Haslum, Solbukta, Glenneveien

Frogn kommunestyre har i møte 11.2.2019, sak 3/19 vedtatt detaljreguleringsplan «Haslum, Solbukta, Glenneveien».

Innhold

Om planen

Planforslaget legger til rette for konvertering av fem fritidseiendommer til boligformål samt fradeling av ny boligtomt.

Planforslaget har vært på høring og har vært lagt ut på offentlig ettersyn. Rådmannen har vurdert innkomne innspill og anbefalte at forslag til reguleringsplan skulle vedtas av kommunestyret.

Dersom du har spørsmål til vedtatt plan kan du kontakte planavdelingen via e-post til: postmottak@frogn.kommune.no

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering og vedtar detaljregulering for Solbukta, Glenneveien, datert 23.11.2018, med reviderte bestemmelser datert 23.11.2018 og plankart datert 23.11.2018, med følgende endringer i reguleringsbestemmelser og/eller plankart:

  1. § 4-6: Henvisning til T-1442/2016; «tabell 2» endres til «tabell 3».
  2. § 5-2 (tidligere 4-2, tilføyelse i kursiv): Før det gis midlertidig brukstillatelse for ny bolig eller bruksendring av hytte til bolig for 51/364, 51/365 og fradelt parsell fra 51/346 skal felles kjørevei være opparbeidet som vist i plankart. Opparbeidet kjørebredde skal være minst 3,5 meter. Sikttrekanter i avkjørselen opparbeides mellom frisiktlinje og kjørebane. Krysset mellom ny avkjørsel x fv. 79 Glenneveien som vist i plan, skal være opparbeidet i henhold til gjeldende krav og etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen.
  3. § 6-1-2: Benevnelse for grad av utnytting endres fra T-BYA til % -BYA i henhold til TEK17.
  4. § 7: lagt til hensynssone «Flomfare» med tilhørende bestemmelse da planområdet berøres av NVEs aktsomhetssone for Flom.
  5. Bestemmelse om minste tomtestørrelse tas ut, ettersom planforslaget viser bindende tomtedeling. Bestemmelsen anses derfor å være unødvendig da planforslaget uansett ikke hjemler ytterligere deling.
  6. Tillegg (i kursiv) til § 5-4. Før det gis ferdigattest til nye boliger eller bruksendring av hytte til bolig for 51/364, 51/365 og fradelt parsell fra 51/346 skal det være opparbeidet turveg i området regulert til friområde. Bygning som vises i friområdet på plankartet skal fjernes før nye eller bruksendrede boliger tas i bruk. Dette vises med kryss over bygningen i plankartet.
  7. § 6-2 Offentlig vei: Presisering av arealformål Annen veggrunn – grøntareal.
  8. Formålet «annen veggrunn – grøntareal» reguleres med bredde 3 meter.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksdokumenter

Samlet saksutskrift.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Bestemmelser.pdf
Plankart.pdf

Orientering om klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Det er sakens parter som har klageadgang. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak eller postmottak@frogn.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og begrunnes. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stilles til Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker, og må fremsettes skriftlig innen 3 år etter denne kunngjøring, j.fr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.