Satsingsområdene i kommuneplanen

Innhold

Satsingsområder

Frogn kommune har fire satsningsområder for samfunnsutviklingen. Disse er:

  • Klima og energi
  • Livskvalitet og folkehelse
  • Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo og nærmiljøer
  • Næringsutvikling og verdiskaping

De fire satsingsområdene er forankret i kommuneplan for Frogn.

Klima og energi

I kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 har vi vedtatt å redusere kommunens totale klimautslipp med 60% innen 2030. Det skal vi blant annet få til gjennom å redusere utslipp fra veitrafikk, bygninger og landbruket. Gjennom å redusere forbruket vårt får vi videre ned både utslippene og avfallsmengdene.

Målene for samfunnsutviklingen når det gjelder klima og energi handler imidlertid ikke bare om å redusere klimagassutslippene. Frogn kommune skal også være forberedt på å møte de forventede klimaendringene. 

Les gjerne mer om arbeidet for klima og energi i Frogn kommune her.

På våre nettsider Vær en klimavenn får du tips og råd om hvordan du kan leve mer klimavennlig.

Livskvalitet og folkehelse

Folkehelse og livskvalitet ett av fire satsningsområder for samfunnsutviklingen i Frogn, jf Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge; forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer felleskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Arbeidet retter seg mot hele befolkningen eller deler av befolkningen. God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak.

Folkehelseloven (§ 5) stiller krav til kommuners og fylkeskommuners oversikt over folkehelsen. Et oversiktsdokument skal minimum utarbeides hvert fjerde år og:
- Gir oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
- Beskriver utfordringer og ressurser 

Basert på utfordringene som fremkommer i folkehelserapporten, eventuelt supplert med informasjon fremkommet i perioden mellom fireårsdokumentene, skal kommunen fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet gjennom kommuneplanens samfunnsdel.

Folkehelserapporten 2018 har vært et sentralt underlag for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031.

Les hele rapporten om folkehelsetilstanden i Frogn 2018 i dokumentet under:

Folkehelserapport Frogn 2018 (pdf)

Folkehelseoversikten 2019 er en kortversjon av det 4-årige grunnlagsdokumentet folkehelserapporten:

Folkehelseoversikt Frogn 2019 (pdf)

Kommunen er i tillegg pålagt å ha en løpende oversikt over folkehelsetilstanden. Folkehelseoversikten for 2020 finner du i dokumentet under: 

Løpende folkehelseoversikt 2020 (pdf)

Stedsutvikling

Stedsutvikling handler om å utvikle og ta vare på kvaliteter ved stedet. Det handler om lokalisering av handel og annen næring, boliger, møteplasser og offentlige funksjoner. Stedsutvikling handler om å ivareta stedets kulturhistoriske og naturgitte verdier for fremtiden. Og det handler om å legge til rette for kommunikasjon og infrastruktur med god nok kapasitet.

Frogn har en by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god boligkvalitet, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske og grønne verdier som balanserer vekst og vern.

Dette er det overordnede målet for stedutvikling i Frogn (kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031).

Vil du vite mer?

Les mer om stedsutvikling i kommuneplanen for Frogn.

Les mer om bolig i kommunestyremelding om bolig.

Næringsutvikling og verdiskaping

Hovedmålet for næringsutvikling og verdiskaping i Frogn er:

Frogn kommune er en attraktiv kommune med innovativt og fremtidsrettet næringsliv, og kommunen har et godt samarbeid med næringslivet.

Her kan du lese om næringsutvikling i kommuneplanen