Områderegulering gamle Drøbak

Frogn kommunestyre har i møte 04.11.19 vedtatt å sende planforslag for Områderegulering for gamle Drøbak på høring og legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha dine innspill til planforslaget. Om du har innspill må dette sendes skriftlig til kommunen innen 03.februar 2020. Det vil bli arrangert høringskonferanse 15. januar 2020. Nærmere program og informasjon om høringskonferanse kommer.

Innhold

Om planen

Norconsult AS bisto Frogn kommune ved utarbeidelse av det første forslaget til områderegulering for Gamle Drøbak. Etter politisk behandling ble et annet forslag sent på høring og offentlig ettersyn.
Det kom mange innsigelser og merknader til forslaget, derfor er det lagt frem et omarbeidet planforslag som skal løse innsigelsene. Dette har vært oppe til ny førstegangsbehandling i kommunestyret 04.11.2019 og ble vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn.
Du kan lese mer om dette under: www.frogn.kommune.no/felles/horinger.
Dokumentene som var til behandling kan finnes her, under sak 122/19 og "dokumenter" på høyre side. Plandokumentene er revidert i tråd med vedtaket og ligger her, sammen med saksutskriften fra den politiske behandlingen:

Planbeskrivelse OGD høring 2019.pdf
Planbestemmelser OGD høring 2019.pdf
Vedlegg til forslag til OGD_Bestemmelser til arealformål Sjø og Vassdrag.pdf
Link til digitalt plankart
Plankart OGD høring 2019.pdf
Kart over_H_570_områder høring 2019.pdf
Saksutskrift Kommunestyret 04.11.19.pdf

Dokumentene er tilgjengelig i papirform på servicetorget på rådhuset. Utskrift av plandokumentene må besørges privat. Det vil dessverre ikke være mulig å få skrevet ut planen på rådhuset.

Kunnskapsgrunnlag for omarbeidet planforslag

- Ny kommuneplan
- Vedtatt planprogram
- DIVE-analyse
- Arkeologiske registreringer
- Registrering og verdivurdering av verneverdig bebyggelse
- Strategisk næringsplan
- Kommunestyremelding for klima og energi
- Kommunestyremelding for bolig

På bakgrunn av innsigelsene er det utført utredning av flomfare for 200-årsflom og det er gjort arkeologiske undersøkelser høsten 2018.

Saksdokumenter fra forrige førstegangsbehandling

Saksutskrift
Beskrivelse
Plankart nordre del
Plankart søndre del
Bestemmelser
ROS-analyse

Øvrige saksdokumenter finner du her. Scroll deg ned til sak 34/17 og klikk på "dokumenter"

Medvirkning

Det ble fremmet et orienteringsnotat for politikerne, samt en sak om dilemmaene som dukket opp i arbeidet.
Det har blitt avholdt flere møter med Akershus fylkeskommune for å komme frem til hvordan innsigelsene kan løses.

Områdereguleringen er fremmet til ny førstegangsbehandling i kommunestyret 04.11.2019, og det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn.

Presentasjon fra åpent møte i april 2017.

Innkomne merknader og innsigelser

Innen høringsfristen i forrige runde mottok kommunen følgende

Innsigelser

13-01122-108 Innsigelse Fylkesutvalget AFK.pdf

13-01122-117 Innsigelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus.pdf

13-01122-146 NVEs innsigelse ved offentlig ettersyn.pdf

Merknader

13-01122-86 Mats og Niina Bjøklund.pdf

13-01122-86 vedlegg Fotomontasje Sentrumsgården.pdf

13-01122-87 Terje Bakke Pettersen og Tore Ising - Jørnsebakken p.anlegg.pdf

13-01122-88 Drøbak arkitektkontor - Seimbakken 5.pdf

13-01122-88 vedlegg kart og luftfoto.pdf

13-01122-88 vedlegg planer, snitt og fasader.pdf

13-01122-93 Aasmund Berg.pdf

13-01122-95 Frogn kulturråd.pdf

13-01122-96 Drøbak arkitektkontor - Storgata 20-22 hagesenter.pdf

13-01122-96 vedlegg Hagesenter kart.pdf

13-01122-97 Olav Dalen Zahl.pdf

13-01122-98 Steffen Hellesøe.pdf

13-01122-99 Drøbak arkitektkontor - Løktabakken 11.pdf

13-01122-99 vedlegg Mulighetsstudie.pdf

13-01122-99 vedlegg Tegninger.pdf

13-01122-100 Jan Kåre Øien.pdf

13-01122-101 Jan Kåre Øien.pdf

13-01122-102 Monica Nilsson.pdf

13-01122-103 Tonje Urbye Myhre.pdf

13-01122-104 Line Strand og Kjell Forså.pdf

13-01122-105 Ellinor Rafaelsen.pdf

13-01122-106 Drøbak arkitektkontor - Badehusgata 27.pdf

13-01122-106 vedlegg Modell foto.pdf

13-01122-106 vedlegg Mulighetsstudie - Skisser.pdf

13-01122-106 vedlegg Tegninger.pdf

13-01122-107 Statens vegvesen.pdf

13-01122-109 AFK følgebrev vedr. riksantikvarens uttalelse.pdf

13-01122-109 Riksantikvaren - Askautrudgården - Handelshuset.pdf

13-01122-109 Riksantikvaren - Biologen.pdf

13-01122-111 Hilde Grevskott Larsen.pdf

13-01122-113 Alexander Øiestad vedlegg.pdf

13-01122-113 Alexander Øiestad.pdf

13-01122-114 Ingrid Andersen og Rolf Schuller.pdf

13-01122-115 Ellen Taasen.pdf

13-01122-116 Drøbak Gårdeierforening.pdf

13-01122-118 Ranja Bendixen.pdf

13-01122-119 Jan Ulrik Mathiesen 71-3.pdf

13-01122-120 Jan Ulrik Mathiesen Sagaveien 13.pdf

13-01122-121 Anne Holmen og 42 andre.pdf

13-01122-122 Anne Catrine Vaagan, Grethe Vaagan, Geir Kelly, Anita Torp.pdf

13-01122-123 Morten Aamodt.pdf

13-01122-125 Tentosameiet ved Grete Rønningen.pdf

13-01122-126 barn og unges representant.pdf

13-01122-127 Arne Bødtker, Wendy Agnew, Inger Lise Hope.pdf

13-01122-128 Liv Hofplass.pdf

13-01122-129 Espen Myhre.pdf

13-01122-130 Frogn Næringsråd.pdf

13-01122-131 Anonym.pdf

13-01122-132 Anonym.pdf

13-01122-133 Allis Johanne Preus.pdf

13-01122-134 Reidar Schuller.pdf

13-01122-135 Boligsameie Badehusgata 9.pdf

13-01122-135 Vedl 1 Badehusgata 9 Kartverket og Google.pdf

13-01122-135 Vedl 2 Badehusht 9 Plankart Reguleringsplan 1984.pdf

13-01122-135 Vedl 3 Badehusgt 9 Opprinnelig 1994 og ny reguleringsplan 2017.pdf

13-01122-135 Vedl 4 Utdrag fra Tingsrett 5 utgave Thor Falkanger.pdf

13-01122-136 Glenn Blix.pdf

13-01122-137 Trudy Mørk Wollbraaten 14.6.17.pdf

13-01122-137 Trudy Mørk Wollbraaten.pdf

13-01122-138 Anne Margrete Volckmar.pdf

13-01122-139 Verneforeningen - forslag bestemmelser.pdf

13-01122-139 Verneforeningen 15.6.17.pdf

13-01122-139 Verneforeningen.pdf

13-01122-140 Gunnar Otto Johansen.pdf

13-01122-141 Nina Skjørtvedt.pdf

13-01122-142 Anne Gulliksen Husvikveien 14.pdf

13-01122-143 Frogn historielag.pdf

13-01122-145 Verneforeningen.pdf

13-01122-145 VGD forslag bestemmelser.pdf

13-01122-147 UiO.pdf

13-01122-148 Kile Stokholm -oppstart av planarbeid Storgata 12-16.pdf

13-01122-148 vedlegg A10-1 Situasjonsplan.pdf

13-01122-148 vedlegg A20-1 Plan U.pdf

13-01122-148 vedlegg A20-2 Plan 1.pdf

13-01122-148 vedlegg A20-3 Plan 2.pdf

13-01122-148 vedlegg A20-4 Plan 3.pdf

13-01122-148 vedlegg A20-5 Plan 4.pdf

13-01122-148 vedlegg A40-1 Fasade vest sammenstilling.pdf

13-01122-148 vedlegg A40-10 3D-1.pdf

13-01122-148 vedlegg A40-11 3D-2.pdf

13-01122-149 Kile Stokholm -oppstart av planarbeid Storgata 15.pdf

13-01122-149 vedlegg A20-1 Plan U.pdf

13-01122-149 vedlegg A20-2 Plan 1.pdf

13-01122-149 vedlegg A20-3 Plan 2.pdf

13-01122-149 vedlegg A20-4 Plan 3.pdf

13-01122-149 vedlegg A30-1 Snitt A og B.pdf

13-01122-149 vedlegg A40-1 3D-illustrasjoner 1.pdf

13-01122-149 vedlegg A40-2 3D-illustrasjoner 2.pdf

13-01122-150 Ambjørnrud - Kile Stokholm - oppstart av regulering Tranga 8.pdf

13-01122-150 John Ambjørnrud.pdf

13-01122-151 Liv Stabel.pdf

13-01122-152 Beboerne i badehusgata 1,3,5,7.pdf

13-01122-153 Kystverket.pdf

13-01122-154 Fiskeridirektoratet.pdf

13-01122-155 Tamburbakken 7 borettslag.pdf

13-01122-156 Fortidsminneforeningen.pdf