Røysepytten og Øierudbråten - mindre endring

Frogn kommune har fattet et delegert vedtak om en mindre endring etter enklere prosess, datert 02.03.2020.

Innhold

Om planen

Frogn kommune har fattet et delegert vedtak om en mindre endring etter enklere prosess, datert 02.03.2020.
Endringen innebærer grensejustering mellom eiendommene gnr 83, bnr 40, 41 og 42, for å få stort nok tomteareal til å muliggjøre bygging av tomannsboliger på gbnr. 83/40 og 41. Endringen er i tråd med reguleringsplanen.

Frogn kommunes delegerte vedtak, 02.03.2020:
I medhold av plan - og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan Røysepytten og Øierudbråten, plan-ID: 083-0100, etter forenklet planprosess. Endringen innebærer en grensejustering mellom gnr. 83, bnr. 40, 41, 42.

Frogn kommune har mottatt DXF-fil av endringen, og oppdaterer plankartet for et gebyr på 1 200,- per time som bekostes av forslagsstiller.


Kartutsnitt som viser grensejusteringen

Plandokumenter

Delegert vedtak om endring av reguleringsplan.PDF
Revidert plankart etter mindre endring.pdf