Måna Øst - reguleringsendring

Oppstart av reguleringsendring for Måna Øst (Holtbråtveien 40/42) er varslet 23.3.21. Frist for å komme med innspill er satt til 21.april 2021.

Innhold

Om planen

Projekt Planung AS har på vegne av Drøbak næringspark AS startet arbeidet med en endring av reguleringsplan for Måna Øst, som omfatter gnr 20 bnr 161, Holtbråtveien 40/42.

Hensikten med planforslaget er å omregulere arealet på nordvestsiden av tomten, som i gjeldende plan er avsatt til vegetasjonsskjerm og hensynssone grønnstruktur. Byggegrensen er foreslått utvidet tilsvarende.
Hele arealet foreslås regulert til kombinert formål for næring/handel med plasskrevende varer. Etablert virksomhet med forretninger med plasskrevende varer i kombinasjon med detaljvarehandel av varetyper som i hovedsak er direkte relatert til tillatte plasskrevende varetyper, foreslås videreført og utvidet med inntil 6.450 m2 med tilsvarende virksomhet.

Foreslått endring av plankart

Eventuelle merknader eller spørsmål bes rettet til Projekt Planung AS innen 21. april 2021.

Projekt Planung AS
t: +47 90961495
e: info@proplan.as

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av endring av reguleringsplan Måna Øst.

Fremdrift

Etter at fristen for å komme med innspill går ut, vil forslagsstiller utarbeide et reguleringsplanforslag, der alle innkomne innspill vil vurderes og kommenteres til 1. gangs behandling. Det vil også bli anledning til å komme med innspill når planforslaget blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.