Nordre Elle/Drøbak Hageby

Varsel om oppstart av planarbeid for gnr./bnr. 1/2, 270, 387 og 85/2, 3, 4, 5, 6 – Drøbak Hageby og Nordre Elle. Frist for uttalelse er 11.10.2019.

Innhold

Om planen

Der er fremmet et privat planinitiativ for gnr./bnr. 1/2, 270, 387 og 85/2, 3, 4, 5, 6 – Drøbak Hageby og Nordre Elle. Forslagstiller er SOLON Bolig AS og USBL. IN’BY AS er konsulent for planarbeidet. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker anbefalte i vedtak fra 12.6.2019 (sak 52/19) oppstart av planarbeidet. Oppstart av planarbeid ble varslet i varslingsbrev datert 6.9.2019 og i påfølgende annonse i Akershus Amtstidene 11.9.2019. Frist for uttalelse er 11.10.2019.

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling av området med småhus. Planområdet ligger sørøst for Drøbak sentrum, med gangavstand til Sogsti skole i nord og Skiphellebukta i syd. Samlet areal er 91 daa, fordelt med ca. 36 daa på Nordre Elle og 45 daa i Drøbak Hageby.

Konsekvensutredning og utbyggingsavtale

forbindelse med planarbeidet vil det bli gjennomført konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale vil bli varslet separat.

Dokumenter

Anmodning om oppstart av detaljregulering.PDF
Saksutskrift fra politisk behandling i HMPB.pdf
Geoteknisk notat.PDF
Sider fra eksternrapport 2018.PDF

For ytterlige dokumentasjon som fulgte saken i hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker sin behandling av anmodning om oppstart, se behandling nr. 52/19 her.