Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø

Innhold

Om meldingen

Frogn kommune jobber med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Rådmannen ønsker innspill til arbeid med meldinga innen 6. mai. Som del av arbeidet med meldinga er det satt i gang et prosjekt for kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Rådmannen inviterer til kartleggingsdugnad og har til nå gjennomført fire kartleggingsmøter. Se mer informasjon under.

I tråd med kommunens planstrategi og kommunestyrets vedtak 69/13 har rådmannen satt i gang arbeid med en kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

Livskvalitet og folkehelse er et av kommunens satsningsområder.  Kommuneplan for Frogn peker på at allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter er viktig for folkehelsa, og har som overordna mål å legge til rette for slik aktivitet. Kommunestyremeldinga skal være et godt kunnskapsgrunnlag for å ta strategiske valg og sette inn tiltak som fremmer aktivitet for alle innbyggere.

Arbeidet med kommunestyremeldingen skal i utgangspunktet konsentrere seg om:

  • idretts- og friluftsarenaer både inne- og ute, inkludert nærmiljøanlegg som bidrar til fysisk aktivitet (eks. balløkker);
  • dagens kapasitet og framtidig behov for anlegg og tilrettelegging.
  • organisering, motivasjon og samarbeid knyttet til aktiviteter vil også være tema for kommunestyremeldinga, inkl. samhandling mellom kultur-, idrett og friluftsliv – både når det gjelder felles arenaer og samarbeid, og prioritering av ressursbruk.
  • hvordan videre samarbeid med frivillige om felles mål bør være, og særlig hvordan man tar vare på ildsjelene og det store frivillige arbeidet som legges ned.

Les også informasjon om tema og avgrensing av meldingen gitt i notat til utvalget her.

Rådmannen ønsker nå innspill. Send oss forslag om hva meldinga bør omhandle til postmottak@frogn.kommune.no innen 6. mai. Merk innspillet med sak 14/00115. Ta gjerne utgangpsunkt i spørsmålene under;

 

  • Hvilke tema bør meldinga gi oversikt over?
  • Hvilke problemstillinger bør arbeidet med meldinga ta for seg?
  • Hvilke tema bør kommunen arrangere egne informasjons/ drøftingsmøter om?

       -        Hvilke kvaliteter og fordeler for idrett, friluftsliv og nærmiljø i Frogn bør vi sikre og videreutvikle?                          

       -        Hva er hoveutfordringen og behovet til idretten?

       -        Hva er hoveutfordringen og behovet for friluftslivet?

       -        Hvordan får vi en hverdagsaktiv befolkning?

Samarbeid med frivillige lag og foreninger i kommunen er en viktig del av arbeidet med kommunestyremeldinga.

Kommunen vil bruke statistikk og be om innspill til oppdatering av relevant statistikk og forslag til utfordringer og tema for framtidig utvikling av idrett, friluftsliv og nærmiljø i Frogn som meldinga bør ta for seg.

Det vil inviteres til åpne drøftingsmøter av ulike tema underveis i arbeidet. Når forslag til kommunestyremelding er utarbeidet vil denne presenteres i et åpent møte og sendes på høring.

Rådmannen inviterte til et åpent informasjonsmøte om oppstart av arbeidet med kommunestyremeldinga på Seiersten ungdomsskole, i aulaen 3. mars kl. 18. Presentasjonene fra møtet kan lastes ned under. Agenda var som følger:

* Velkommen v/ Ordfører Odd Haktor Slåke

* Info om oppstart av arbeid med kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø v/ Eli Moe, Frogn kommune

2016 03 03 Infomøte.pdf

* «Forskning på friluft, landskap og planlegging. Med eksempler fra Mosseskogen» v/ førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke, Seksjonsleder By- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Forskning på friluftsliv landskap og planlegging Eksempler fra Mossesko .pdf 

* Informasjon om prosjekt for kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Frogn  – bakgrunn og metodikk v/ koordinator Inger Marie Juell-Gulliksen fra Oslofjordens friluftsråd.

Kartlegging og verdsetting Frogn3, OF.pdf

Etter møtet inviterer vi til deltagelse i arbeidsgrupper for videre kartleggingsarbeid. Se mer informasjon under.

 .

Arbeidet med kommunestyremeldingen skjer samtidig med fylkeskommunens planarbeid for samme tema; Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Samtidig som hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn uttalte seg til planprogram for den regionale planen, ble det vedtatt at kommunen skulle søke samarbeid med fylkeskommunen omkring utvalgte utredningstema.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder var et av disse, og inngår i arbeidet med kommunestyremeldingen. Frogn kommune er en av seks kommuner i Akershus som har søkt om midler til slik kartlegging i samarbeid med fylkeskommunen.

Kartleggingen skal gjøres etter metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet. Staten har en målsetting om at alle kommuner skal ha gjennomført slik kartlegging innen 2018, og har satt av midler på statsbudsjettet til gjennomføringa.

Du kan lese mer om metodikken på Miljødirektoratets nettside og om kartleggingsprosjektet i Akershus på fylkeskommunens nettside.

I forbindelse med kartleggingsprosjektet har rådmannen invitert til åpne møter for å informere om prosjektet og få informasjon om innbyggernes bruk av ulike friluftsområder ned på kartet. Det er til nå gjennomført fire kartleggingsmøter for henholdsvis Dyrløkkeåsen øst/ Kolstadmarka, Nordre Frogn, Drøbak nord og syd. Vi planlegger også et eget møte for kystlinjen/ øyene. Dato vil annonseres siden.

Vi arbeider nå med å sammenstille informasjonen fra kartleggingmøtene som er gjennomført og vil ev. invitere til flere møter for å få nærmere innspill til avgrensing og verdivurdering av områdene. Uavhengig av slike møter tar vi gjerne i mot informsjon om nærområdet ditt; hvilke områder du bruker og hva du synes er bra med dem. Send gjerne kart eller prosa til eli.moe@frogn.kommune.no.

Når kartleggingen er gjennomført vil resultatene presenteres i et eget informasjonsmøte og forslag til kart over friluftsområdene vil sendes ut på høring før de tas inn i kommunens kartbase på nett.