Satsingsområdene i kommuneplanen

Innhold

Satsingsområder

Frogn kommune har fire satsningsområder for samfunnsutviklingen. Disse er:

 • Klima og energi
 • Livskvalitet og folkehelse
 • Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo og nærmiljøer
 • Næringsutvikling og verdiskaping

De fire satsingsområdene er forankret i kommuneplan for Frogn 2013- 2025.

Klima og energi

I kommuneplan fra 2013 har vi vedtatt å halvere kommunens totale klimautslipp innen 2030, målt mot 1990- nivå. Det skal vi blant annet få til gjennom å redusere utslipp fra veitrafikk, bygninger og landbruket. Gjennom å redusere forbruket vårt får vi videre ned både utslippene og avfallsmengdene.

Målene for samfunnsutviklingen når det gjelder klima og energi handler imidlertid ikke bare om å redusere klimagassutslippene. Frogn kommune skal også være forberedt på å møte de forventede klimaendringene. 

Les gjerne mer om arbeidet for klima og energi i Frogn kommune i Kommunestyremelding om klima og energi.

På våre nettsider Vær en klimavenn får du tips og råd om hvordan du kan leve mer klimavennlig.

Livskvalitet og folkehelse

Frogn kommune har i 2018 ferdigstilt ny folkehelserapport. Rapporten er et selvstendig oversiktsdokument som minimum skal utarbeides hvert fjerde år.

Folkehelse og livskvalitet ett av fire satsningsområder for samfunnsutviklingen i Frogn, jf Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge; forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer felleskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Arbeidet retter seg mot hele befolkningen eller deler av befolkningen. God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak.

Folkehelseloven (§ 5) stiller krav til kommuners og fylkeskommuners oversikt over folkehelsen. Et oversiktsdokument skal minimum utarbeides hvert fjerde år og:
- Gir oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
- Beskriver utfordringer og ressurser 

Basert på utfordringene som fremkommer i folkehelserapporten, eventuelt supplert med informasjon fremkommet i perioden mellom fireårsdokumentene, skal kommunen fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet gjennom kommuneplanens samfunnsdel.

Folkehelserapporten 2018 har vært et sentralt underlag for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.

Klikk på knappen under for å lese hele rapporten om folkehelsetilstanden i Frogn 2018.

Gå til folkehelserapport.

Stedsutvikling

Stedsutvikling handler om å utvikle og ta vare på kvaliteter ved stedet. Det handler om lokalisering av handel og annen næring, boliger, møteplasser og offentlige funksjoner. Stedsutvikling handler om å ivareta stedets kulturhistoriske og naturgitte verdier for fremtiden. Og det handler om å legge til rette for kommunikasjon og infrastruktur med god nok kapasitet.

En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier.

Dette er det overordnete målet for stedutvikling i Frogn (kommuneplan 2013-2025).

Her finner du flere mål for stedsutvikling i Frogn
 • En levende by og attraktive lokalsentra
 • Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan gå og sykle til daglige gjøremål
 • Drøbaks verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljøer er ivaretatt
 • Frogn har sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelige nærfriluftsområder
 • Høyproduktiv dyrka jord, verdifulle kulturlandskap og biologisk mangfold er ivaretatt
 • Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle nye boligprosjekter
 • Boliger for flyktninger og økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet er integrert i øvrig bebyggelse
 • Boliger som bygges er miljøvennlige og energieffektive
 • Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for både privat og sosialt liv og grønne omgivelser

Vil du vite mer?

Les mer om stedsutvikling i kommuneplanen for Frogn 2013-2025.

Les mer om bolig i kommunestyremelding om boligutvikling.

Næringsutvikling og verdiskaping

Her kan du lese om næringsutvikling i kommuneplanen