Røysepytten og Øierudbråten - reguleringsendring

Frogn kommune har fattet et delegert vedtak om en endring etter forenklet planprosess, datert 06.08.2021.

Innhold

Om planen

Søknad om endring av detaljreguleringsplan etter enklere prosess for gnr/bnr 83/3 og 2, Røysepytten 21 og 25, er behandlet som delegert vedtak.

Vedtak:
I medhold av plan - og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan Røysepytten og Øierudbråten, plan-ID: 083-0100, etter enklere prosess. Endringen innebærer endret plassering av regulerte eiendomsgrenser for 5 tomter på Røysepytten 21 og 25 (gnr/bnr 83/3 og 2), at regulert avkjøring/vendehammer på FA6 forlenges, og at eksisterende garasje på Røysepytten 21 reguleres med juridisk linje for «bebyggelse som forutsettes fjernet».

Situasjonsplan som viser ny plassering av eiendomsgrenser og forlenget avkjøring/vendehammer på felles avkjørsel FA6.

Plandokument

Melding om delegert vedtak endring av plan.pdf

Orientering om klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. Plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9, og forvaltningslovens kap. VI. Det er sakens parter som har klageadgang. Klagefristen er 3 uker fra orientering om vedtak. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak eller postmottak@frogn.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og begrunnes. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stilles til Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker, og må fremsettes skriftlig innen 3 år etter denne kunngjøring, j.fr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.