Grande

Frogn kommunestyre har i møte 17.06.2019 i sak 75/19 vedtatt detaljreguleringsplan "Grande".

Innhold

Om planen

Frogn kommunestyre har i møte 17.06.2019 i sak 75/19 vedtatt detaljreguleringsplan "Grande". Det kom inn tre klager til vedtatt plan, se mer info under Klagebehandling.

Reguleringsplanen åpner for at det bevaringsverdige hovedbygget til tidligere Grande Sykehjem rehabiliteres og ombygges til ca. 24 leiligheter med nye trapper og heispåbygg. Deler av eksisterende bebyggelse tillates revet, men byggets hovedkonstruksjon skal bevares. I tillegg etableres det to mindre leilighetsbygg med henholdsvis 2 og 5 leiligheter mot Sorenskriver Ellefsensvei. Felles underjordisk parkeringskjeller forbinder bebyggelsen. Takarealer kan benyttes til fellesopphold.

Planforslaget har vært på høring og endringer fra høringsforslag til endelig planforslag er små. Plankartet er justert og en bestemmelse er lagt til.

Dersom du har spørsmål til vedtatt plan kan du kontakte planavdelingen via e-post til: postmottak@frogn.kommune.no.

Klagebehandling

Det kom inn tre klager til vedtatt reguleringsplan. Kommunestyret vedtok å ikke ta klagene til følge i møte 04.11.2019 i sak 124/19. De innsendte klagene ligger under Dokumenter under behandlingsnummeret.

Saken ble oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken som har tatt en endelig avgjørelse om å stadfeste kommunens vedtak. Klagene tas ikke til følge. Reguleringsplanen forblir dermed uendret etter kommunestyrets vedtak av 17.06.2019.

Kommunestyrets vedtak 04.11.2019, saksprotokoll.pdf
Brev fra Fylkesmannen som stadfester kommunens vedtak.PDF

Kommunestyrets vedtak etter klagebehandling:

Kommunestyret 2019-2023s vedtak 04.11.2019:
Kommunestyret har vurdert tre mottatte klager på reguleringsplanen «Grande» (plan-ID 086-4200).

Kommunestyret finner ikke å kunne ta klagene til følge, og opprettholder sitt vedtak i sak 75/19. I medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28 oversendes klagesaken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Saksdokumenter

Saksutskrift.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Planbestemmelser.pdf
Plankart.pdf
ROS-analyse.pdf
Landskapsplan.pdf
Snittegninger landskap.pdf
Snittegninger.pdf
Utomhusplan.pdf
Byggeteknisk premissrapport.pdf
Mulighetsstudie brannkonsept.pdf
Premissnotat VVS.pdf
Rapport akustikk.pdf
Rapport naturmangfold.pdf
Resymé av og kommentarer til innkomne innspill.pdf

Dokumenter som var til behandling i kommunestyret finner du her under beh.nr. 75/19.

Krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stilles til Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker, og må fremsettes skriftlig innen 3 år etter denne kunngjøring, j.fr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.