Lågøya

Forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 2-4 Lågøya har vært på høring og offentlig ettersyn og legges nå frem til 2. gangs behandling i HMPB 30.08.21. Det foreligger to innsigelser som må trekkes før planen kan legges frem for kommunestyret.

Innhold

Om planen

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok i møtet 08.06.20 å legge planforslag for gnr 78 bnr 2-4 – Lågøya ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen var 25.09.20, og planen legges nå frem til 2. gangs behandling i Hovedutvalget 30.08.21. Etter rådmannens vurdering er innsigelsene fra Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken imøtekommet og planforslaget ivaretar de hensynene som påpekes i innsigelsene på en tilfredsstillende måte. Det foretas mekling i saken mellom partene før saken legges frem for sluttbehandling i kommunestyret.

Archus arkitekter har på vegne av forslagsstiller og grunneier Circle K Norge AS utarbeidet forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 2-4 – Lågøya. Øya er uregulert og er avsatt til LNFR1 – landbruks-, natur- og friluftsformål – strandsonen langs sjøen – i kommuneplanen. Den ligger i Oslofjorden utenfor Fagerstrand og er bebygd med 21 fritidsboliger, et fellesanlegg, båthus og kai. Hensikten med planforslaget er å avklare hvilke tiltak som kan tillates på eksisterende bebyggelse uten at kultur-, natur- og miljøkvaliteter forringes eller at tilgjengeligheten for allmennheten reduseres.

Dokumenter

Saksutskrift HMPB 08062020.PDF
Planbeskrivelse.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
Plankart.pdf
Juridisk bindende tegninger - hytter.pdf
Juridisk bindende tegninger - brygger.pdf
Konsekvenser av rapport for artsmangfold.pdf
Merknader til varsel om oppstart.pdf
Rapport Maritimt museum.pdf
Rapport Naturhistorisk museum.pdf
ROS-analyse tabell.pdf
ROS-analyse tekstdel.pdf
Vurdering av kulturminner og kulturmiljø.pdf
Notat - allmennhetens tilgjengelighet.pdf
Innkomne merknader og innsigelser.pdf

Videre fremdrift

Vedtak vil bli kunngjort og berørte parter blir varslet direkte. Ta kontakt med enhet for samfunnsplanlegging om du har spørsmål til planforslaget eller videre behandling via postmottak@frogn.kommune.no.