Kulturminneplanen

Frogn kommune har varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Innhold

Varsel om oppstart

Frogn kommune varsler oppstart av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap, eller en kulturminneplan. Kommunedelplanen er en tematisk plan som skal gjelde for hele Frogn kommune.

Varsel om oppstart og høring av planprogram er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

Hensikten med kulturminneplanen er:

  • å være et viktig styringsverktøy i kommunens forvaltning av verdifulle kulturminner gjennom kommunens arealforvaltning.
  • å gi mer forutsigbare og tydelige rammer i saker som angår kulturminnenes verneverdier, kulturminnefaglige prinsipper og endrigsproblematikk.
  • å være et viktig bidrag i å synliggjøre Frogns mangfoldige kulturhistorie.

Alle kommuner har spor etter menneskers liv og virke i sitt fysiske miljø. Svært ofte er kulturminner bygninger, men det kan også være veier, broer, brygger, parker, skibakker osv Kulturmiljø er det område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Det kan være et bymiljø, et industriområde eller et landbruksområde.

I Norge er det i dag registrert over 300.000 bygninger som er bygd før 1900. Ca 900 av disse ligger i Frogn kommune.

Kulturminner og kulturmiljø er ikke-fornybare ressurser, som er tapt for alltid dersom de blir ødelagt eller fjernet. I dag forsvinner kulturminnene i økende grad, eller de blir utsatt for ulike typer skader. Kulturminnene er altså uerstattelige verdier som alle ligger i en kommune og forvaltes lokalt.

Frogn kommune mangler en helhetlig oversikt over alle sine verdifulle kulturminner, og har derfor satt igang arbeidet med denne kommunedelplanen. Kommunedelplanen er tenkt som en 3-delt plan , med en hoveddel, en katalogdel og et handlingsprogram.

Planprogram på høring

Forslag til planprogram angir bakgrunn, framdrift og organisering av planarbeidet, og hvilke temaer, utredningsbehov og aktuelle problemstillinger som vil være en del planprosessen. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn frem til 15.april 2016.

Saksframlegg fra behandling av varsel om oppstart og behandling av planprogram finner du her, under sak 4/16.

Videre framdrift

Videre arbeid med kulturminneplanen er satt på vent, grunnet lav bemanning.

Dersom du har spørsmål kan du sende en epost til: postmottak@frogn.kommune.no