Skogveien 31-35

Frogn kommunestyre har i møte 22.10.2018 i sak 98/18 vedtatt detaljreguleringsplan "Skogveien 31-35".

Innhold

Frogn kommunestyre har i møte 22.10.2018 i sak 98/18 vedtatt detaljreguleringsplan "Skogveien 31-35". Det kom inn to klager til vedtatt plan, se mer info under Klagebehandling.

Planforslaget legger opp til å bygge 32 leiligheter av ulik størrelse, som deles opp i fem bygninger på 2-3 etasjer rundt et felles tun. Parkeringskjeller er planlagt med adkomst fra Sogstiveien via Skogveien, som stenges for gjennomgangstrafikk.

Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn. Alle innkomne innspill ble vurdert og kommentert til 2. gangs behandling.

Dersom du har spørsmål til vedtatt plan kan du kontakte planavdelingen via e-post til: postmottak@frogn.kommune.no

Klagebehandling

Det kom inn to klager til vedtatt reguleringsplan. Den ene klagen ble tatt til følge, den andre ikke. Etter klagebehandling (sak 43/19) ble saken sendt til Fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Klagebehandlingen førte til følgende endringer:

- Adkomstpil til eiendom gnr. 71, bnr. 322 ble lagt til i plankartet.
- Den delen av Skogveien som var vedtatt endret til privat, felles vei, ble vedtatt endret til kommunal vei. Plandokumentene er oppdatert.

Saksutskrift fra klagesak, Kommunestyrets vedtak.pdf
Fylkesmannens vedtak i klagesak.pdf

Kommunestyrets vedtak etter klagebehandling

Kommunestyrets vedtak 08.04.2019:
Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert to mottatte klager på reguleringsplanen «Skogveien 31-35» (plan-ID 0215_071-1700).

I klage fra Rokke, datert 23.11.2018, er utvalget enig i at hele Skogveien bør være offentlig formål. Utvalget tar Rokkes klage til følge, og tar øvrig informasjon til orientering. Plankartet justeres for å tydeliggjøre atkomst til eiendom 71/322.

Utvalget finner ikke å kunne ta hensyn til klagen fra Storvik, datert 12.11.2018, og opprettholder for denne kommunestyrets vedtak i sak 98/18.

I medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28 oversendes klagen fra Storvik til Fylkesmannen som avgjør saken endelig.

Saksdokumenter

Plankart - vedtatt 22.10.18 rev. 22.08.19.pdf
Reguleringsbestemmelser - vedtatt 22.10.18 rev. 22.08.19.pdf
Planbeskrivelse 13.06.17 rev. 22.08.19.pdf

Dokumenter som var til 2. gangs behandling i kommunestyret finner du her under beh.nr. 98/18.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stilles til Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker, og må fremsettes skriftlig innen 3 år etter denne kunngjøring, j.fr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.