Sogstikollen 9, 10 og del av Sogstikollen (privat vei)

Oppstart av privat reguleringsarbeid for Sogstikollen 9 og 10, samt del av privat vei Sogstikollen ble varslet i Amta 26. juni 2019. Frist for å komme med innspill er satt til 1. august 2019. Sogstikollen 10 har trukket seg ut av planarbeidet.

Innhold

Om planen

Planområdet omfatter følgende eiendommer: Gnr. 71 bnr. 1, 175 m.fl. Planavgrensningen er vist under og dekker et areal på ca. 7 daa.

Området er uregulert og er i kommuneplanen avsatt til bolig. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av nye boliger på Sogstikollen 9. Kommunen stiller krav om regulering og opparbeidelse med breddeutvidelse av Sogstikollen fra nr. 9 og frem til Sogstiveien.

Innspill

Naboer og berørte parter varsles direkte. Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Kile Stokholm Arkitekter AS v/Line Stokholm, eller lst@kile-stokholm.no innen 1. august 2019.

Saksdokumenter

Revidert planinitiativ Sogstikollen 9-10.pdf
Referat fra oppstartsmøtet.pdf