NIVAs forskningsstasjon

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon. Frist for å komme med innspill er 14.04.2019.

Innhold

Om planen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-11 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Norsk institutt for vannforsknings (NIVA) forskningsstasjon på Solbergstrand i Frogn kommune og Vestby kommune. Følgende eiendommer blir berørt i Frogn kommune: Gnr./bnr. 0/1, 8/3, 8/7, 8/9, 8/30, 8/37 og 8/73. Følgende eiendommer blir berørt i Vestby kommune: Gnr./bnr. 0/1, 40/5 og 40/49. Foreløpig planområde fremgår av kartutsnittet. Det forventes at den endelige planavgrensningen vil bli mindre enn varslingsgrensen som fremgår av kartutsnittet.

Planarbeidet igangsettes med sikte på å regulere inn eksisterende forskningsstasjon fordi forskningsstasjonen i dag ikke er regulert. I tillegg vil det bli sett på adkomsten til forskningsstasjonen.

Planområdet er på 145,1 daa. Eiendommene innenfor varslingsgrensen er i dag uregulert. Arealene er avsatt i gjeldende kommuneplaner som offentlig eller privat tjenesteyting, LNFR og fritidsbebyggelse. Deler av varslingsområdet ligger også innenfor Rikspolitisk retningslinje for Oslofjorden og hensynssone for bevaring av naturmiljø.

Reguleringen vurderes ikke å være omfattet av §§ 2-4 i forskrift om konsekvensutredninger.

Eventuelle skriftlige merknader og innspill til planoppstart og reguleringsarbeidet kan sendes til Sweco Norge

per post:
Sweco Norge AS v/ Jardar Nymoen
Jernbaneveien 5-7
1400 Ski

eller E-post: jardar.nymoen@sweco.no

Fristen for dette er innen 14.04.2019.

Plandokumenter

Planinitiativ.pdf
Referat fra oppstartsmøte NIVAs forskningsstasjon.pdf

Fremdrift

Etter at fristen for å komme med innspill går ut, vil forslagsstiller utarbeide et reguleringsplanforslag, der alle innkomne innspill vil vurderes og kommenteres til 1. gangs behandling. Det vil også bli anledning til å komme med innspill når planforslaget blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.