Områderegulering gamle Drøbak

Forslag til områderegulering av gamle Drøbak legges frem for ny førstegangsbehandling i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 31. august. Planen er en justert versjon av planforslaget som ble sendt på høring i 2019.

Innhold

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge rette for utvikling og videre bruk av byen med en god og helhetlig forvaltning av kulturmiljøet slik at kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier ikke går tapt.

Ny førstegangsbehandling 2020

Forslag til områderegulering av gamle Drøbak legges frem for ny førstegangsbehandling i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 31. august 2020.

Etter høring og offentlig ettersyn i 2019 mottok kommunen 40 høringsinnspill. Innspill fra innbyggerne og innsigelse fra fylkeskommunen pekte samlet sett på behovet for en ytterligere balansering av disse hensynene og tydeligere føringer i planen. Dette har medført endringer og justeringer av planforslaget.

Planforslaget er justert i dialog med Viken fylkeskommune på bakgrunn av at de fremmet innsigelse til planforslaget i 2017 og opprettholdt denne i 2019. Fylkeskommunen understreket at man på mange måter fant at det var utført et godt planarbeid og foreslått et godt plangrep i 2019, men at planbestemmelsene måtte tydeliggjøres. Fylkeskommunen vektlegger behovet for å sikre det omfattende antallet verneverdige bygninger i gamle Drøbak, og betydningen av Drøbak sin rolle regionalt og nasjonalt med sitt viktige trehusmiljø som utpekt NB! -område. Hensynet til vern måtte gjøres tydeligere opp mot kulturmiljøets tålegrense for endring.

Øvrige innsigelser fra fylkesmannen og NVE ble løst i forbindelse med behandlingen i 2019. Planen som ble sendt til høring inneholdt en skrivefeil i parkeringsbestemmelse for kontor/næring som medførte at fylkesmannen allikevel ikke kunne trekke innsigelsen formelt. Dette er rettet opp nå, i tråd med hva fylkesmannen bekreftet at løste innsigelsen sist.

NVE har oppfordret kommunen om å gjennomføre en overordnet kartlegging av fare for kvikkleirskred som kan føre til konsekvenser for gamle Drøbak. Rådmannen har ikke funnet det mulig å foreta en slik overordnet kartlegging nå, men det skal gjøres i forbindelse med kommende rullering av kommuneplanen som snart skal i gang. I områdeplanen for gamle Drøbak ivaretas sikkerheten derfor lokalt i planområdet ved at det stilles krav om lokal grunnundersøkelse ved søknad om nye tiltak.

Planforslaget er utarbeidet i overenstemmelse med vedtatt kommuneplanens samfunnsdel i 2019 og i samråd med innsigelsesmyndigheter med tanke på å løse innsigelsen. Rådmannen anbefaler at planen nå sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter

Saksdokumenter for ny justert 1. gangs behandling finner du her, under sak 77/20 og "dokumenter" på høyre side.

Samledokument innspill_dokument 1.pdf
Samledokument innspill_dokument 2.pdf

Videre prosess

Dersom planforslaget vedtas vil det måtte sendes på ny høring og legges ut til nytt offentlig ettersyn for å gi mulighet for offentlig medvirkning til de justeringer som er foretatt. Endringene er ikke vesentlige endringer i planens innhold, men korrigeringer av arealformål og hensynssoner innenfor de kategoriene som var foreslått i 2019, samt en tydeligere struktur og forenklinger i planbestemmelsene.  I planbestemmelsene er det vektlagt en struktur som skal kunne være enkel å bruke ved søknad om tiltak og i byggesaksbehandlingen. Rådmannen er i gang med utarbeidelse av en planveileder og et kulturminneregister som skal foreligge som førsteutkast før 2. gangs behandling av planen. Begge deler skal være levende dokumenter som skal kunne oppdateres ved behov. Rådmannen har mål om at det også i denne høringsperioden skal legges vekt på lokal forankring av foreslåtte løsninger overfor innbyggere, lag og foreninger og næringsdrivende.

Historikk

Norconsult AS bisto Frogn kommune ved utarbeidelse av det første forslaget til områderegulering for gamle Drøbak. Etter politisk behandling ble et annet forslag sendt på høring og offentlig ettersyn.
Det kom mange innsigelser og merknader til forslaget, derfor ble det i 2019 lagt frem et omarbeidet planforslag som var oppe til ny førstegangsbehandling i kommunestyret 04.11.2019. Kommunestyret vedtok å sende planforslaget på høring og legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter fra førstegangsbehandling 2017

Saksdokumenter fra førstegangsbehandlingen 06.03.2017 finner du her, under sak 34/17 og "dokumenter" på høyre side.

Saksdokumenter fra førstegangsbehandling 2019

Saksdokumenter fra førstegangsbehandlingen 04.11.2019 finner du her, under sak 122/19 og "dokumenter" på høyre side.