Satsingsområdene i kommuneplanen

Innhold

Satsingsområder

Frogn kommune har fire satsningsområder for samfunnsutviklingen. Disse er:

 • Klima og energi
 • Livskvalitet og folkehelse
 • Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo og nærmiljøer
 • Næringsutvikling og verdiskaping

De fire satsningsområdene er forankret i kommuneplan for Frogn 2013- 2025.

Klima og energi

I kommuneplan fra 2013 har vi vedtatt å halvere kommunens totale klimautslipp innen 2030, målt mot 1990- nivå. Det skal vi blant annet få til gjennom å redusere utslipp fra veitrafikk, bygninger og landbruket. Gjennom å redusere forbruket vårt får vi videre ned både utslippene og avfallsmengdene.

Målene for samfunnsutviklingen når det gjelder klima og energi handler imidlertid ikke bare om å redusere klimagassutslippene. Frogn kommune skal også være forberedt på å møte de forventede klimaendringene. 

Les gjerne mer om arbeidet for klima og energi i Frogn kommune i Kommunestyremelding om klima og energi.

På våre nettsider Vær en klimavenn får du tips og råd om hvordan du kan leve mer klimavennlig.

Livskvalitet og folkehelse

I kommuneplanen for Frogn 2013-2025 står Folkehelse og livskvalitet som ett av fire satsningsområder for samfunnsutviklingen. Folkehelseloven krever at kommunene har nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og over hvilke positive og negative faktorer som kan virke inn, og kommunen har samlet dette i en folkehelserapport. Den finner du ved å trykke på knappen lenger ned på siden. En slik oversikt synliggjør hvilke utfordringer kommunen står overfor, hvilke ressurser vi har og hvor vi må sette inn en ekstra innsats.

Folkehelserapporten for Frogn forteller mye om helsetilstanden i vårt distrikt, og peker også på hvilke behov og muligheter vi står overfor fremover.

Klikk på knappen under for å lese hele rapporten om folkehelsetilstanden i Frogn

Gå til folkehelserapport.

Kommunen jobber nå med kommunestyremelding om Folkehelse.

Stedsutvikling

Stedsutvikling handler om å utvikle og ta vare på kvaliteter ved stedet. Det handler om lokalisering av handel og annen næring, boliger, møteplasser og offentlige funksjoner. Stedsutvikling handler om å ivareta stedets kulturhistoriske og naturgitte verdier for fremtiden. Og det handler om å legge til rette for kommunikasjon og infrastruktur med god nok kapasitet.

En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier.

Dette er det overordnete målet for stedutvikling i Frogn (kommuneplan 2013-2025).

Her finner du flere mål for stedsutvikling i Frogn
 • En levende by og attraktive lokalsentra
 • Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan gå og sykle til daglige gjøremål
 • Drøbaks verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljøer er ivaretatt
 • Frogn har sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelige nærfriluftsområder
 • Høyproduktiv dyrka jord, verdifulle kulturlandskap og biologisk mangfold er ivaretatt
 • Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle nye boligprosjekter
 • Boliger for flyktninger og økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet er integrert i øvrig bebyggelse
 • Boliger som bygges er miljøvennlige og energieffektive
 • Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for både privat og sosialt liv og grønne omgivelser

Vil du vite mer?

Les mer om stedsutvikling i kommuneplanen for Frogn 2013-2025.

Les mer om bolig i kommunestyremelding om boligutvikling.

Næringsutvikling og verdiskaping

Her kan du lese om næringsutvikling i kommuneplanen