Storgata 12-16 og 18

Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 12-16 og 18 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Det har blitt varslet oppstart, fristen for innspill var 17.08.2019.

Innhold

Om planen

Planområdet er ca 5,3 da og omfatter del av antikvarisk spesialområde. Planområdet omfatter følgende eiendommer/ del av eiendom: 86/296, 86/256, 86/19, 86/870, 86/18*/1, 86/856, 89/1, 86/870.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av forretningsarealer på bakkeplan, boliger og parkeringskjeller, samt ivareta vernehensyn.

Planarbeidet er videreført ved en politisk prinsippavklaring om trafikkløsninger høsten 2020 samt dialogmøter. Neste steg i planarbeidet vil bli 1. gangs behandling når det er mottatt et komplett planforslag for behandling.

Naboer og berørte parter er varslet direkte. Spørsmål til planarbeidet kan sendes til Kile Stokholm Arkitekter: post@kile-stokholm.no.

Plandokumenter

Planinitiativ.pdf
Oppstartsreferat.pdf