Husvikholmen 8-10

Der er fremmet et privat planinitiativ for Husvikholmen 8-10 (Heitmann marin). Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) anbefalte i vedtak fra 5.3.2018 oppstart av planarbeidet, på en rekke vilkår. Oppstart ble varslet i annonse 29.8.2018 og varslingsbrev 11.1.2019. Frist for innsending av innspill til planarbeidet er nå utløpt. Forslagsstiller vil oppsummere og vurdere innspillene og utarbeide plan i henhold til planutvalgets vedtak. Når komplett forslag til plan er utarbeidet vil rådmannen legge dette fram til behandling i HMPB med innstilling om høring og offentlig ettersyn.

Innhold

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av H. Heitmann & Son AS med en ny brygge med nødvendig utfylling i sjø i tråd med overordnede planer. Det skal legges til rette for kyststi rundt området, samt parkering, og trafikksikker løsning for fotgjengere fra Husvikveien. Forhold til midlertidig bølgebryter skal også avklares gjennom planarbeidet.

Dokumenter

Varslingsbrev datert 11.1.2019 kan lastes ned her.

Dokumentasjon som fulgte saken i hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker sin behandling av anmodning om oppstart, se behandlingsnr. 11/18 her.

Videre saksgang

Frist for innsending av innspill til planarbeidet er nå utløpt. Forslagsstiller vil oppsummere og vurdere innspillene og utarbeide plan i henhold til planutvalgets vedtak. Når komplett forslag til plan er utarbeidet vil rådmannen legge dette fram til behandling i HMPB med innstilling om høring og offentlig ettersyn.