Tåjebukta

Frogn kommunestyre har i møte 07.05.2018 i sak 28/18 vedtatt detaljreguleringsplan «Tåjebukta».

Innhold

Planområdet omfatter del av gnr. 76, bnr. 3-8 som eies av Oslo kommune.
Reguleringsplanen tilrettelegger for aktiv bruk av Håøya til rekreasjons- og friluftsformål for alle, ved å etablere en offentlig gjestehavn for inntil 90 båter. Tiltaket vil avlaste hovedskipsfarleden inn Oslofjorden på østsiden av øya, ved å legge forholdene til rette for småbåtfolket på vestsiden av øya.
Reguleringsplanen legger til rette for eventuelt framtidig rutebåtanløp i samme bukt i tilknytning til eksisterende kai. Bedre tilkomst til øya vil kunne skape grunnlag for kafé og annet servicerettet tilbud på øya, i samsvar med forslaget til forvaltningsplan for øya som den nå foreligger.

Planforslaget har vært på høring og endringer fra høringsforslag til endelig planforslag er små. Plankartet er justert og en bestemmelse er lagt til.

Dersom du har spørsmål til vedtatt plan kan du kontakte planavdelingen via e-post til: postmottak@frogn.kommune.no

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering og vedtar forslag til detaljregulering for Tåjebukta, Håøya, datert 07.09.2017 med tilhørende bestemmelser og plankart datert 03.04.2018, med følgende endring i reguleringsbestemmelse, § 8.3:

«Sørøstre del av bukta kan benyttes som midlertidig låssettingsplass i høst- og vinterhalvåret. Det skal kun benyttes mindre steng, og det forutsettes at nødvendig ferdsel til flytebryggene ikke hindres.»

I plankartet endres havneområdets arealformål til kombinert formål småbåthavn/kaste- og låssettingsplass. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksdokumenter

samlet saksfremstilling.pdf
planbeskrivelse.pdf
planbestemmelser.pdf
plankart.pdf
illustrasjon situasjonsplan.pdf
illustrasjon fotomontasje.pdf

Dokumenter som var til behandling i kommunestyret finner du her under beh.nr. 28/18.

Orientering om klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. Plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9, og forvaltningslovens kap. VI. Det er sakens parter som har klageadgang. Klagefristen er 3 uker fra orientering om vedtak. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak eller postmottak@frogn.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og begrunnes. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stilles til Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker, og må fremsettes skriftlig innen 3 år etter denne kunngjøring, j.fr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.