Husvikveien 5

Frogn kommunestyre har i møte 13.05.2019 i sak 57/19 vedtatt detaljregulering for gnr. 86 bnr. 147, «Husvikveien 5».

Innhold

Om planen

Planforslaget legger til rette for oppføring av offentlige, forsterkede omsorgsboliger for vanskeligstilte med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP- lidelser) i Husvikveien 5. Det skal etableres et bofellesskap med fem faste boenheter og to hybler for korttidsopphold. I tillegg inneholder prosjektet personal-avdeling og fellesarealer samt utearealer og parkeringsplasser. Eksisterende rekkehus med 6 kommunale boliger på eiendommen rives.

Kommunestyrets vedtak

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering og vedtar detaljregulering for Husvikveien 5, Gnr 86, Bnr 147 datert 27.06.2018 med tilhørende bestemmelser revidert 08.04.2019. Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

1) § 3.8 «Støy: Ved nybygging skal støyforhold innendørs sikres i henhold til T-1442 eller senere vedtatt retningslinje for støy i arealplanlegging».

2) § 3.9 «Fornybar energi: Takflater skal benyttes til fornybar energiproduksjon, som lar seg forene med hensyn til kulturmiljø. Valg av egnede takflater og hvilke energitiltak som skal brukes, gjøres i samråd med kommunen».

3) § 3.10 «Tiltak mot forventet havstigning og stormflo: Det må vurderes sikringstiltak mot havnivåstigning og eventuell stormflo for ny bebyggelse og anlegg. Elektriske installasjoner bør løftes over stormflonivå dersom det er mulig».

4) § 4.1 g): «Det tillates ikke å etablere permanente anlegg eller teknisk infrastruktur over eller under bakken som kan være til hinder for å etablere avfalls-stasjon i form av dypoppsamlere. Dette gjelder i område for avfallsstasjon med de nærmeste omgivelser som vist på vedlagte illustrasjonsplan til reguleringsplan. Ved eventuell planlegging av slike anlegg skal dypoppsamlere samtidig være inntegnet på situasjonsplan/kart og være godkjent av kommunen før etablering».

5) §4.3 a) «Alle parkeringsplassene skal tilrettelegges for lading av kjøretøy».

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12»

Saksdokumenter

Saksutskrift 13.05.2019.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Plankart vedtatt 13.05.2019.pdf
Reguleringsbestemmelser vedtatt 13.05.2019.pdf

Dokumenter som var til behandling i kommunestyret finner du under beh.nr. 57/19 her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#se:mote/moteid:509302/utvalgid:204110

Klagebehandling

Det kom inn fire klager til vedtatt reguleringsplan. Kommunestyret vedtok å ikke ta klagene til følge i møte 04.11.2019 i sak 125/19. De innsendte klagene ligger under Dokumenter under behandlingsnummeret.

Saken ble oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken som har tatt en endelig avgjørelse om å stadfeste kommunens vedtak. Klagene tas ikke til følge. Reguleringsplanen forblir dermed uendret etter kommunestyrets vedtak av 13.05.2019. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Kommunestyrets vedtak - pdf
Fylkesmannens vedtak - pdf

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stilles til Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker, og må fremsettes skriftlig innen 3 år etter denne kunngjøring, j.fr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.