inn av hvem som helst. Hunder som fanges inn skal stelles forsvarlig og snarest leveres til eier eller til politiet. Politiet vil kontakte eier og tar vare på hunden på eiers regning fram til eieren henter den.

Dersom en løs hund angriper mennesker eller dyr er det egne regler som gjelder.  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74

Hundeeiere som overtrer båndtvangbestemmelsene kan straffes med bøter og fengsel inntil 1 mnd.

Generell aktsomhet 

Utenom båndtvangtiden kan hunder være løse så fremt de følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden. Det vil si at eier/besitter må ha fullstendig kontroll på hunden, jf hundeloven § 4. Den som holder en hund i bånd skal også være i stand til å ha kontroll på hunden. Hundeeiere skal vise særlig aktsomhet der det er barn.

Naturmangfoldlovens aktsomhetsplikt gjelder også (Nml § 6) gjelder også, og hund bør holdes i bånd i områder man vet det finnes sårbart vilt. Om våren, i perioden fram til ordinæ båndtvang trer i kraft, og i perioder med mye snø bør man være særlig aktsom.

Løse hunder som ikke er under kontroll kan fanges inn av politi, grunneier eller fangsberettigede. 

Lokale bestemmelser om båndtvang

Frogn har ingen lokal forskrift om hund. Verneforskriftene for naturreservat og fuglefredningsområder angir imidlertid båndtvang hele året i flere av disse områdene.

Kommunen kan gi dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for særlige bruksformål slik som førerhunder og servicehunder for funksjonshemmede.

Hundeluftegård i Seierstenmarka

Det er ikke utlagt "dressurområder" i Frogn, men i Seierstenmarka finnes en hundeluftegård der hunder kan springe fritt og sosialiseres. Nærmere informasjon om bruk finner dere på hundparkens side https://www.facebook.com/groups/hundepark/

Ekstraordinær båndtvang

Ved ekstraordinære forhold kan kommunen utvide båndtvangtiden. I særskilt kalde perioder, eller perioder med mye snø eller is kan kommunen eksempelvis innføre båndtvang for å skjerme viltet.

Myndighet til å vedta ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt er delegert til Follo landbrukskontor.

Det ble innført ekstraordinær båndtvang vinteren 2018 - i perioden fra 10.02.2018-01.04.2018, da ekstraordinæ båndtvang ble avløst av den ordinære båndtvangen.  Vinteren 2018/2019 eller 2019/2020 ble det ikke vurdert å være behov for innføring av ekstraordinær båndtvang.

Jakt og info for jegere

Elgjakta starter i Frogn 5. oktober (fastsatt av Frogn storvald, del av Follo bestandsplanområde) og varer til 23. desember. Elgjakta er imidlertid normalt ferdig i løpet av oktober.

 Bukkejakt på rådyr åpner 10.august. Fra 25.september til lillejulaften 23. desember er det ordinær jakt på rådyr. Jakktider på andre arter framgår av forskrift om jakt- og fangsttider.

Informasjon om rammer for jakt i Norge generelt finnes på Miljødirektoratets sider

I Frogn kommune har vi to aktive jeger og fiskeforeninger; Frogn JFF og Skaubygda JFF.

Rådyrvald

Det er 42 godkjente rådyrvald i Frogn. Viltnemndas arbeidsutvalg fastsetter årlig fellingstillatelse for godkjente vald basert på tellende areal for det enkelte vald og bestandssituasjon. Minste tellende areal i Frogn er 300 dekar.

Frist for å sende inn søknad om endring av vald eller godkjenning av nytt vald er henholdsvis 1. april og 1. mai. Søknad sendes inn til kommunen på skjema utarbeidet av miljødirektoratet.

Jegerprøve

Frogn kommune arrangerer normalt jegerprøveeksamen en gang i året, etter at de lokale jeger og fiskeforeningene har gjennomført sine jegerprøvekurs. Dato for årets eksamen vil annonseres her.

Enkeltkandidater som ikke hadde mulighet til å gå opp ved siste eksamen eller har behov for ny prøve kan ta kontakt for avtale om eksamenstidspunkt.

Alle som har gjennomført og bestått jegerprøvekurs kan melde seg på eksamen. Betaling for eksamensgebyr og påmelding gjøres via nett http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/  På kursdagen må du ta med legitimasjon med personnummer.

Nyttige lenker

Vil oppdateres

Miljøkommune.no - om jakt, fiske- og viltforvaltning

Viltlov med veileder

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med veileder

Skadefellingforskriften

Rovviltforskriften

Forskrift om

Naturmangfoldlov

Hundelov

 

Hjorteviltregisteret

Naturbase

Artsdatabanken

Dyreposisjoner på nett

Follokart

 

Norges jeger og fiskerforbund

Frogn jeger- og fiskerforening

Skaubygda jeger og fiskeforening

 

Klima og miljødepartementet

Miljødirektoratet - arter og naturtyper

 

Miljødirektoratet - jakt og fiske

Statens Naturoppsyn

Økokrim

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rovviltnemnda

Akershus fylkeskommune

Landbrukskontoret i Follo

 

Norsk institutt for naturforskning