Lågøya

Oppstart av reguleringsarbeid for Lågøya ble varslet i september 2015. Det er utarbeidet et planforslag som skal til 1. gangs behandling i juni 2020.

Innhold

Om planen

Archus arkitekter har på vegne av forslagsstiller og grunneier Circle K Norge AS utarbeidet forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 2-4 – Lågøya. Øya er uregulert og er avsatt til LNFR1 – landbruks-, natur- og friluftsformål – strandsonen langs sjøen – i kommuneplanen. Den ligger i Oslofjorden utenfor Fagerstrand og er bebygd med 21 fritidsboliger, et fellesanlegg, båthus og kai. Hensikten med planforslaget er å avklare hvilke tiltak som kan tillates på eksisterende bebyggelse uten at kultur-, natur- og miljøkvaliteter forringes eller at tilgjengeligheten for allmennheten reduseres.

Forslag til detaljregulering skal behandles i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 8. juni. Dersom det vedtas å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn vil berørte myndigheter, relevante aktører og andre få mulighet til å komme med innspill til planen, før den skal til sluttbehandling.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf
Planbestemmelser.pdf
Plankart.pdf
Arealoversikt hytter.pdf
Juridisk bindende illustrasjoner 1-21.pdf
Konsekvenser av rapport for artsmangfold.pdf
Merknader til varsel om oppstart.pdf
Rapport Maritimt museum.pdf
Rapport Naturhistorisk museum.pdf
ROS-analyse tabell.pdf
ROS-analyse tekstdel.pdf
Vurdering av kulturminner og kulturmiljø.pdf