Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen

Arbeid med regulering av Kolstad, Klommestein skog og Odalen med tilhørende utbyggingsavtale pågår i tråd med vedtatt planprogram. Tre alternative traseer for Nordre tverrvei er utredet og hørt. Planutvalget har vedtatt at veien i sin helhet skal gå vest for Odalsbekken (alt C). Forslag til bebyggelsesstruktur er presentert for planutvalget. Forslagsstiller arbeider mot at et første planforslag skal foreligge i løpet av våren 2018. Forslag til plan vil legges fram for planutvalget før behandling før høring.

Innhold

Status for planprosessen

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) vedtok i møte 12.12.2018 å sende Områdeplan for Kolstad, Klommestein Skog og Odalen på høring og offentlig ettersyn (HMPB behandling nr. 93/18).

Planforslaget ble lagt ut på høring 15.2.2019, med høringsfrist 9.4.2019

Forslag til plankart, planbestemmelser og juridisk bindende illustrasjonsplaner, oppdatert iht. HMPBs vedtak, er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, her. Her finnes også Protokoll fra behandling av saken, planbeskrivelse, utredninger og øvrige dokumenter som fulgte planen til førstegangsbehandling, samt 3D-presentasjon av planområdet.

Klikk her for å gå til høringssiden for planen

Om planen

Det er varslet oppstart av arbeid med regulering av Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Planarbeidet skal gjøres i tråd med fastsatt planprogram som du kan lese her. Du kan lese mer om bakgrunn for planarbeidet nederst.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging i områdene Kolstad og Klommestein skog, etablering av Nordre tverrvei og god tilknytning for gående- og syklene fra boligområder til skoler og nærmiljø. Planen skal også sikre naturverdiene og forholdene for friluftsliv langs Odalsbekken i Trolldalen innenfor planområdet (planprogrammet kap 1.5). Det er også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planlegging av ny vei mellom Åsveien (fv 152) og Vestbyveien gjennom Trolldalen inngår i arbeidet med Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Veien kalles Nordre tverrvei, og valg av trasé for denne veien har vært første fase i planarbeidet.

Underveis i planarbeidet har det blitt behov for å utvide planområdet noe, for å vurdere alternativ arealbruk og for å sikre gode forbindelser til eksisterende veier og boligområder, og for vurdering av alterantiv plassering av høydebasseng.. Endringen er varslet i brev til alle berørte parter. Justert planavgrensing er vist i kartet under.

Kolstad_A3_plangrense utvidet.pdf 

Kommunen har mottatt noen merknader til utvidet plangrense. Enkelte er besvart. Alle vil få svar på sin merknad.

Utredning av ny trasé for Nordre tverrvei

I henhold til planprogrammet for områdereguleringen av Kolstad, Klommestein skog og Odalen blei tre alternative traséer for Nordre tverrvei utredet.  Kart over traséalternativene er vist under. Rød trasé: alt. A. Grønn trasé: alt. B. Blå trasé: alt. C. Under bildene finner du kartene med bedre oppløsning (pdf-filer) samt saksdokumentene fra den politiske behandlingen.

 

Flere vedlegg fulgte saken til behandling. Du finner alle dokumentene på denne siden under sak 115/15. Scroll ned på siden til sak 115/15 og klikk på Dokumenter.  

Traséalternativene ble presentert i et åpent møte på Frogn rådhus 9. 12.2015. Presentasjonen finner du her. Etter møtet ble videokjøring av de tre alternativene i 3D gjort tilgjengelig. https://www.youtube.com/watch?v=R0v6E24bR40&feature=youtu.be

Det ble også gjennomført en åpen befaring for hovedutvalg og kommunestyre 7. april 2016 der berørte parter var særskilt invitert til å delta.

Kart som viser trasealternativene i et litt større kartutsnitt, og der veinavn er tydeligere så man lettere kan orientere seg i kartet finner du i lenkene under. Her ligger også kart som viser registrerte kulturminner, naturtyper og stier, samt kart som viser kommuneplanformål. Disposisjonsplanen for utbygging av Dyrløkkeåsen fra 1981 kan også lastes ned her.

Valg av trasé for Nordre tverrvei

Etter en begrenset høring av alle tre alternativene til trasé, vurderte rådmannen alle høringsuttalelser og anbefalte at vestre traséalternativ (alt. C) ble lagt til grunn for videre arbeid med områdeplanen. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker og Kommunestyre behandlet saken i møte henholdsvis 18. april og 2. mai 2016. Vestre trasévalg (alt.C) ble vedtatt med krav om ekstra utredninger. Endelig fastsetting av trasé og detaljert utforming av veien vil skje gjennom endelig vedtak av Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen.

Kommunestyrets vedtak ligger tilgjengelig på denne siden. Scroll ned til sak 29/16 og trykk på "behandlinger" for å lese protokollen fra Kommunestyret. Rådmannens saksutredning og innstilling til hovedutvalg og kommunestyre kan du lese ved å trykke på "dokumenter" til samme sak. Under Dokumenter finner du også alle innsendte høringsuttalelser og et notat med rådmannens vurdering av hvert enkelt innspill.              

Videre utredninger - presentasjon av foreløpige resultater

Informasjons og drøftingsmøte 21. april 2017

Beboere i Orrelia og østre boligrekke av Svaleveien og Lerkestien, samt to boliger i henholdsvis Grågåsveien og Fugleveien, som vender mot Nordre tverrvei var invitert til et åpent informasjon og drøftingsmøte 21.07.2017. Bakgrunn for møtet var to av utredningspunktene som kommunestyret vedtok da de fastsatte at veitrasé alternativ C skulle legges til grunnf or videre planarbeid.

  • På strekninger der traseforslaget ligger tett på eksisterende bebyggelse skal det utredes om veien kan trekkes nærmere bekken. Konsekvenser for byggekostnader, bomiljø og bekkemiljø skal utredes og vurderes særskilt.
  • Veiføring og støydempingstiltak skal utformes slik at støybelastningen for beboere i Orrelia og Svaleveien blir så liten som mulig. Støyskjermingstiltak skal utredes i samråd med beboere og detaljert utforming innarbeides i områdeplanen

Administrasjonens innledning kan lastes ned her.    

Presentasjon for hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker 8 mai 2017

Foreløpige utredninger og vurderinger knyttet til detaljutforming av Nordre tverrvei inn i områdeplanen ble presentert for HMPB 8.5.2017. Innledning utarbeidet av administrasjonen kan lastes ned her.   Presentasjonen ble streamet og kan sees her.

Skisser som viser mulig veiføring forbi Orrelia, kryssløsning Åsveien x Nordre tverrvei med rundkjøring og plandelt løsning for gående og syklende vil også legges ut her.

Presentasjon for hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker 29 januar 2018

Planprogrammet angir en rekke tema som skal utredes. Mye utredningsarbeid er gjennomført og foreløige temakart foreligger for en rekke tema. Det også gjennomført landskapsanalyse for vurdering av hvor det er mulig å føre bilveier og gang- sykkelveier opp i de nye boligområdene på Kolstad og Klommestein skog. 

Basert på dette arbeidet har utbyggingsinteressene også utarbeidet forslag til bebyggelsesstruktur - type bebyggelse og plassering, for ca 800 boliger for planområdet samlet. Rådmannen fant det hensiktsmessig å presentere utkast til boligstruktur, så langt arbeidet har kommet, for planutvaltget - til orientering og ev. diskusjon - før planarbeidet videreføres.

Asplan Viak er engasjert av eier-/ utbyggingsinteressene for  å utarbeide områdeplanen, og presenterte forslag til bebyggelsesstruktur. Presentasjonen kan lastes ned her og opptak av presentasjonen kan sees her her.  

Lys-skyggeanalyse av foreslått bebyggelse på Kolstad slik den blei presentert i møtet kan lastses ned her og Klommestein skog her

En kortversjon av "filmen" som ble vist i møtet kan sees her.

Presentasjon for hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker 20 juni 2018

Rådmannen har lagt fram forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel og kommunestyremelding for bolig. Du kan lese mer om disse her. Arbeidet har tydeliggjort behov for nye boliger og boligtyper. Rådmannen har sammen med utbyggingsinteressene arbeidet videre med områdeplanen for at denne i så stor grad som mulig skal bidra med de boligene Frogn har behov for. Dette arbeidet, relevante problemstillinger og foreløpige løsninger ble presentert for Hovedutvalg for miljø, plan go byggesak 20. juni 2018.

Presentasjonen kan lastes ned her. Møtet ble streamet og opptaket vil legges ut her når det er klar.   

Møter med beboere som blir berørt av støy fra ny Nordre tverrvei

Da veitrasé alternativ C blei vedtatt lagt til grunn for videre planarbeid av kommunestyret, vedtok de samtidig at veiføring og støydempingstiltak skal utformes slik at støybelastningen for beboere i Orrelia og Svaleveien blir så liten som mulig, og at støyskjermingstiltak skal utredes i samråd med beboere og detaljert utforming innarbeides i områdeplanen. Rådmannen har invitert beboere som blir berørt av støy fra ny Nordre tverrvei til egne åpne informasjons og drøftingsmøter.

 * 27. august 2018 Informasjons og drøftingsmøte for beboere i Fugleveien, Svaleveien, Lerkesvingen og Orrelia.

* 10. oktober 2018. Befaring av boliger i Orrelia

* 17. oktober 2018 Informasjons og drøftingsmøte for beboere i Vestbyveien

Foreløpige vurderinger av støy og aktuelle støyskjermingstiltak er utarbeidet, og siden oppdatert. Disse er sendt beboerne og kan også lastes ned under.

Støyrapport Områdeplan Kolstad og Klommestein skog - datert 25.05.2018

Oppdatert støyrapport Områdeplan Kolstad og Klommestein skog - datert 27.09.2018

Overordnet vurdering av lokale støytitlak - datert 28.05.2018

Oppdatert overordnet vurdering av lokale støytitlak - datert 27.09.2018

Endelige rapporter vil følge planforslaget til behandling.

Komplett planforslag

Forslagsstiller har ferdigstilt de fleste temautredningene som skal utarbeides i hht planprogram og oversendt disse til kommunens administrasjon, sammen med et tilnærmet komplett forslag til plan.  Noe utredningsarbeid og detaljering av plankart og bestemmelser gjenstår.Det skal også gjennomføres møter med boligeiere som berøres av støy (gul sone) mv.

Rådmannen arbeider med å kvalitetssikre materialet og vurdere utredningene opp mot vedtatt planprogram, og angi endringer som må gjøres før planen kan legges fram til førstegangsbehandling. Arbeid med utbyggingsavtale pågår parallelt.

Administrasjonen tar sikte på å legge forslag til plan og framforhandlet utbyggingsavtale fram til førstegangsbehandling i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i løpet av høsten 2018. Planen vil deretter sendes på høring. 

Bakgrunn for planarbeidet 

Kommuneplanen angir områder for boligutvikling på Kolstad og Klommestein skog, og ny Nordre tverrvei mellom Åsveien (fv 152) og Vestbyveien. I planen er det angitt at utvikling av disse områdene må skje etter en felles områdeplan.

Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser angir en del føringer for planarbeidet. Kommunestyret vedtok nærmere føringer i møte 16.06.14. De finner du her (sak 81/14).

Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker vedtok i møte 26.01.2015 å sette i gang planarbeid for området Kolstad, Klommestein skog og Odalen. På denne siden finner du saksdokumenter- under sak 3/15. Det ble samtidig vedtatt å starte forhandlinger om utbyggingsavtale for området.

Etter høring av planprogrammet ble dette endelig vedtatt av Kommunestyret 04.05.15. På denne siden, under sak 82/15 finner du saksdokumenter fra fastsettelsen av planprogrammet.

Åpne fastsatt planprogram.

Klikk på knappen under for å finne plangrensen for Kolstad i det digitale kartet

Gå til kart

Utivdet planavgrensing vil bli lagt ut her, etter at innspillsfristen er utløpt.

Ta kontakt med servicetorget 64 90 60 00 eller saksbehandler Eli Moe (eli.moe@frogn.kommune.no) dersom du har spørsmål til saken.